WDROŻENIE I WSPARCIE

Wdrożenie realizowane przez twój dział IT

Decyzja o wdrożeniu systemu informatycznego w firmie opiera się na kalkulacji ekonomicznej określającej oczekiwany zwrot z inwestycji. System WEBCON BPS jest na tyle łatwy w obsłudze, że pozwala na samodzielne projektowanie procesów biznesowych. Zmniejszaj koszty i reaguj na potrzeby pracowników wszystkich działów w twojej firmie.

Szkolenia

W dobie powszechnej cyfryzacji, dobrze wyszkolony dział IT to trzon każdej nowoczesnej organizacji. Podnoszenie kompetencji pracowników związanych z informatyką i biznesem, pozwala niejednokrotnie na wymierne oszczędności, wynikające z braku konieczności korzystania z usług firm zewnętrznych w tym zakresie.

Tworząc WEBCON Business Process Suite mieliśmy na uwadze, iż wiele firm szuka rozwiązania elastycznego i możliwego do utrzymania i rozwoju we własnym zakresie. Jest to o tyle ważne, iż pozwala nie tylko na generowanie korzyści finansowych, ale także związanych z czasem dostarczenia gotowego rozwiązania. Aby ułatwić realizację tego celu, opracowaliśmy program szkoleń, który pozwala na wykształcenie niezbędnych kompetencji działu IT, do samodzielnego tworzenia i automatyzacji obiegów dokumentów i procesów biznesowych.

Skontaktuj się z nami, żeby dowiedzieć się więcej.

Blog WEBCON

Wolisz sam znaleźć rozwiązanie problemu? Specjalnie dla naszych klientów przygotowaliśmy zbiór informacji na temat aspektów technicznych systemu WEBCON BPS. Nasi specjaliści publikują na blogu technicznym oraz portalu WEBCON Community artykuły dotyczące działania platformy oraz podpowiadają, jak sprawnie i szybko konfigurować jego poszczególne obszary.

Wdrożenie realizowane przez WEBCON

Rozsiądź się wygodnie w fotelu i obserwuj efekty naszej pracy.

Metodyka wdrożeń wypracowana w WEBCON, zakłada iteracyjne podejście do realizowanego wdrożenia. W ramach poszczególnych etapów (iteracji) implementacji realizowane są prace zmierzające do uruchomienia obsługi poszczególnych, objętych wdrożeniem procesów biznesowych (obiegów). Rozpoczęcie prac wdrożeniowych kolejnych iteracji poprzedzone jest Wstępną Analizą Wymagań obejmującą całość zakresu projektu oraz prawdopodobne kierunki rozwoju systemu w przyszłości.

Celem tego etapu jest stworzenie globalnego harmonogramu wdrożenia oraz projektu ogólnego rozwiązania (w szczególności określenia części wspólnych dla kolejnych iteracji oraz punktów styku obiegów).

Poniżej przedstawiony został schemat ogólny właściwy dla każdej z iteracji wdrożenia:

  • RAN (Raport z Analizy)– dokument Raportu z Analizy będący efektem szczegółowej analizy procesu biznesowego.
  • PSS (Projekt Szczegółowy Systemu) – dokument Projektu Szczegółowego Systemu będący opisem sposobu realizacji wymagań określonych w RAN w trakcie implementacji systemu. Etap jest często połączony z etapem poprzedzającym.
  • Budowa – etap obejmujący implementację procesu na środowisku developerskim Dostawcy (lub Klienta). Kończy się przeniesieniem systemu do środowiska testowego Klienta i przekazaniem systemu do testów UAT (User Acceptance Testing). W przypadku, gdy system jest wdrażany na dedykowanym środowisku, na którym nie funkcjonują jeszcze żadne rozwiązania produkcyjne, zaleca się skrócenie fazy implementacji poprzez bezpośrednią konfigurację systemu na tymże środowisku. W takim przypadku środowisko testowe (i ewentualne developerskie) jest tworzone na etapie produkcyjnego uruchomienia systemu (po zakończeniu testów akceptacyjnych). Przed przekazaniem do testów realizowane są także podstawowe testy SIT (System Integration Testing), w których realizacji uczestniczy IT po stronie Zamawiającego i ewentualni dostawcy systemów zewnętrznych, z którymi system jest integrowany.
  • UAT (User Acceptance Tests)– etap realizowany przez Klienta przy współpracy z WEBCON. Ma na celu testowanie systemu w warunkach produkcyjnych w zgodzie z opracowanymi przez WEBCON scenariuszami testowymi. W ramach etapu zgłoszone błędy i zmiany w funkcjonowaniu oddanego do testów systemu realizowane są na bieżąco przy poszanowaniu ustaleń etapu analizy i projektu.
  • Wdrożenie – etap obejmuje przeniesienie systemu do środowiska produkcyjnego Klienta oraz szkolenie użytkowników końcowych systemu. Etap kończy się przekazaniem systemu do testów PAT.
  • PAT (Production Acceptance Tests) – etap realizowany po stronie Klienta przy wsparciu Dostawcy, bezpośrednio przed produkcyjnym uruchomieniem systemu. Ma na celu testowanie systemu w warunkach produkcyjnych. W ramach etapu zgłoszone błędy i zmiany w funkcjonowaniu oddanego do testów systemu realizowane są na bieżąco przy z uwzględnieniem ustaleń etapu z analizy i projektu.
  • Dokumentacja – etap obejmujący przygotowanie dokumentacji powykonawczej projektu.

Poszczególne etapy budowy i wdrożenia są realizowane w sposób mocno zbliżony do tzw. metodyk zwinnych (agile), gdzie kolejne przybliżenia (formularzy, obiegów) są regularnie realizowane i przekazywane Klientowi do opiniowania.

Doświadczenie WEBCON wskazuje, że jest to najbardziej efektywny sposób realizacji projektów workflow, głównie ze względu na możliwość szybkiej implementacji zmian wnioskowanych przez Klienta i przekazania poprawionego produktu do ponownej weryfikacji. Podejście takie jest możliwe dzięki wykorzystaniu WEBCON Business Process Suite jako narzędzia modelowania procesów.

Komunikacja w projekcie

W toku projektu utrzymywana jest bezpośrednia komunikacja pomiędzy Kierownikiem Projektu i Kierownikiem Wdrożenia. Jednocześnie, zgodnie z harmonogramem określonym w Umowie między stronami, odbywają się spotkania tzw. Komitetu Sterującego, w trakcie których prezentowany jest aktualny status prac nad daną iteracją projektu. W spotkaniach Komitetu Sterującego biorą udział osoby wyznaczone przez Dostawcę oraz osoby pełniące rolę (lub posiadające pełnomocnictwo) sponsora biznesowego projektu w organizacji Klienta.

Rolą spotkań Komitetu Sterującego jest bieżące informowanie o postępie prac oraz o wszelkich opóźnieniach, niezależnie od ich źródła i powodu, tak aby możliwe było bieżące zarządzanie terminami wynikającymi z harmonogramu projektu.

Wdrożenie realizowane przez partnera

Jakość naszych produktów oraz zasady jakimi kierujemy się w biznesie są doceniane nie tylko przez naszych Klientów, ale także firmy IT, z którymi współpracujemy w zakresie wdrożeń naszego flagowego produktu WEBCON BPS.

Wspólnie z naszymi Partnerami oferujemy nie tylko najwyższą jakość oprogramowania i obsługi technicznej, ale także konsulting biznesowy w zakresie optymalizacji procesów biznesowych przedsiębiorstw. Wierzymy, że doświadczenie i możliwości jakimi wspólnie dysponujemy są gwarantem sukcesu projektów i długoterminowej satysfakcji naszych Klientów.

Współpracujemy z firmami, które nie tylko posiadają wiedzę technologiczną, ale i doświadczenie pozwalające naszym wspólnym Klientom zaoferować znacznie więcej niż tylko wdrożenie systemu IT. Naszym wspólnym celem jest realizacja przedsięwzięć zmierzających do optymalizacji procesów biznesowych firm i instytucji.

WEBCON jest producentem WEBCON BPS – platformy low-code klasy BPM (Business Process Management). To idealne rozwiązanie zwłaszcza dla dużych firm i korporacji, szukających systemu workflow do elektronicznego obiegu dokumentów czy digitalizacji i automatyzacji procesów biznesowych. WEBCON BPS umożliwia szybkie budowanie aplikacji biznesowych bez kodowania. Pozwala również na – elastyczne i z natychmiastowym efektem – dostosowywanie ich do zmieniających się potrzeb.

Kontakt

Napisz do nas
Nasze biura:

© WEBCON 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności

top

ECR Management

An engineering change request (ECR) to alter a product design can be triggered by various sources: audits, enhancement ideas, customer complaints, etc. A fix to a product design can be issued by any employee and the ultimate goal is quality improvement, which can directly influence revenue. By automating the Engineering Change Management (ECM) process, you can bring better products to market faster. Forget missing deadlines, loosing documents, flawed decision-making due to poor visibility of the process, duplicating change requests. Instead, with a dedicated application, gain an overview of the changes that are underway, boost productivity, lower the process costs, eliminate bottlenecks and gather all information related to the ECRs in one place.

New Product Development

A well-managed product lifecycle process allows to bring better products to market faster. With WEBCON BPS, you can provide an enterprise-wide solution that will streamline product development process, improve collaboration between departments, and provide seamless access to all product-related data. From submitting an idea, through research, creating a prototype, testing, designing the packaging, up to manufacturing, introducing the product to the market, and analyzing the feedback – a dedicated application will make sure everyone involved is well-informed on the assigned tasks, and the management gains visibility to improve productivity, and spot any bottlenecks along the way.