Umowa Licencyjna Użytkownika

Przeczytaj aktualną umowę licencyjną (EULA) wszystkich wersji WEBCON BPS

Umowa Licencyjna Użytkownika

Dziękujemy za wybór naszego oprogramowania. Mamy nadzieję, że nasze oprogramowanie spełni Twoje oczekiwania.

Zapoznaj się z postanowieniami poniższej Umowy licencyjnej zanim zainstalujesz, skopiujesz lub w inny sposób skorzystasz z naszego produktu - pakietu WEBCON Business Process Suite (zwanego dalej „Oprogramowaniem”). Wszystkie postanowienia niniejszej Umowy licencyjnej są ważne i składają się na umowę licencyjną użytkownika końcowego (dalej zwana „Umową licencyjną”), której jesteś stroną. Dokonując instalacji, sporządzając kopię Oprogramowania lub korzystając z niego w jakikolwiek inny sposób, akceptujesz w całości postanowienia Umowy Licencyjnej.

Umowa Licencyjna Użytkownika jest umową pomiędzy Tobą jako użytkownikiem, który nabył licencję na Oprogramowanie lub korzysta z Oprogramowania, a spółką WEBCON. Postanowienia niniejszej Umowy Licencyjnej mają zastosowanie do Oprogramowania, Dokumentacji a także nośników, na których znajduje się Oprogramowanie, jeżeli takie istnieją. Mają one zastosowanie także do aktualizacji, dodatków, uzupełnień oraz usług świadczonych drogą elektroniczną, dla Oprogramowania, świadczonych i pochodzących od WEBCON, chyba, że postanowienie szczególne stanowią inaczej.

Jeśli nie zgadzasz się z którymś z postanowień Umowy Licencyjnej nie powinieneś instalować, kopiować ani korzystać z Oprogramowania w żaden inny sposób. Wówczas powinieneś zwrócić egzemplarz Oprogramowania, jeśli takowy posiadasz, sprzedawcy lub zwrócić klucz licencyjny podmiotowy, od którego go nabyłeś, w celu uzyskania zwrotu ceny, a także odinstalować Oprogramowanie z Twojego urządzenia i powiadomić WEBCON o tym fakcie w terminie 5 dni od jego odinstalowania.

Dla Twojej wygody treść Umowy Licencyjnej została podzielona na dwie części. Pierwsza cześć – Szczegółowa Umowa Licencyjna - zawiera najważniejsze acz szczegółowe postanowienia określające treść istniejącego między Tobą a spółką WEBCON stosunku prawnego. Ogólne Warunki Licencji (dalej jako „OWL”) stanowią drugą część Umowy Licencyjnej i zawierają dodatkowe postanowienia uzupełniające treść stosunku prawnego między Tobą a spółką WEBCON.

Umowa Licencyjna między Tobą a spółką WEBCON może zostać zawarta za pośrednictwem Partnera. Umowa zawierana przez Ciebie i Partnera jest umową o świadczenie (udzielenie licencji) przez WEBCON, jako osobę trzecią.

Szczegółowa Umowa Licencyjna

§1 Postanowienia szczegółowe

Spółka WEBCON oświadcza, że posiada prawa autorskie majątkowe do Oprogramowania oraz Dokumentacji. Prawa te nie są ograniczone w żaden sposób na rzecz osób trzecich, dlatego też możemy swobodnie przenosić prawa autorskie majątkowe na osoby trzecie oraz udzielać licencji na korzystanie z Oprogramowania, co najmniej w takim zakresie, jaki wynika z niniejszej Umowy Licencyjnej.

Na podstawie Umowy Licencyjnej Użytkownik (Licencjobiorca) nabywa uprawnienia w następującym zakresie:

1. Zakres obowiązywania Umowy Licencyjnej nie jest ograniczony terytorialnie. Licencja upoważnia do korzystania z Oprogramowania na terytorium całego świata.

2. Umowa Licencyjna zawierana jest na czas nieokreślony, co oznacza, że na jej podstawie można korzystać z Oprogramowania przez najdłuższy możliwy okres. Jeżeli zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, umowy licencyjne mogą być udzielane wyłącznie na czas określony, niniejsza Umowa Licencyjna zostaje zawarta na najdłuższy, prawnie dopuszczalny okres czasu a po jego upływie jako umowa mająca za przedmiot zobowiązanie o charakterze ciągłym, podlega automatycznemu przedłużeniu, o ile nie dokonasz jej wypowiedzenia na piśmie w terminie 14 dni przed przedłużeniem.

3. Elektroniczna kopia Oprogramowania, w każdej wersji innej niż Edycja DEMO i Edycja EXPRESS, która jest dostępna nieodpłatnie, zostanie udostępniona Użytkownikowi w terminie 14 dni od dnia dokonania Opłaty.

4. Na podstawie niniejszej Umowy Licencyjnej WEBCON udziela Użytkownikowi upoważnienia do korzystania z Oprogramowania w zakresie określonym niniejszą Umową Licencyjną, w tym postanowieniami OWL, z ewentualnymi modyfikacjami uzgodnionymi w treści Zamówienia. Zakres tego upoważnienia uzależniony jest także od wersji wybranej przez Ciebie Licencji oraz liczby przypisanych użytkowników (na podstawie Licencji CAL).

5. Ogólne Warunki Licencji stanowią integralną część niniejszej Umowy Licencyjnej. W przypadku rozbieżności między postanowieniami Szczegółowej Umowy Licencyjnej a postanowieniami zawartymi w OWL, decydujące znaczenie mają postanowienia Szczegółowej Umowy Licencyjnej.

6. Licencjobiorca ma możliwość złożenia Zamówienia na pakiet Software Assurance na warunkach Umowy Licencyjnej Software Assurance („SAL”) uprawniającej w szczególności do aktualizacji Oprogramowania w trakcie jej trwania bez dodatkowych opłat za poszczególne aktualizacje.

7. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z Oprogramowaniem lub niniejszą Umową Licencyjną, możesz skontaktować się ze spółką WEBCON za pośrednictwem poczty email wysyłając wiadomość pod adres: licencje@webcon.pl

8. Zainstalowanie aktualizacji do Oprogramowania może zostać uzależnione od uprzedniego zaakceptowania przez Ciebie aktualnej wersji Umowy Licencyjnej.

9. Użyte w niniejszej Umowie terminy pisane wielką literą należy interpretować zgodnie z brzmieniem definicji zawartych w Ogólnych Warunkach Licencji.

Ogólne Warunki Licencji

§1 Definicje

1. Baza danych firmy trzeciej – silnik bazodanowy Microsoft SQL Server, wykorzystywany w celu obsługi schematów baz danych Oprogramowania, w szczególności bazy danych systemu WEBCON Business Process Suite, włączywszy bazy załączników.

2. Dokumentacja – standardowa dokumentacja spółki WEBCON (opracowana przez lub dla Licencjodawcy) odnosząca się do Oprogramowania na dowolnym nośniku lub w wersji elektronicznej, która jest dostarczana Licencjobiorcy w ramach Umowy Licencyjnej i zawiera standardowe materiały szkoleniowe Licencjodawcy, wydruki, modele danych, schematy, diagramy, specyfikacje, instrukcje oraz pełne lub częściowe kopie powyższych dokumentów.

3. Edycja – edycja Oprogramowania wskazująca zakres dostępnych funkcjonalności (np. Express, Standard lub Enterprise). Edycje mogą się różnić dostępnym funkcjonalnościami oraz sposobem licencjonowania.

4. Edycja DEMO – Oprogramowanie przeznaczone wyłącznie do użytkowania nieproduktywnego, udostępniane w celach demonstracyjnych nieodpłatnie. Edycja DEMO jest aktywna przez okres 90 dni. Niedozwolone jest jednoczesne Użytkowanie Oprogramowania w Edycji DEMO i Edycji EXPRESS; niedozwolone jest jednoczesne Użytkowanie więcej niż jednej instalacji Edycji DEMO.

5. Edycja EXPRESS – Oprogramowanie przeznaczone do użytkowania produktywnego i nieproduktywnego, udostępnione nieodpłatnie. Edycja EXPRESS jest aktywna do momentu przekroczenia 10 GB rozmiaru bazy danych systemu WEBCON Business Process Suite. Niedozwolone jest jednoczesne Użytkowanie Oprogramowania w Edycji DEMO i Edycji EXPRESS; niedozwolone jest jednoczesne Użytkowanie więcej niż jednej instalacji Edycji EXPRESS.

6. Filia – spółka, w której Użytkownik bezpośrednio lub pośrednio dysponuje ponad pięćdziesięcioma procentami głosów lub udziałów bądź akcji w kapitale zakładowym, chyba że w Zamówieniu określono inaczej. Każdy taki podmiot będzie uważany za Filię tylko przez okres spełnienia warunków, określonych w umowie lub Zamówieniu.

7. Informacje zastrzeżone – (i) w odniesieniu do spółki WEBCON: Oprogramowanie, Dokumentacja oraz ich wszelkie pełne bądź częściowe kopie, Koncepcje Programów, Baza danych firmy trzeciej oraz każde inne oprogramowanie firmy trzeciej licencjonowane wraz z Oprogramowaniem bądź w ramach Oprogramowania oraz (ii) informacje uznawane z uzasadnionych powodów za poufne i zastrzeżone informacje spółki WEBCON lub Użytkownika bądź ich licencjodawców.

8. Jednostka – każdy komputer lub urządzenie, na którym zainstalowano Oprogramowanie i Bazę danych firmy trzeciej.

9. Koncepcje Programu – koncepcje, techniki, pomysły i wiedza know-how, wyrażone we wszelkich programach komputerowych lub modułach wchodzących w skład Oprogramowania, wraz z ich strukturą, kolejnością oraz organizacją.

10. Kopia Oprogramowania – każde trwałe zwielokrotnienie Oprogramowania lub jego części zapisane na trwałym nośniku (np. na płycie CD, DVD, pamięci przenośnej) lub w formie kopii elektronicznej.

11. Klucz Licencyjny – klucz w postaci elektronicznej, określający liczbę i rodzaj posiadanych przez Klienta licencji Oprogramowania, niezbędny do uruchomienia Oprogramowania, przypisany do danego Klienta, zawierający informacje pozwalające na korzystanie z Oprogramowania na warunkach określonych w Umowie Licencyjnej.

12. Licencja CAL – pojedyncza licencja przypisana do Użytkownika Licencjonowanego upoważniająca go do korzystania z Oprogramowania (do dostępu do wystąpień Oprogramowania) w ramach Umowy Licencyjnej, zawartej z Użytkownikiem.

13. Licencja Szczegółowa, Umowa Licencyjna Szczegółowa – umowa określająca szczegółowe warunki oraz prawa i obowiązki Licencjodawcy oraz Licencjobiorcy w odniesieniu do konkretnego Oprogramowania będącego przedmiotem udzielanej licencji.

14. Licencjobiorca, Użytkownik – strona Umowy Licencyjnej, której Licencjodawca udziela licencji do Oprogramowania i Dokumentacji. Dane Licencjobiorcy wskazuje Zamówienie.

15. Lokalizacja - lokalizacja, w której Oprogramowanie jest instalowane. Lokalizację wskazuje Zamówienie.

16. Modyfikacja - oznacza każdą zmianę Oprogramowania, która zmienia kod źródłowy.

17. Narzędzia Rozbudowy Oprogramowania – dostępna opcjonalnie i podlegająca licencjonowaniu aplikacja WEBCON Business Process Suite Designer Studio, dostępny opcjonalnie i podlegający licencjonowaniu pakiet WEBCON Business Process Suite SDK, a także webservices SOAP i REST dostępne w standardzie Oprogramowania, umożliwiające Licencjobiorcy rozszerzenie funkcjonalności Oprogramowania bez ingerencji w jego kod źródłowy (nie stanowiąc Modyfikacji).

18. Ogólne Warunki Licencji – niniejszy dokument regulujący ogólny zakres praw i obowiązków Licencjodawcy, Licencjobiorcy oraz Użytkowników Licencjonowanych w odniesieniu do Oprogramowania będącego przedmiotem licencji, wraz ze wszystkimi załącznikami i aneksami.

19. Opłata – opłata za wszystkie udzielone przez Licencjodawcę licencje, której wysokość i zasady dokonywania określa Zamówienie.

20. Oprogramowanie – (i) Oprogramowanie WEBCON Business Process Suite zawierające programy elektroniczne, z wyłączeniem Bazy danych firmy trzeciej, dostarczone Licencjobiorcy na mocy Umowy Licencyjnej; (ii) wszelkie Wersje / Wydania lub Korekty Oprogramowania przewidziane Umową Licencyjną oraz (iii) wszelkie pełne lub częściowe kopie bądź zamienniki wyżej wymienionych.

21. Outsourcing – korzystanie z Oprogramowania bądź dostęp do Oprogramowania dla celów obsługi operacji gospodarczych strony trzeciej.

22. Partner – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, przy której udziale zawierana jest Umowa Licencyjna między Licencjobiorcą, a Licencjodawcą i która pobiera Opłatę od Licencjobiorcy uzgadniając z nim jej ostateczną wysokość Brak zapłaty Opłat uzgodnionych z Partnerem na jego rzecz jest równoznaczny z nie niewykonaniem obowiązku uiszczenia Opłat na podstawie Umowy Licencyjnej.

23. Pośredni dostęp – dostęp do Oprogramowania, który jest inicjowany przez Użytkownika Licencjonowanego i powoduje zapisanie w bazie danych systemu faktu utworzenia elementu, lub wersji elementu, sygnowanej loginem domenowym Użytkownika Licencjonowanego inicjującego dostęp, nawet jeżeli dostęp ów jest realizowany za pomocą oprogramowania trzeciego lub konta systemowego.

24. Rozszerzenie (Rozszerzenie Oprogramowania) - osobna, niezależna aplikacja stworzona za pomocą Oprogramowania, lub osobna, niezależna aplikacja lub interfejs poza kodem źródłowym Oprogramowania, zaprojektowana lub utworzona za pomocą Narzędzi Rozbudowy Oprogramowania, która komunikuje się z Oprogramowaniem. Rozszerzenie może komunikować się z WEBCON Business Process Suite wyłącznie z wykorzystaniem widoków i procedur na bazie danych systemu (jedynie celem pobierania informacji z baz danych WEBCON Business Process Suite) lub z wykorzystaniem Narzędzi Rozbudowy Oprogramowania (w zakresie funkcjonalnym przewidzianym w Narzędziach Rozbudowy Oprogramowania). Rozszerzenia nie obejmują Modyfikacji Oprogramowania.

25. Strona trzecia – podmiot zewnętrzny, który wymaga dostępu do Oprogramowania w związku z realizacją działalności Licencjobiorcy, w tym między innymi audytorzy, dystrybutorzy i dostawcy Licencjobiorcy.

26. Użytkownik Licencjonowany – użytkownik (osoba fizyczna) korzystający z Oprogramowania na podstawie licencji typu WEBCON BPS Express, lub licencji dostępowej użytkownika nazwanego (tzw. CAL, np. WEBCON BPS User CAL, lub WEBCON BPS Designer Studio), do którego przypisana jest pojedyncza Licencja CAL, lub z licencji typu WEBCON BPS Process CAL. Liczba użytkowników korzystających z Oprogramowania nie może być większa od ilości wykupionych Licencji typu User CAL, za wyjątkiem wskazanych w konfiguracji Oprogramowania przypadków użycia licencji typu Process CAL. Za Użytkownika Licencjonowanego Oprogramowania nie uważa się osób mających dostęp do systemu w trybie odczytu informacji, w szczególności niewprowadzających żadnych zmian, modyfikacji, akceptacji, które skutkowałyby zapisem do bazy danych.

27. Użytkownicy Nazwani - dowolne zestawienie Użytkowników Licencjonowanych, którzy dokonali zapisu do bazy danych systemu, w wyniku czego zostały do nich przypisane Licencje CAL w ramach obowiązywania Umowy Licencyjnej.

28. Użytkowanie nieproduktywne – użytkowanie licencjonowanego Oprogramowania wyłącznie dla celów wewnętrznego szkolenia Użytkowników Licencjonowanych, zapoznającego ich z użytkowaniem Oprogramowania bezpośrednio na potrzeby obsługi działalności gospodarczej Licencjobiorcy; termin ten oznacza również Użytkowanie dla celów wewnętrznego testowania lub prac rozwojowych wspierających środowisko Użytkowania produktywnego posiadane przez Licencjobiorcę.

29. Użytkowanie produktywne – Użytkowanie Oprogramowania wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej Licencjobiorcy.

30. Użytkowanie – bezpośrednie lub pośrednie zainstalowanie, wykonywanie, wykorzystywanie, użytkowanie, przechowywanie, wyświetlanie Oprogramowania lub uzyskiwanie do niego dostępu.

31. Wartość Cennikowa Oprogramowania – wartość poszczególnych licencji wynikająca z oficjalnego cennika Oprogramowania opublikowanego na portalu support.webcon.com.

32. WEBCON, spółka WEBCON, Licencjodawca - WEBCON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Babińskiego 69, 30-393 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000349649, posiadającą NIP: 6762414097;

33. Wersja – każde wprowadzenie na rynek Oprogramowania z jakimikolwiek zmianami, z wyłączeniem oprogramowania firmy trzeciej; oznaczają ją dwie pierwsze cyfry numeru (np. 4.1.0).

34. Zamówienie – dokument (zamówienie lub odrębna umowa), przy pomocy którego Licencjobiorca zamawia licencję na Oprogramowanie u Licencjodawcy lub u Partnera; warunki Zamówienia (z wyłączeniem warunków finansowych, w przypadku, gdy Zamówienie składane jest u Partnera) są następnie, w przypadku realizacji zamówienia, potwierdzane przez Licencjodawcę. Zamówienie zawiera m.in. wskazanie Wersji i Edycji Oprogramowania, liczby Użytkowników Licencjonowanych (Licencji CAL), rodzaju licencji, wysokości i warunkach Opłaty, oświadczenie o przyjęciu przez Licencjobiorcę niniejszych warunków licencyjnych, itd. W przypadku, gdy Zamówienie składane jest za pośrednictwem Partnera, treść Zamówienia składanego w imieniu Licencjobiorcy między Partnerem a Licencjodawcą, może zostać szczegółowo określona na podstawie odrębnej umowy o współpracy między Partnerem a Licencjodawcą.

§2 Postanowienia ogólne

1. Zgodnie z warunkami i zasadami Umowy Licencyjnej, Licencjodawca udziela, a Licencjobiorca przyjmuje niewyłączną licencję na Użytkowanie Oprogramowania dostarczonego Licencjobiorcy w zakresie wskazanym w Umowie Licencyjnej, w określonym miejscu tj. w Lokalizacji, w celu Użytkowania produktywnego i Użytkowania nieproduktywnego. W ramach Umowy Licencyjnej i na czas jej obowiązywania Licencjodawca zgadza się na udostępnienie Licencjobiorcy Kopii Oprogramowania (wyłącznie w formie kodu wykonywalnego) oraz Dokumentacji w formie i liczbie uzgodnionej z Licencjobiorcą, przy czym prawa do Kopii i egzemplarzy Oprogramowania dostarczanych lub tworzonych na podstawie Umowy Licencyjnej pozostają przy Licencjodawcy, dotyczy to zarówno praw autorskich jak i prawa własności.

2. Umowa Licencyjna wchodzi w życie z chwilą przekazania Licencjobiorcy Kopii Oprogramowania. Przyjęcie przez Licencjobiorcę Kopii Oprogramowania, zapisanie Oprogramowania lub przystąpienie do korzystania z Oprogramowania przez Licencjobiorcę w jakimkolwiek zakresie jest równoznaczne z przyjęciem Oprogramowania, jako utworu oraz akceptacją postanowień Umowy Licencyjnej. Umowa Licencyjna uprawnia do korzystania z Oprogramowania i Dokumentacji tak długo, jak Licencjobiorca nie narusza warunków Opłaty, przy czym warunek ten nie dotyczy Wersji DEMO i Wersji EXPRESS.

3. Licencja na Oprogramowanie jest udzielana na następujących polach eksploatacji:

a. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie oraz utrwalanie kopii programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, wyłącznie dla własnych potrzeb, w tym zakresie także wprowadzanie do pamięci komputera, instalowanie, wyświetlanie, stosowanie i przechowywanie;

b. przystosowywanie i wprowadzanie konfiguracji Oprogramowania na warunkach określonych Umową Licencyjną oraz innymi umowami zawartymi z Licencjobiorcą;

c. wykorzystywanie funkcji Oprogramowania dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej;

d. tworzenie kopii szkoleniowych na potrzeby Użytkowników Licencjonowanych,

e. sporządzanie kopii archiwalnych Oprogramowania,

f. sporządzanie kopii zapasowych Oprogramowania.

4. Licencja na korzystanie z Dokumentacji jako pomocy przy posługiwaniu się Oprogramowaniem w sposób zgodny z Umową Licencyjną, dla realizacji uprawnień z niej wynikających oraz celem Użytkowania Oprogramowania, obejmuje następujące pola eksploatacji:

a. zwielokrotnianie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie wyłącznie na potrzeby wewnętrzne, w tym zakresie także wprowadzanie do pamięci komputera, zapisywanie, przechowywanie i wyświetlanie kopii elektronicznych Dokumentacji;

b. tworzenie kopii szkoleniowych na potrzeby Użytkowników Licencjonowanych;

c. sporządzanie kopii archiwalnej Dokumentacji.

5. W przypadku udostępnienia Licencjobiorcy Wersji DEMO, Licencjobiorca zostaje upoważniony jedynie do Użytkowania nieproduktywnego (w szczególności testowania i sprawdzania funkcjonalności Oprogramowania).

6. W ramach jakichkolwiek rozbieżności między treścią Zamówienia a niniejszą Umową, pierwszeństwo mają zapisy Zamówienia.

§3 Dozwolony użytek i jego ograniczenia

7. Niniejsza Umowa Licencyjna upoważnia Licencjobiorcę do sporządzenia kopii zapasowych Oprogramowana w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla Użytkowania Oprogramowania zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Licencyjnej.

8. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Licencjobiorca nie jest upoważniony do podejmowania czynności polegających na dekompilacji (inżynierii wstecznej) Oprogramowania.

9. Wszystkie czynności mające za przedmiot Oprogramowanie a wykraczające poza zakres udzielonego Licencjobiorcy na podstawie niniejszej Umowy Licencyjnej upoważnienia stanowią naruszenie praw Licencjodawcy.

10. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Licencjobiorca nie jest upoważniony do obserwowania, badania i testowania Oprogramowania w celu poznania jego idei i zasad dotyczących poszczególnych elementów Oprogramowania.

11. Każda czynność obchodzenia lub usuwania zabezpieczeń technicznych lub technicznych środków ochrony, takich jak Klucz licencyjny, stanowi naruszenie praw Licencjodawcy.

12. Licencjobiorca nie może samodzielnie dokonywać Rozszerzeń Oprogramowania w sposób inny niż przez wykorzystanie Narzędzi Rozbudowy Oprogramowania.

13. Udzielona licencja nie upoważnia Licencjobiorcy do korzystania z Oprogramowania, kopii Oprogramowania, Dokumentacji, Bazy danych firmy zewnętrznej oraz innych Informacji zastrzeżonych poza zakresem wskazanym wyraźnie w Umowie Licencyjnej, z uwzględnieniem jednak bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności nie zezwala na:

a. Użytkowanie na potrzeby Outsourcingu, za wyjątkiem Outsourcingu na potrzeby Filii;

b. udzielanie sublicencji, za wyjątkiem udzielenia sublicencji na potrzeby Filii;

c. dostarczanie szkoleń z ich wykorzystaniem lub ich dotyczących, wobec osób trzecich, za wyjątkiem szkolenia Filii oraz przypadków określonych w Umowie Licencyjnej,

d. odsprzedaż (zarówno jednorazową, jak i stałą), w zakresie innym niż wobec Filii;

e. rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie do obrotu egzemplarzy lub kopii, wynajmowanie lub użyczanie, w zakresie innym niż wobec Filii;

f. Użytkowanie dla celów innych niż odrębnie uzgodnione z Licencjodawcą. Sposoby korzystania lub rozporządzania wymienione w zdaniu poprzednim przysługują Licencjodawcy wyłącznie po uprzednim uzyskaniu odrębnej zgody Licencjodawcy.

14. Jeśli nie określono inaczej w Umowie Licencyjnej Szczegółowej, Licencjobiorca nie może modyfikować ani zmieniać Oprogramowania ani Dokumentacji w jakikolwiek sposób ani za pomocą jakichkolwiek środków, w tym między innymi nie będzie tworzył dzieł pochodnych lub Modyfikacji. Prawo do wprowadzania jakichkolwiek Modyfikacji Oprogramowaniu bądź w Dokumentacji przysługuje Licencjobiorcy wyłącznie po uprzednim uzyskaniu odrębnej, pisemnej zgody Licencjodawcy. W przypadku zmodyfikowania Oprogramowania bądź Dokumentacji, wszelkie prawa do takich Modyfikacji będą należały do Licencjodawcy. Licencjodawca jest upoważniony do żądania wyłącznego przeniesienia wszelkich praw do Modyfikacji ze strony Licencjobiorcy wraz z prawami do kopii Modyfikacji bez jakiegokolwiek wynagrodzenia.

§4 Obowiązki Licencjobiorcy

15. Licencjobiorca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji liczby i miejsca przechowywania wszystkich oryginałów i Kopii Oprogramowania.

16. Licencjobiorca zobowiązuje się, że w żadnej sytuacji nie usunie informacji dotyczących praw autorskich, znaku towarowego, znaku Licencjodawcy i innych licencjodawców (np. Microsoft) oraz innych informacji o zastrzeżeniu praw własności intelektualnej na wszelkich pełnych lub częściowych kopiach Oprogramowania, Dokumentacji lub Informacji zastrzeżonych w takiej samej formie i miejscu, w jakich informacje te pojawiają się na oryginalnym dziele.

§5 Użytkownik Końcowy i Użytkownicy Nazwani

17. W przypadku Edycji innych niż Edycja DEMO i Edycja EXPRESS, wszystkie osoby uzyskujące bezpośredni lub Pośredni dostęp do Oprogramowania w imieniu Licencjobiorcy lub jego Filii lub w imieniu Stron trzecich muszą posiadać licencje Użytkowników Licencjonowanych (przypisane Licencje CAL), upoważniające te osoby do Użytkowania Oprogramowania i Dokumentacji w zakresie licencji udzielonej Licencjobiorcy.

18. W przypadku Edycji innych niż Edycja DEMO i Edycja EXPRESS, maksymalna liczba Użytkowników Nazwanych, którzy mogą uzyskiwać bezpośredni lub Pośredni dostęp do Oprogramowania i/lub Bazy danych osoby trzeciej musi być zgodna z liczbą Użytkowników Licencjonowanych określoną w Zamówieniach. W przypadku przekroczenia maksymalnej liczby Użytkowników Licencjonowanych określonej w zaakceptowanych Zamówieniach Licencjobiorca ma obowiązek niezwłocznie poinformować na piśmie Licencjodawcę bądź Partnera WEBCON (jeśli zakup licencji następował za jego pośrednictwem) i uiścić stosowne Opłaty za wymagane dodatkowe Licencje CAL lub zaprzestać korzystania z Oprogramowania.

19. W przypadku Edycji innych niż Edycja DEMO i Edycja EXPRESS, Licencjodawca, a także Partner WEBCON (jeśli zakup licencji następował za jego pośrednictwem), jest upoważniony do kontrolowania ilości Użytkowników Nazwanych korzystając z oprogramowania zliczającego aktywnych użytkowników oraz, w razie stwierdzenia przekroczenia maksymalnej liczby Użytkowników Licencjonowanych przez Licencjobiorcę, do wystawienia faktury VAT obejmującej wynagrodzenie za dodatkowe Licencje CAL. Licencjobiorca zobowiązuje się okresowo, nie częściej jednak niż dwa razy do roku, udzielić dostępu do systemu na potrzeby dokonania zliczenia aktywnych Użytkowników Nazwanych. Na żądanie Licencjodawcy, a także Partnera WEBCON (jeśli zakup licencji następował za jego pośrednictwem), Licencjobiorca jest zobowiązany sporządzić i dostarczyć raport z systemu wskazujący na ilość Użytkowników Oprogramowania. Licencjobiorca upoważnia Licencjodawcę, a także Partnera WEBCON (jeśli zakup licencji następował za jego pośrednictwem), do wglądu do tych danych, ich przesyłania oraz przetwarzania na potrzeby weryfikacji, o której mowa w niniejszym ustępie, a Licencjobiorca zapewnia uzyskanie takiego upoważnienia od osób, których dane dotyczą.

§6 Przeniesienie

20. Licencjobiorca może przenieść Oprogramowanie i Bazę danych osoby trzeciej z jednej Jednostki na inną bez dodatkowej opłaty licencyjnej, ma jednak obowiązek powiadomić o tym Licencjodawcę bądź Partnera WEBCON (jeśli zakup licencji następował za jego pośrednictwem) na piśmie w ciągu pięciu dni roboczych od takiej instalacji. W takim przypadku Oprogramowanie i Baza danych firmy trzeciej musi zostać bezzwłocznie usunięta w całości z Jednostki, która nie jest już użytkowana.

21. Licencjobiorca może przenosić prawa udzielone mu na mocy Umowy Licencyjnej na osoby trzecie tylko wówczas, gdy:

a. wcześniej powiadomił o tym na piśmie Licencjodawcę i uzyskał jego zgodę udzieloną na piśmie;

b. zapewnił by odbiorca potwierdził na piśmie, iż postanowienia Umowy Licencyjnej w zakresie praw i obowiązków Użytkownika Końcowego oraz zasad udostępniania Oprogramowania Użytkownikom Licencjonowanym są dla niego wiążące, oraz że

c. bezzwłocznie usunie jakiekolwiek Kopie Oprogramowania w całości, w tym także każdą kopię zapasową oraz archiwalną, a także

d. nie będzie przechowywał żadnych Kopii Oprogramowania, kopii Dokumentacji ani innych Informacji zastrzeżonych.

22. Licencjobiorca będzie uprawniony do zezwalania Stronom trzecim na uzyskiwanie dostępu do Oprogramowania w celu wsparcia Licencjobiorcy w Użytkowaniu przez niego Oprogramowania na mocy Umowy Licencyjnej (Uprawnienie Stron trzecich do dostępu do Oprogramowania) pod warunkiem, że (i) w żadnej sytuacji Strony trzecie nie mają dostępu do kodu źródłowego Oprogramowania, (ii) Strony trzecie mają wyraźne ograniczenie do dostępu do Oprogramowania poprzez ekran, (iii) Licencjobiorca posiada stosowne licencje udzielone przez Licencjodawcę, (iv) w żadnej sytuacji określone w niniejszym ustępie Strony trzecie nie mogą Użytkować Oprogramowania w celu obsługi działalności Strony trzeciej.

23. Każda Filia Licencjobiorcy będzie uprawniona do Użytkowania Oprogramowania i Bazy danych osoby trzeciej pod warunkiem, że (i) Filia wcześniej podpisze i dostarczy Licencjodawcy swoją zgodę na przestrzeganie warunków zawartych w Umowie Licencyjnej, (ii) wszystkie osoby uzyskujące bezpośredni lub Pośredni dostęp do Oprogramowania ze strony Filii będą posiadać licencje Użytkowników Nazwanych, (iii) Filia wykorzystywać będzie jedynie instalację Oprogramowania i Bazy danych osoby trzeciej Użytkowaną przez Licencjobiorcę.

§7 Naruszenia

24. W żadnym wypadku Licencjobiorca nie może naruszać praw Licencjodawcy do Oprogramowania. W szczególności takimi naruszeniami są: (i) zmiana kodu źródłowego Oprogramowania, (ii) korzystanie z Oprogramowania i uzyskiwanie do niego dostępu w celu stworzenia funkcjonalności aplikacji bądź interfejsu, która będzie mieć dostęp do funkcjonalności Oprogramowania lub bazy danych używanej z Oprogramowaniem w jakikolwiek inny sposób niż poprzez użycie Narzędzi Rozbudowy Oprogramowania, (iii) zezwolenie lub dopuszczenie, aby łączna liczba użytkowników mających bezpośredni lub Pośredni dostęp do Oprogramowania i/lub jakiejkolwiek bazy danych używanej wraz z Oprogramowaniem za pośrednictwem jakiegokolwiek oprogramowania osoby trzeciej przekroczyła łączną liczbę Użytkowników Licencjonowanych posiadających przypisane im Licencje CAL na korzystanie z Oprogramowania, bez uprzedniego zamówienia dodatkowych Licencji CAL.

25. Licencjobiorca nie może udzielać żadnych gwarancji, rękojmi pisemnych czy ustnych lub występować, jako przedstawiciel w imieniu Licencjodawcy.

26. Prawo wynikające z udzielonej licencji nie upoważnia Licencjobiorcy do udzielania dalszych licencji, ani też nie wyklucza możliwości udzielenia licencji przez Licencjodawcę innym osobom oprócz Licencjobiorcy. W szczególnych okolicznościach Licencjobiorca może za uprzednią pisemną zgodą Licencjodawcy udzielić sublicencji po ustaleniu nowych warunków z Licencjodawcą.

§8 Gwarancja i rękojmia

27. Licencjodawca dostarcza Oprogramowanie oraz Dokumentację w takiej postaci, jaką mają i, z zastrzeżeniem §9 ust. 29, nie udziela żadnych gwarancji, rękojmi ani nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień, na podstawie których mógłby ponosić odpowiedzialność w związku z odpowiedzialnością za naruszenia praw osób trzecich, wartości rynkowej, integralności, satysfakcjonującej jakości, przydatności do konkretnego użytku ani nie gwarantuje, że Oprogramowanie nie zawiera żadnych błędów, usterek, wad, że Oprogramowanie spełnia oczekiwania Licencjobiorcy ani że Oprogramowanie współdziała z jakimkolwiek innym oprogramowaniem ani że Oprogramowanie będzie w sposób prawidłowy funkcjonowało na jakimkolwiek urządzeniu, zwłaszcza gdy niezależne oprogramowanie lub urządzenia mają bezprawny charakter. Spółka WEBCON nie ponosi odpowiedzialności za jakość Użytkowania Oprogramowania ani za osiągane za jego pomocą rezultaty. Spółka WEBCON nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne dołączone do Oprogramowania oprogramowanie pochodzące od osób trzecich.

§9 Wyłączenie odpowiedzialności

28. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Licencjobiorcy ani innej osoby z tytułu wyrządzonej mu szkody, strat związanych z przestojem w działalności gospodarczej, utraty danych lub innych informacji. W szczególności Licencjobiorca nie dysponuje w stosunku do Licencjodawcy roszczeniami o zapłatę odszkodowania za szkodę następczą, pośrednią, przypadkową, szczególną, czystą ekonomiczną, zapłatę odszkodowania karnego ani z tytułu utraty korzyści związanych lub wynikających z Użytkowania Oprogramowania lub Bazy danych firmy trzeciej. Wyłączenia odpowiedzialności mają zastosowanie wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa właściwego. Niezależnie od okoliczności całkowita łączna odpowiedzialność Licencjodawcy wobec Licencjobiorcy oraz jakiejkolwiek innej osoby za wszelkie szkody (tj. za każdą z osobna i wszystkie łącznie), wynikające z realizacji Umowy Licencyjnej lub z nią związane, niezależnie od ich podstawy prawnej i zakresu, nie przekroczy równowartości Opłat faktycznie uzyskanych przez Licencjodawcę od Licencjobiorcy lub Partnera, nie więcej niż Wartość Cennikowa Oprogramowania, z dnia złożenia Zamówienia. Licencjodawca nie ponosi wobec Licencjobiorcy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty powstałe w związku z korzystaniem z Wersji DEMO lub Wersji EXPRESS Oprogramowania.

29. Licencjodawca oświadcza, że udzielenie licencji na Oprogramowanie i Dokumentację nie narusza żadnych praw osób trzecich. W przypadku zgłoszenia do Licencjobiorcy przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, Licencjobiorca zobowiązany jest niezwłocznie, w terminie do 30 dni od daty otrzymania stosownego oświadczenia, przekazać Licencjodawcy wszelkie informacje na ten temat i umożliwić Licencjodawcy uczestnictwo w rozmowach i ewentualnym sporze z tym związanym (włącznie ze wstąpieniem do sporu sadowego po stronie pozwanej w miejsce Licencjobiorcy). Licencjodawca, wedle własnego uznania: (i) zmodyfikuje Oprogramowanie i Dokumentację w taki sposób, by usunąć naruszenie praw osób trzecich; lub (ii) nabędzie stosowną licencję dla Licencjobiorcy, tak aby mógł kontynuować korzystanie z Oprogramowania; lub (iii) wypowie Umowę Licencyjną Oprogramowania, zażąda jego zwrotu i zwróci Licencjobiorcy pozostałą, proporcjonalną (do 5 letniego okresu wykorzystania) część Opłat faktycznie uzyskanych przez Licencjodawcę od Licencjobiorcy lub Partnera, nie większą niż Wartość Rynkowa Oprogramowania z dnia złożenia Zamówienia. W przypadku Edycji innych niż Edycja DEMO i Edycja EXPRESS, Licencjodawca zwróci Licencjobiorcy wyłącznie uzasadnione koszty prowadzenia takiego sporu i wyłącznie pod warunkiem realizacji przez Licencjobiorcę zobowiązania określonego w zdaniu powyżej.

§10 Opłaty

30. Licencjobiorca zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty, niezależnej od faktycznego zakresu i czasu trwania korzystania z Oprogramowania przez Licencjobiorcę.

a. W przypadku, gdy zamówienie licencji na Oprogramowanie odbywa się bezpośrednio u Licencjodawcy, Licencjobiorca uiszcza Opłatę bezpośrednio na rzecz Licencjodawcy w wysokości określonej w Zamówieniu.

b. W przypadku, gdy zamówienie licencji na Oprogramowanie odbywa się z udziałem Partnera, Licencjobiorca uiszcza Opłaty bezpośrednio na rzecz Partnera w wysokości i na zasadach, określonych w odrębnej umowie, zawartej między Licencjobiorcą a Partnerem.

31. Opłaty za dodatkowe Licencje CAL, płatne będą, w szczególności, wraz ze wzrostem ilości Użytkowników Oprogramowania powyżej maksymalnej liczby Użytkowników Licencjonowanych określonych w Zamówieniu, zgodnie z § 5 ust. 17-19 powyżej. Opłaty takie uiszczane będą z zachowaniem zasad określonych w ust. 30 powyżej.

§11 Poufność

32. Każda ze Stron zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie Informacje zastrzeżone i tajemnice handlowe drugiej Strony uzyskane w związku z niniejszą Umową. Każda ze Stron będzie traktować niniejszą Umowę i jej warunki, jako Informacje zastrzeżone (informacje poufne drugiej Strony).

33. Informacje zastrzeżone nie obejmują informacji, które:

a. stały się powszechnie znane lub dostępne bez winy Strony otrzymującej,

b. muszą zostać ujawnione zgodnie z przepisami ustawowymi lub regulacjami administracyjnymi, w tym także celem zabezpieczenia lub dochodzenia uzasadnionych roszczeń z Umowy Licencyjnej, jeśli Strona, której Informacje zastrzeżone dotyczą została bezzwłocznie powiadomiona o tym wymaganiu, a zakres takiego ujawnienia jest ograniczony w najwyższym możliwym stopniu,

c. muszą zostać ujawnione na skutek decyzji sądu, jeżeli Strona ujawniająca została bezzwłocznie powiadomiona o takiej decyzji i odwołanie od niej nie jest możliwe.

34. Strony mogą udostępniać Informacje zastrzeżone Użytkownikom Licencjonowanym lub Stronom trzecim, wyłącznie w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy Licencyjnej lub kontroli ich realizacji, z zachowaniem ograniczeń w niej określonych, oraz pod warunkiem, że osoby takie zostaną zobowiązane do zachowania poufności.

35. Strony mogą zawrzeć dodatkową umowę o poufności. Zasady odpowiedzialności określone w Umowie Licencyjnej stosuje się do praw i obowiązków Stron wynikających z zawartej umowy o poufności.

§12 Postanowienia końcowe

36. Strony postanawiają, że Umowa Licencyjna może zostać rozwiązana wyłącznie na mocy porozumienia Stron bądź w oparciu o podstawy wskazane w ust. 37 poniżej, a w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa inne podstawy rozwiązania Umowy zostają wyłączone.

37. Umowa Licencyjna może zostać wypowiedziana przez Licencjodawcę, gdy Licencjobiorca narusza postanowienia Umowy Licencyjnej.

38. Licencjobiorca może wypowiedzieć Umowę Licencyjną w każdym czasie, jednakże w razie zawarcia przez Licencjobiorcę dodatkowych umów licencyjnych bazujących na Umowie Licencyjnej np. Umowy Licencyjnej Software Assurance, Licencjobiorca może rozwiązać Umowę Licencyjną wyłącznie łącznie z taką umową dodatkową.

39. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Licencyjnej na jakiejkolwiek podstawie, w tym na skutek wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron, Licencjobiorca zaprzestanie Użytkowania Oprogramowania i Dokumentacji oraz usunie posiadane kopie Oprogramowania i Dokumentacji, informując o tym na piśmie Licencjodawcę. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy Licencyjnej nie wpływa na obowiązywanie postanowień Umowy Licencyjnej dotyczących zachowania poufności Informacji zastrzeżonych, opłat licencyjnych oraz odpowiedzialności Stron. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Licencyjnej uiszczone Opłaty nie podlegają zwrotowi.

40. Umowa podlega prawu obowiązującemu w Rzeczpospolitej Polskiej.

41. Wszelkie spory wynikające z Umowy rozstrzygane będą przez Strony na drodze polubownej. Jeśli Strony nie dojdą do porozumienia, w terminie miesiąca od wezwania przez jedna ze Stron do jego zawarcia, wszelkie spory wynikające z tej umowy lub pozostające w związku z nią rozstrzygane będą ostatecznie na podstawie Regulaminu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania, przez arbitra lub arbitrów powołanych zgodnie z tym Regulaminem.

42. Wszystkie zmiany i uzupełnienia Umowy Licencyjnej dla swej ważności wymagają akceptacji poprzez przesłanie oświadczenia pocztą elektroniczną. Adres poczty elektronicznej Licencjobiorcy jest określony w Zamówieniu; adres poczty elektronicznej Licencjodawcy to: licencje@webcon.pl

43. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność jakiejkolwiek części Umowy Licencyjnej, pozostaje bez wpływu na ważność jej pozostałych postanowień.

44. Komunikacja pomiędzy Stronami (korespondencja) dotycząca niniejszej Umowy, może być prowadzona pocztą (w tym kurierską), faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

45. W razie, jeśli na gruncie realizacji Umowy Licencyjnej powstanie potrzeba uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Licencjodawcę, w szczególności w ramach uprawnień kontrolnych Licencjodawcy lub realizacji obowiązków z gwarancji, Licencjobiorca jest zobowiązany do udzielenia i zapewnienia takich zgód w zakresie niezbędnym dla realizacji uprawnień i obowiązków Licencjodawcy.

Umowa Licencyjna Software Assurance (SAL)

Przedmiotem niniejszej Umowy Software Assurance (dalej zwanej: „SAL” lub „Umowa SAL”) jest rozszerzenie zakresu zawartej Umowy Licencyjnej na Oprogramowanie WEBCON Business Process Suite w zakresie uregulowanym w niniejszej Umowie.

Umowa niniejsza implementuje całość postanowień Umowy Licencyjnej Szczegółowej oraz Ogólnych Warunków Licencji, a ich postanowienia odnoszące się do Umowy Licencyjnej, stosuje się odpowiednio do niniejszej Umowy. Jednakże w razie jakichkolwiek rozbieżności odnoszących się do przedmiotu niniejszej Umowy, przeważa treść niniejszej Umowy.

§

§1 Postanowienia ogólne

1. Czas trwania - niniejsza Umowa SAL zawierana jest w momencie potwierdzenia przez Licencjodawcę udzielenia licencji na podstawie Zamówienia na Pakiet Software Assurance. Umowa zawierana jest na czas określony przez Strony.

2. Pakiet Software Assurance, Pakiet - w Czasie trwania Licencjobiorca otrzymuje w ramach Pakietu następujące komponenty:

a. Dostęp do najnowszych Wersji Oprogramowania.

b. Dostęp do najnowszej Dokumentacji.

3. Strony postanawiają, że komponenty Pakietu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, zostaną dostarczone Licencjobiorcy w postaci elektronicznej a postanowienie Umowy Licencyjnej stosuje się także do komponentów Pakietu.

4. Strony postanawiają, że na potrzeby realizacji Umowy SAL i rozliczeń z niej wynikających czas trwania Umowy SAL dzielony jest na miesięczne okresy rozliczenia. w których Licencjobiorca może korzystać z usług objętych Umową SAL.

5. Opłata za możliwość korzystania z Pakietu wyliczana jest każdorazowo jako określony w cenniku lub Zamówieniu procent Wartości Cennikowej Oprogramowania (w dniu złożenia Zamówienia na Pakiet Software Assurance), przy czym:

a. Data startu obowiązywania pakietu dla pierwszego Pakietu wyznaczana jest przez wcześniejszy z dwóch terminów: rozpoczęcia Użytkowania Produktywnego Oprogramowania lub upływu 6 miesięcy od daty wejścia w życie Umowy Licencyjnej.

b. Data startu obowiązywania każdego kolejnego Pakietu wyznaczana jest w dniu następującym po dacie końca obowiązywania poprzedniego Pakietu.

c. W przypadku złożenia Zamówienia na Pakiet Software Assurance po upływie 6 miesięcy od Daty startu (wyznaczonej dla danego Pakietu zgodnie z ustępami 5a lub 5b powyżej) wysokość Opłaty za okres od Daty startu do daty złożenia Zamówienia będzie wyliczana proporcjonalne (z dokładnością do pełnych miesięcy kalendarzowych) do opłaty za okres 12 miesięcy jako określony w cenniku lub Zamówieniu procent Wartości Cennikowej Oprogramowania (w dniu złożenia Zamówienia na Pakiet Software Assurance) podwyższonej o 10 punktów procentowych. Warunki przedstawione w niniejszym punkcie nie stanowią zobowiązania Licencjodawcy ani oferty a mają jedynie charakter informacyjny i są aktualne na dzień zawarcia niniejszej Umowy SAL.

6. W przypadku zakupu dodatkowych licencji na Oprogramowanie lub Dokumentację Licencjodawcy w trakcie obowiązywania Pakietu, kwota dopłaty związanej z takim rozszerzeniem zakresu umowy SAL wyliczana będzie proporcjonalnie (z dokładnością do pełnych miesięcy kalendarzowych) do okresu obowiązywania aktualnego Pakietu na podstawie ustaleń określonych w Zamówieniu. Kwota dopłaty będzie stanowić pozycję faktury zakupu takich dodatkowych licencji Oprogramowania.

JAK ZBUDOWAĆ APLIKACJĘ BIZNESOWĄ W 45 MIN.

POZNAJ HISTORIE
NASZYCH KLIENTÓW

ZOBACZ I WYPRÓBUJ
ZA DARMO

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
O WEBCON BPS?

top