ogólne warunki licencji
oprogramowania WEBCON BPS

Przeczytaj aktualną Umowę Licencyjną wszystkich wersji WEBCON BPS

Informacja dotycząca Umowy Licencyjnej

Dziękujemy za wybór naszego oprogramowania.

Zapoznaj się z postanowieniami poniższej Umowy Licencyjnej zanim zainstalujesz, skopiujesz lub w inny sposób skorzystasz z naszego produktu – oprogramowania WEBCON. Wszystkie postanowienia poniższej Umowy Licencyjnej są ważne i regulują zasady korzystania z oprogramowania WEBCON. Instalacja, kopiowanie lub korzystanie z oprogramowania WEBCON w jakikolwiek inny sposób, może być dokonywane wyłącznie na podstawie i zgodnie z zasadami, określonymi w Umowie Licencyjnej.

Umowa Licencyjna jest umową pomiędzy Licencjobiorcą, który nabył lub subskrybuje licencję na oprogramowanie WEBCON lub z niego korzysta, a spółką WEBCON. Postanowienia poniższej Umowy Licencyjnej mają zastosowanie do oprogramowania WEBCON, Dokumentacji a także nośników, na których znajduje się oprogramowanie WEBCON, jeżeli takie istnieją. Mają one zastosowanie także do aktualizacji, dodatków, uzupełnień oraz usług świadczonych drogą elektroniczną dla oprogramowania WEBCON, świadczonych i pochodzących od WEBCON, chyba że postanowienia szczególne stanowią inaczej.

Jeśli nie zgadzasz się na korzystanie z oprogramowania WEBCON zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Licencyjnej, nie powinieneś instalować, kopiować ani korzystać z tego oprogramowania w żaden inny sposób. Wówczas powinieneś zwrócić egzemplarz oprogramowania WEBCON, jeśli takowy posiadasz, sprzedawcy lub zwrócić klucz licencyjny podmiotowi, od którego go nabyłeś, w celu uzyskania zwrotu ceny, a także odinstalować oprogramowanie WEBCON z Twojego urządzenia i powiadomić WEBCON o tym fakcie w terminie 5 dni od jego odinstalowania. Umowa Licencyjna między Licencjobiorcą a spółką WEBCON może zostać zawarta za pośrednictwem Partnera WEBCON. Umowa zawierana przez Ciebie i Partnera WEBCON jest umową o świadczenie (udzielenie licencji) przez WEBCON jako osobę trzecią.

Zwracamy uwagę, że powyższy wstęp ma jedynie charakter informacyjny i nie ma wpływu na treść umów łączących Licencjobiorcę ze spółką WEBCON lub z Partnerem WEBCON. Zasady udzielenia licencji określają wyłącznie postanowienia Umowy Licencyjnej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z Oprogramowaniem lub niniejszą Umową Licencyjną, możesz skontaktować się ze spółką WEBCON za pośrednictwem poczty email wysyłając wiadomość pod adres: licencje@webcon.pl.

Ogólne Warunki Licencji

1. Definicje

1.1 Baza danych środowiska – zorganizowany zbiór ustrukturyzowanych według określonej systematyki lub metody danych, indywidualnie dostępnych z wykorzystaniem Oprogramowania, stworzony, przetwarzany i użytkowany przez Licencjobiorcę (lub Użytkowników Zewnętrznych na podstawie upoważnienia Licencjobiorcy) przy wykorzystaniu Oprogramowania przypisanego do danego Środowiska oraz przechowywany i przetwarzany przy użyciu Jednostek i innych elementów sprzętowych, przypisanych do tego Środowiska. W zakres Bazy danych środowiska wchodzą w szczególności bazy konfiguracji, contentu, załączników i archiwum.

1.2 Cennik – oficjalny cennik oprogramowania WEBCON opublikowany na portalu support.webcon.com.

1.3 Dokumentacja – standardowa dokumentacja techniczna Oprogramowania, utrwalona na dowolnym nośniku lub w wersji elektronicznej w szczególności zawierająca wydruki, modele danych, schematy, diagramy, specyfikacje, instrukcje oraz pełne lub częściowe kopie powyższych dokumentów.

1.4 Edycja – oznaczenie wskazujące zakres dostępnych funkcjonalności Oprogramowania (np. Express, Standard lub Enterprise). Edycje mogą się różnić sposobem licencjonowania. Szczegółowy opis funkcjonalności oraz sposobów licencjonowania danej Edycji określony jest w materiałach handlowych lub ofertach Licencjodawcy.

1.5 Edycja DEMO – Oprogramowanie przeznaczone wyłącznie do Użytkowania nieproduktywnego, udostępniane nieodpłatnie w celach demonstracyjnych. Edycja DEMO jest aktywna przez okres 90 dni. O ile w odrębnej umowie zawartej między Licencjobiorcą i Licencjodawcą wyraźnie nie postanowiono inaczej, niedozwolone jest jednoczesne Użytkowanie Oprogramowania w Edycji DEMO i Edycji EXPRESS; a także niedozwolone jest jednoczesne Użytkowanie więcej niż jednej Edycji DEMO przez jednego Licencjobiorcę.

1.6 Edycja EXPRESS – Oprogramowanie przeznaczone do Użytkowania produktywnego i Użytkowania nieproduktywnego, udostępnione nieodpłatnie. Edycja EXPRESS jest aktywna do momentu przekroczenia 10 GB rozmiaru Bazy danych środowiska. O ile w odrębnej umowie zawartej między Licencjobiorcą i Licencjodawcą wyraźnie nie postanowiono inaczej, niedozwolone jest jednoczesne Użytkowanie Oprogramowania w Edycji DEMO i Edycji EXPRESS; niedozwolone jest jednoczesne Użytkowanie więcej niż jednej Edycji EXPRESS przez jednego Licencjobiorcę.

1.7 Filia – spółka, w której Licencjobiorca bezpośrednio lub pośrednio dysponuje ponad pięćdziesięcioma procentami głosów lub udziałów bądź akcji w kapitale zakładowym, chyba że w Zamówieniu lub Umowie Subskrypcyjnej określono inaczej. Każdy taki podmiot będzie uważany za Filię tylko przez okres spełnienia warunków, określonych w Umowie Licencyjnej, Zamówieniu lub Umowie Subskrypcyjnej. Użytkowanie Oprogramowania przez Filię realizowane jest na podstawie sublicencji udzielonej Filii przez Licencjobiorcę w ramach odrębnej umowy i z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w niniejszej Umowie Licencyjnej.

1.8 Informacje zastrzeżone – (i) w odniesieniu do spółki WEBCON: Oprogramowanie, Dokumentacja oraz ich wszelkie pełne bądź częściowe kopie, Koncepcje Programu, Baza danych środowiska oraz każde inne oprogramowanie podmiotu trzeciego licencjonowane wraz z Oprogramowaniem bądź w ramach Oprogramowania oraz (ii) informacje uznawane z uzasadnionych powodów za poufne i zastrzeżone informacje spółki WEBCON lub Licencjobiorcy bądź ich licencjodawców.

1.9 Instytucja Edukacyjna – podmiot prowadzący głównie działalność edukacyjną lub będący uczelnią wyższą w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

1.10 Jednostka – każdy komputer lub urządzenie, na którym zainstalowano komponenty Oprogramowania, które wymagają do swojego funkcjonowania instalacji na systemie operacyjnym Windows Server, w tym komputer lub urządzenie, na którym zainstalowano Bazę danych środowiska.

1.11 Klient Licencjobiorcy – podmiot trzeci, na rzecz którego Licencjobiorca lub jego Filia świadczy usługi lub wykonuje inne świadczenia w toku wykonywania głównego przedmiotu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, na podstawie odrębnych umów zawartych przez Licencjobiorcę lub jego Filię z tym podmiotem.

1.12 Koncepcje Programu – koncepcje, techniki, pomysły i know-how, wyrażone we wszelkich programach komputerowych lub modułach wchodzących w skład Oprogramowania, wraz z ich strukturą, kolejnością oraz organizacją.

1.13 Kopia Oprogramowania – każde zwielokrotnienie Oprogramowania lub jego części zapisane na trwałym nośniku (np. na płycie CD, DVD, pamięci przenośnej) lub w formie kopii elektronicznej.

1.14 Korekta – wydanie Oprogramowania zawierająca pomniejsze i nieistotne jego zmiany, wprowadzane przede wszystkim w celu usunięcia nieprawidłowego działania Oprogramowania lub optymalizacji jego działania. Dana Korekta oznaczona jest cyfrą umieszczoną po trzeciej kropce numeru (np. dla 2021.1.3.142 numer Korekty to 142). Korekta wprowadzana jest w ramach danej Wersji i Wydania.

1.15 Klucz Licencyjny – zabezpieczony kryptograficznie zbiór danych w postaci elektronicznej, indywidualnie przypisany do danego Licencjobiorcy, określający liczbę i rodzaj posiadanych lub subskrybowanych przez Licencjobiorcę licencji Oprogramowania, niezbędny do uruchomienia Oprogramowania, a ponadto zawierający informacje pozwalające na korzystanie z Oprogramowania na warunkach określonych w Umowie Licencyjnej.

1.16 Licencja CAL – licencja przypisana do Klucza Licencyjnego, na podstawie której dany Użytkownik Licencjonowany uprawniony jest do korzystania z Oprogramowania w ramach Środowiska (Użytkowania Oprogramowania) w zakresie określonym dla danego rodzaju licencji. Rodzaje, zasady wykorzystania, zakres uprawnień Licencjobiorcy oraz ograniczenia poszczególnych typów Licencji CAL zostały określone w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy Licencyjnej.

1.17 Licencja Serwerowa – licencja przypisana do Klucza Licencyjnego, na podstawie której Licencjobiorca (i) uprawniony jest w ramach Środowiska do korzystania z komponentów Oprogramowania (w zakresie określonym dla danego rodzaju licencji), które wymagają do swojego funkcjonowania instalacji na systemie operacyjnym Windows Server lub (ii) uprawniony jest do korzystania z komponentów rozszerzających funkcjonalności Oprogramowania w zakresie określonym dla danego rodzaju licencji. Rodzaje, zasady wykorzystania, zakres uprawnień Licencjobiorcy oraz ograniczenia poszczególnych typów Licencji Serwerowych zostały określone w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy Licencyjnej.

1.18 Licencjobiorca – strona Umowy Licencyjnej, której Licencjodawca udziela licencji na korzystanie z Oprogramowania i Dokumentacji. Dane Licencjobiorcy wskazane są w Zamówieniu lub Umowie Subskrypcyjnej.

1.19 Lokalizacja – lokalizacja, w której instalowane są elementy Oprogramowania objęte Licencjami Serwerowymi i Baza danych środowiska. Lokalizacja zostaje wskazana w Zamówieniu lub Umowie Subskrypcyjnej, przy czym w braku odrębnych ustaleń: (a) w przypadku, gdy licencje Oprogramowania zostały nabyte na podstawie Zamówienia, za Lokalizację uznaje się siedzibę Licencjobiorcy określoną w tymże Zamówieniu lub (b) w przypadku, gdy Licencje Serwerowe udzielane są w ramach Umowy Subskrypcyjnej, za Lokalizację uznaje się miejsce dowolnie wskazane w Umowie Subskrypcyjnej. Elementy składowe Oprogramowania inne niż wymienione w zdaniu 1 powyżej, mogą być instalowane w dowolnych lokalizacjach.

1.20 Modyfikacja – oznacza każdą zmianę Oprogramowania, która zmienia kod źródłowy lub ingeruje w struktury Bazy danych środowiska poprzez zmianę definicji dostarczonych przez Licencjodawcę tabel, funkcji, procedur i obiektów bazodanowych lub też wprowadzenie lub aktualizację zapisów w Bazie danych środowiska w sposób inny niż wykorzystujący standardową funkcjonalność Oprogramowania lub Narzędzia Rozbudowy Oprogramowania (w szczególności poprzez wywołanie poleceń T-SQL insert lub update).

1.21 Narzędzia Rozbudowy Oprogramowania – będąca częścią platformy WEBCON BPS, dostępna opcjonalnie i podlegająca licencjonowaniu aplikacja WEBCON BPS Designer Studio, dostępna opcjonalnie i podlegająca licencjonowaniu aplikacja WEBCON BPS Designer Desk, dostępny opcjonalnie i podlegający licencjonowaniu pakiet WEBCON BPS SDK Framework, a także webservices SOAP i REST dostępne w standardzie platformy WEBCON BPS, umożliwiające Licencjobiorcy rozszerzenie funkcjonalności Oprogramowania bez ingerencji w jego kod źródłowy (umożliwiające dokonywanie zmian nie stanowiących Modyfikacji).

1.22 Okres Subskrypcji – określony w Umowie Subskrypcyjnej czas, na jaki udzielana jest dana licencja na korzystanie z Oprogramowania.

1.23 Opłata – wynagrodzenie za udzielone przez Licencjodawcę licencje, którego wysokość i zasady dokonywania zapłaty określa Zamówienie lub Umowa Subskrypcyjna.

1.24 Oprogramowanie – wszelkie programy komputerowe i ich elementy, udostępnione Licencjobiorcy do korzystania na podstawie zawartej z Licencjodawcą niniejszej Umowy Licencyjnej oraz Zamówień lub Umów Subskrypcyjnych, wchodzące w zakres platformy WEBCON BPS (WEBCON Business Process Suite). W zakres Oprogramowania wchodzą (i) Oprogramowanie w Wersji i Edycji wskazanej w Zamówieniu wraz z Wydaniami i Korektami udostępnionymi przez Licencjodawcę do tej Wersji i Edycji; (ii) w przypadku korzystania z Oprogramowania na podstawie Umowy Subskrypcyjnej – Wersje subskrybowanej Edycji opublikowane w Okresie Subskrypcji wraz z Wydaniami i Korektami udostępnionymi przez Licencjodawcę do tych Wersji; oraz (iii) wszelkie pełne lub częściowe kopie bądź zamienniki wyżej wymienionych.

1.25 Outsourcing – korzystanie z Oprogramowania bądź dostęp do Oprogramowania dla celów obsługi operacji gospodarczych Strony Trzeciej, realizowanych na rzecz Licencjobiorcy lub jego Filii w celu wykonywania niektórych elementów podstawowej działalności gospodarczej Licencjobiorcy, powierzonych do wykonania Stronie Trzeciej na podstawie stosownych umów zawartych między Licencjobiorcą i Stroną Trzecią.

1.26 Partner WEBCON – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, prowadząca z Licencjodawcą współpracę na podstawie odrębnej umowy, która pośredniczy przy zawieraniu Umowy Licencyjnej między Licencjobiorcą a Licencjodawcą i która pobiera Opłatę od Licencjobiorcy, uzgadniając z nim jej ostateczną wysokość. Brak zapłaty przez Licencjobiorcę Opłat uzgodnionych z Partnerem WEBCON na jego rzecz jest równoznaczny z niewykonaniem obowiązku uiszczenia Opłat na podstawie Umowy Licencyjnej.

1.27 Proces – zorganizowany układ elementów konfiguracyjnych dostępnych w ramach Oprogramowania, stworzony za pomocą Narzędzi Rozbudowy Oprogramowania, stanowiący funkcjonalną całość. Proces może obejmować jeden lub wiele: obiegów dokumentów, typów formularzy, reguł formularzy, reguł biznesowych, stałych, szablonów notyfikacji e-mail i notyfikacji masowych, szablonów akcji. Wymienione w zdaniu poprzednim elementy konfiguracyjne w ramach Procesu funkcjonują w ramach wspólnego zestawu pól formularza, gdzie ilość pól danego typu jest ograniczona zgodnie właściwościami Oprogramowania. Proces jest jednoznacznie identyfikowany w drzewie konfiguracji WEBCON BPS Designer Studio.

1.28 Silnik bazodanowy – silnik bazodanowy Microsoft SQL Server, wykorzystywany w celu obsługi Bazy danych środowiska. Licencja na Silnik bazodanowy udzielana jest na podstawie odrębnej umowy. Silnik bazodanowy nie stanowi części Oprogramowania.

1.29 Strona Trzecia – podmiot zewnętrzny, nie będący Filią, który wymaga dostępu do Oprogramowania w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem innych świadczeń na rzecz Licencjobiorcy lub jego Filii, wchodzących w zakres powierzonych mu do wykonania elementów podstawowej działalności gospodarczej Licencjobiorcy lub jego Filii, w tym między innymi audytorzy, dystrybutorzy i dostawcy Licencjobiorcy. Korzystanie przez Strony Trzecie z Oprogramowania realizowane jest na podstawie sublicencji udzielonej Stronie Trzeciej przez Licencjobiorcę w ramach odrębnej umowy i z zastrzeżeniem ograniczeń, wskazanych w niniejszej Umowie Licencyjnej.

1.30 Środowisko – zespół funkcjonalnie powiązanych ze sobą elementów Oprogramowania przypisanych do jednego Klucza Licencyjnego.

1.31 Umowa Licencyjna – niniejsza umowa regulująca zakres praw i obowiązków Licencjodawcy i Licencjobiorcy w odniesieniu do Oprogramowania będącego przedmiotem licencji, wraz ze wszystkimi załącznikami i aneksami.

1.32 Umowa Subskrypcyjna – odrębna umowa zawarta między Licencjodawcą a Licencjobiorcą, na podstawie której Licencjobiorca w szczególności nabywa licencję na korzystanie z Oprogramowania na warunkach określonych w Umowie Subskrypcyjnej oraz w Umowie Licencyjnej. Umowa Subskrypcyjna zawiera w szczególności wskazanie docelowej liczby Użytkowników Licencjonowanych, rodzaju udzielanych licencji, wysokości i warunków uiszczania Opłaty, a także wskazanie Okresu Subskrypcji. Umowa Subskrypcyjna zastępuje Zamówienie.

1.33 Użytkowanie – korzystanie z Oprogramowania poprzez dowolne, bezpośrednie lub pośrednie, zainstalowanie, wykonywanie, wykorzystywanie, używanie, przechowywanie, wyświetlanie Oprogramowania, uzyskiwanie do niego dostępu oraz jakiekolwiek korzystanie z jego funkcji.

1.34 Użytkowanie nieproduktywne – Użytkowanie licencjonowanego Oprogramowania wyłącznie dla celów wewnętrznego szkolenia Użytkowników Licencjonowanych, zapoznającego ich z użytkowaniem Oprogramowania; termin ten oznacza również Użytkowanie dla celów wewnętrznego testowania lub prac rozwojowych wspierających środowisko Użytkowania produktywnego posiadane przez Licencjobiorcę.

1.35 Użytkowanie produktywne – Użytkowanie Oprogramowania na potrzeby działalności gospodarczej, statutowej lub ustawowej Licencjobiorcy, w tym Outsourcing oraz Użytkowanie Oprogramowania przez Klientów Licencjobiorcy.

1.36 Użytkownik Licencjonowany – Użytkownik Nazwany Użytkujący Oprogramowanie na podstawie Licencji CAL lub Użytkujący Oprogramowanie w Edycji EXPRESS lub Edycji DEMO.

1.37 Użytkownik Nazwany – osoba fizyczna, która Użytkowała Oprogramowanie w sposób skutkujący dokonaniem zapisu do Bazy danych środowiska. Jakikolwiek (bezpośredni i/lub pośredni) dostęp do Oprogramowania, który skutkuje zapisaniem informacji o operacji wykonanej przez użytkownika (takiej jak, ale nie ograniczonej do uruchamiania lub akceptowania instancji workflow, przejścia ścieżką przejścia, wywołania akcji, wprowadzania lub modyfikowania lub usuwania danych na formularzach) w Bazie danych środowiska i sygnowanej loginem oraz czasem wykonania operacji, wymaga posiadania przez Użytkownika Nazwanego przypisanej mu Licencji CAL, a w przeciwnym przypadku (tj. przy braku przypisanej Licencji CAL) stanowi naruszenie niniejszej Umowy Licencyjnej.

1.38 Użytkownik Zewnętrzny – Użytkownik Nazwany będący członkiem personelu Strony Trzeciej lub Klienta Licencjobiorcy.

1.39 Wartość Cennikowa Oprogramowania – łączna wartość Oprogramowania wyliczana jako suma iloczynów a) ilości wszystkich licencji nabytych przez Licencjobiorcę w ramach danej Umowy Licencyjnej, i b) cen tych licencji wskazanych w Cenniku aktualnym na dzień złożenia Zamówienia na daną licencję.

1.40 WEBCON, spółka WEBCON, Licencjodawca WEBCON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Babińskiego 69, 30-393 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000349649, posiadającą NIP: 6762414097.

1.41 Wersja – wydanie Oprogramowania zawierająca istotne zmiany funkcjonalności Oprogramowania, w tym w szczególności istotne rozszerzenia jego funkcji. Dana Wersja oznaczona jest czterema pierwszymi cyframi numeru (np. dla 2021.1.3.142 numer Wersji to 2021).

1.42 Wydanie – wydanie Oprogramowania zawierające pomniejsze zmiany oraz poprawki funkcjonalności w Oprogramowaniu. Dane Wydanie oznaczone jest cyfrą umieszczoną po drugiej kropce numeru (np. dla 2021.1.3.142 numer Wydania to 3). Wydanie wprowadzane jest w ramach danej Wersji.

1.43 Zamówienie – odrębny dokument zawierający oświadczenie Licencjobiorcy o woli zawarcia z Licencjodawcą Umowy Licencyjnej (lub zmiany już zawartej umowy), której przedmiotem jest korzystanie z Oprogramowania wyszczególnionego w treści tego Zamówienia. Zamówienie zawiera m.in. wskazanie Wersji i Edycji Oprogramowania, rodzaju i liczby udzielanych licencji, wysokości i warunków uiszczania Opłaty. W przypadku, gdy Zamówienie składane jest za pośrednictwem Partnera WEBCON, treść Zamówienia może zostać szczegółowo określona na podstawie odrębnej umowy o współpracy między Partnerem WEBCON a Licencjodawcą.

1.44 Ilekroć w niniejszej Umowie Licencyjnej mowa jest o personelu danego podmiotu (w tym personelu Licencjobiorcy, Filii, Strony Trzeciej, Klienta Licencjobiorcy), to należy przez to rozumieć osoby fizyczne wchodzące w skład struktury organizacyjnej tego podmiotu i wykonujące na jego rzecz świadczenia na potrzeby prowadzonej przez ten podmiot działalności gospodarczej, będące (i) pracownikami w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, (ii) osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, stale i w sposób ciągły świadczącymi na rzecz Licencjobiorcy usługi lub wykonującymi inne świadczenia na podstawie umów cywilnoprawnych o świadczenie usług, o wykonanie dzieła oraz kontraktu menedżerskiego, (iii) osobami fizycznymi, prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniającymi pracowników, stale i w sposób ciągły świadczącymi na rzecz Licencjobiorcy usługi lub wykonującymi inne świadczenia na podstawie umów cywilnoprawnych o świadczenie usług, o wykonanie dzieła oraz kontraktu menedżerskiego.

1.45 Ilekroć w niniejszej Umowie Licencyjnej mowa jest o subskrybowaniu licencji lub subskrybowaniu Oprogramowania, to należy przez to rozumieć korzystanie z Oprogramowania na podstawie licencji, nabytej przez Licencjobiorcę w ramach zawartej z Licencjodawcą Umowy Subskrypcyjnej.

1.46 Występujące w niniejszej Umowie Licencyjnej pojęcia o charakterze technicznym (w szczególności takie jak formularz, ścieżka przejścia, akcja) mają znaczenie takie jak nadane im w dokumentacji technicznej Oprogramowania, o ile nie zostały wyraźnie zdefiniowane odmiennie w treści niniejszej Umowy Licencyjnej.

2. Postanowienia ogólne. Zawarcie Umowy Licencyjnej

2.1 Na zasadach określonych w Zamówieniu lub Umowie Subskrypcyjnej oraz w Umowie Licencyjnej, Licencjodawca udziela, a Licencjobiorca przyjmuje niewyłączną, odpłatną licencję na Użytkowanie Oprogramowania w określonym miejscu tj. w Lokalizacji, w celu Użytkowania produktywnego i Użytkowania nieproduktywnego. W ramach Umowy Licencyjnej i na czas jej obowiązywania Licencjodawca zgadza się na udostępnienie Licencjobiorcy Klucza Licencyjnego, Kopii Oprogramowania (wyłącznie w formie kodu wykonywalnego) oraz Dokumentacji w formie i liczbie uzgodnionej z Licencjobiorcą, przy czym prawa do Kopii Oprogramowania i egzemplarzy Oprogramowania i Dokumentacji dostarczanych lub tworzonych na podstawie Umowy Licencyjnej pozostają przy Licencjodawcy, dotyczy to w szczególności praw autorskich jak i prawa własności.

2.2 W przypadku, gdy Umowa Licencyjna zostaje zawarta na podstawie Zamówienia:

2.2.1 w przypadku, gdy w chwili złożenia Zamówienia nie obowiązuje jakakolwiek umowa licencyjna zawarta między Stronami, na podstawie której Licencjobiorcy został udostępniony Klucz Licencyjny – Umowa Licencyjna zostaje zawarta z chwilą udostępnienia przez Licencjodawcę do pobrania przez Licencjobiorcę Klucza Licencyjnego w wykonaniu Zamówienia;

2.2.2 w przypadku, gdy w chwili złożenia Zamówienia obowiązuje jakakolwiek umowa licencyjna zawarta między Stronami, na podstawie której Licencjobiorcy został udostępniony Klucz Licencyjny – Umowa Licencyjna zostaje zawarta (lub dotychczas obowiązująca umowa licencyjna zostaje zmieniona zgodnie z treścią Zamówienia) z chwilą udostępnienia przez Licencjodawcę do pobrania przez Licencjobiorcę zaktualizowanego Klucza Licencyjnego.

2.3 Z ZASTRZEŻENIEM POSTANOWIEŃ ZAMÓWIENIA LUB UMOWY SUBSKRYPCYJNEJ I W ZAKRESIE USTALONYM DLA DANEGO RODZAJU LICENCJI, LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE JEST UDZIELANA NA NASTĘPUJĄCYCH POLACH EKSPLOATACJI:

2.3.1 TRWAŁE LUB CZASOWE ZWIELOKROTNIANIE ORAZ UTRWALANIE KOPII PROGRAMU KOMPUTEROWEGO W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI JAKIMIKOLWIEK ŚRODKAMI I W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, WYŁĄCZNIE DLA WŁASNYCH POTRZEB, W TYM ZAKRESIE TAKŻE WPROWADZANIE DO PAMIĘCI KOMPUTERA, INSTALOWANIE, WYŚWIETLANIE, STOSOWANIE I PRZECHOWYWANIE;

2.3.2 KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA NA WARUNKACH OKREŚLONYCH UMOWĄ LICENCYJNĄ ORAZ INNYMI UMOWAMI ZAWARTYMI PRZEZ LICENCJODAWCĘ Z LICENCJOBIORCĄ;

2.3.3 WYKORZYSTYWANIE FUNKCJI OPROGRAMOWANIA DLA POTRZEB PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ;

2.3.4TWORZENIE KOPII SZKOLENIOWYCH NA POTRZEBY UŻYTKOWNIKÓW LICENCJONOWANYCH;

2.3.5 SPORZĄDZANIE KOPII ARCHIWALNYCH OPROGRAMOWANIA;

2.3.6 SPORZĄDZANIE KOPII ZAPASOWYCH OPROGRAMOWANIA.

2.4 LICENCJA NA KORZYSTANIE Z DOKUMENTACJI JAKO POMOCY PRZY POSŁUGIWANIU SIĘ OPROGRAMOWANIEM W SPOSÓB ZGODNY Z UMOWĄ LICENCYJNĄ, DLA REALIZACJI UPRAWNIEŃ Z NIEJ WYNIKAJĄCYCH ORAZ CELEM UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA, OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE POLA EKSPLOATACJI:

2.4.1 ZWIELOKROTNIANIE W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI JAKIMIKOLWIEK ŚRODKAMI I W JAKIEJKOLWIEK FORMIE WYŁĄCZNIE NA POTRZEBY WEWNĘTRZNE, W TYM ZAKRESIE TAKŻE WPROWADZANIE DO PAMIĘCI KOMPUTERA, ZAPISYWANIE, PRZECHOWYWANIE, WYŚWIETLANIE I UDOSTĘPNIANIE KOPII ELEKTRONICZNYCH DOKUMENTACJI;

2.4.2 TWORZENIE KOPII SZKOLENIOWYCH NA POTRZEBY UŻYTKOWNIKÓW LICENCJONOWANYCH;

2.4.3 SPORZĄDZANIE KOPII ARCHIWALNEJ DOKUMENTACJI.

2.5 W przypadku Użytkowania Oprogramowania wyłącznie w sposób, który nie skutkuje zapisem do Bazy danych środowiska (dostęp do Oprogramowania w trybie odczytu informacji), Licencjobiorca uprawniony jest do korzystania z Oprogramowania przez dowolną liczbę Użytkowników Nazwanych bez przypisanych Licencji CAL, na następujących polach eksploatacji:

2.5.1 wprowadzanie do pamięci komputera;

2.5.2 wyświetlanie i stosowanie;

2.5.3 wykorzystanie do dostępu do danych, zawartych w Bazie danych środowiska.

2.6 W ramach korzystania z Oprogramowania na podstawie pkt. 2.5. powyżej w żadnym wypadku nie jest dozwolone takie Użytkowanie, które skutkuje zapisem do Bazy danych środowiska, w szczególności dokonanie edycji formularza, przejścia ścieżką przejścia, uruchomienia akcji.

2.7 W przypadku udostępnienia Licencjobiorcy Edycji DEMO, Licencjobiorca zostaje upoważniony jedynie do Użytkowania nieproduktywnego (w szczególności testowania i sprawdzania funkcjonalności Oprogramowania).

2.8 O ile w treści Zamówienia, Umowy Subskrypcyjnej lub załączników do niniejszej Umowy Licencyjnej nie zastrzeżono inaczej, na podstawie Umowy Licencyjnej Licencjobiorca uprawniony jest do korzystania z Oprogramowania na terytorium całego świata.

2.9 O ile w treści Zamówienia lub Umowy Subskrypcyjnej wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, po otrzymaniu przez Licencjodawcę Zamówienia lub zawarciu Umowy Subskrypcyjnej, Licencjodawca przydziela Licencjobiorcy Klucz Licencyjny, przy czym do czasu uiszczenia przez Licencjobiorcę całości Opłaty zgodnie z postanowieniami Zamówienia lub Umowy Subskrypcyjnej – Licencjodawca przydziela Licencjobiorcy tymczasowy Klucz Licencyjny.

2.10 Tymczasowy Klucz Licencyjny ważny jest, w zależności, które z tych wydarzeń nastąpi wcześniej:

2.10.1 do upływu 45 dni od jego przydzielenia przez Licencjodawcę, ale nie krócej niż do upływu terminu uiszczenia Opłaty zgodnie z treścią Zamówienia lub Umowy Subskrypcyjnej;

2.10.2 do upływu 5 dni od daty uiszczenia przez Licencjobiorcę całości Opłaty zgodnie z treścią Zamówienia lub Umowy Subskrypcyjnej.

2.11 W przypadku braku uiszczenia przez Licencjobiorcę całości Opłaty w terminie określonym w treści Zamówienia lub Umowy Subskrypcyjnej, Licencjodawca uprawniony jest do rozwiązania Umowy Licencyjnej bez zachowania okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Licencyjnej bez zachowania okresu wypowiedzenia może zostać złożone przez Licencjodawcę przez dezaktywację Klucza Licencyjnego.

2.12 W przypadku wygaśnięcia Klucza Licencyjnego stosownie do postanowień pkt 2.11. powyżej, Licencjobiorca traci uprawnienie do korzystania z całości Oprogramowania przypisanego do tego Klucza Licencyjnego.

2.13 W przypadku uiszczenia przez Licencjobiorcę całości Opłaty, Licencjodawca przydziela Licencjobiorcy docelowy Klucz Licencyjny w terminie 5 dni od daty jej uiszczenia. Przydzielenie docelowego Klucza Licencyjnego jest dokonywane przez udostępnienie przez Licencjodawcę do pobrania przez Licencjobiorcę zaktualizowanego Klucza Licencyjnego.

2.14 Docelowy Klucz Licencyjny jest ważny:

2.14.1 bezterminowo – w przypadku Klucza Licencyjnego, przydzielonego na podstawie Zamówienia;

2.14.2 na czas obowiązywania Umowy Subskrypcyjnej – w przypadku, gdy licencja na korzystanie z Oprogramowania udzielana jest danemu Licencjobiorcy wyłącznie na podstawie Umowy Subskrypcyjnej.

2.15 Z zastrzeżeniem pkt 2.16. poniżej, postanowienia pkt 2.9.-2.14. powyżej w zakresie przydzielania Klucza Licencyjnego mają zastosowanie:

2.15.1 w przypadku gdy w dacie zawarcia niniejszej Umowy Licencyjnej między Stronami nie obowiązują żadne inne umowy licencyjne, na podstawie których Licencjobiorcy przydzielono aktywny Klucz Licencyjny; albo

2.15.2 w przypadku gdy w dacie zawarcia niniejszej Umowy Licencyjnej między Stronami obowiązują inne umowy licencyjne, na podstawie których Licencjobiorcy przydzielono aktywny Klucz Licencyjny – wyłącznie w zakresie przydzielenia Licencjobiorcy dodatkowego Klucza Licencyjnego, poza już przydzielonymi i aktywnymi, o ile w treści Zamówienia lub Umowy Subskrypcyjnej wyraźnie postanowiono o przydzieleniu Licencjobiorcy takiego dodatkowego Klucza Licencyjnego.

2.16 Jeżeli na podstawie dodatkowych Zamówień, zmiany Umowy Subskrypcyjnej lub zmian innych umów Strony dokonują zmian Umowy Licencyjnej skutkujących modyfikacją zakresu, rodzaju lub ilości udzielonych licencji i wymagających aktualizacji Klucza Licencyjnego, to postanowienia pkt 2.9.-2.14. mają odpowiednie zastosowanie do aktualizacji Klucza Licencyjnego.

2.17 W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między treścią niniejszej Umowy Licencyjnej, a treścią Załącznika nr 1 do Umowy Licencyjnej – wykazu licencji lub też treścią Zamówienia lub Umowy Subskrypcyjnej:

2.17.1 w pierwszej kolejności mają zastosowanie postanowienia Zamówienia lub Umowy Subskrypcyjnej,

2.17.2 w drugiej kolejności mają zastosowanie postanowienia Załącznika nr 1 do Umowy Licencyjnej – wykazu licencji,

2.17.3 w ostatniej kolejności mają zastosowania postanowienia niniejszej Umowy Licencyjnej.

2.18 W każdym przypadku należy przyjąć, że oświadczenie o wyrażeniu woli zawarcia Umowy Licencyjnej zostaje złożone najpóźniej w chwili pobrania przez Licencjobiorcę Klucza Licencyjnego lub zaktualizowanego Klucza Licencyjnego, zapisania Oprogramowania lub przystąpienia do Użytkowania Oprogramowania przez Licencjobiorcę w jakimkolwiek zakresie, w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń nastąpi pierwsze. Działania Licencjobiorcy, wskazane w zdaniu poprzednim, są również każdorazowo równoznaczne z przyjęciem bez zastrzeżeń Oprogramowania jako utworu.

2.19 Jeżeli licencja na korzystanie z Oprogramowania udzielana jest na podstawie odrębnej umowy i jednocześnie bez zawarcia Zamówienia lub Umowy Subskrypcyjnej, to do takiej odrębnej umowy mają odpowiednie zastosowanie postanowienia niniejszej Umowy Licencyjnej dotyczące Zamówienia z tym zastrzeżeniem, że w przypadku sprzeczności postanowień tej odrębnej umowy z treścią niniejszej Umowy Licencyjnej, pierwszeństwo mają postanowienia Załącznika nr 1 do Umowy Licencyjnej – wykazu licencji, a następnie postanowienia niniejszej Umowy Licencyjnej.

3. Dozwolony użytek i jego ograniczenia

3.1 Niniejsza Umowa Licencyjna upoważnia Licencjobiorcę do sporządzenia kopii zapasowych Oprogramowana w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla Użytkowania Oprogramowania zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Licencyjnej.

3.2 O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Licencjobiorca nie jest upoważniony do podejmowania czynności polegających na dekompilacji (inżynierii wstecznej) Oprogramowania.

3.3 Wszystkie czynności mające za przedmiot Oprogramowanie a wykraczające poza zakres upoważnienia udzielonego Licencjobiorcy na podstawie niniejszej Umowy Licencyjnej stanowią naruszenie praw Licencjodawcy oraz naruszenie niniejszej Umowy Licencyjnej.

3.4 O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Licencjobiorca nie jest upoważniony do obserwowania, badania i testowania Oprogramowania w celu poznania jego idei i zasad dotyczących poszczególnych elementów Oprogramowania.

3.5 Każda czynność obchodzenia lub usuwania zabezpieczeń technicznych lub technicznych środków ochrony, takich jak Klucz Licencyjny, stanowi rażące naruszenie postanowień Umowy Licencyjnej i uprawnia Licencjodawcę do jej rozwiązania zgodnie z zasadami określonymi w pkt 13. niniejszej Umowy Licencyjnej.

3.6 Licencjobiorca nie może samodzielnie dokonywać jakichkolwiek Modyfikacji. Zewnętrzne rozwiązania techniczne, w szczególności programy komputerowe, mogą komunikować się z Oprogramowaniem wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego współdziałania z Oprogramowaniem i wyłącznie:

3.6.1 z wykorzystaniem widoków i procedur na Bazie danych środowiska i jedynie celem pobierania danych z Bazy danych środowiska;

3.6.2 z wykorzystaniem Narzędzi Rozbudowy Oprogramowania – w zakresie funkcjonalnym przewidzianym dla Narzędzi Rozbudowy Oprogramowania.

3.7 Udzielona licencja nie upoważnia Licencjobiorcy do korzystania z Oprogramowania, kopii Oprogramowania, Dokumentacji, Bazy danych środowiska oraz innych Informacji zastrzeżonych poza zakresem wskazanym wyraźnie w Umowie Licencyjnej, z uwzględnieniem jednak bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Niedozwolone są w szczególności:

3.7.1 udzielanie sublicencji, za wyjątkiem udzielenia przez Licencjobiorcę sublicencji na rzecz Filii, Stron Trzecich, Klientów Licencjobiorcy, a także uczniów lub studentów Licencjobiorcy będącego Instytucją Edukacyjną, zgodnie z postanowieniami pkt 6. niniejszej Umowy Licencyjnej;

3.7.2 odsprzedaż Oprogramowania;

3.7.3 rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie do obrotu egzemplarzy lub kopii, wynajmowanie lub użyczanie;

3.7.4 Użytkowanie dla celów innych niż wyraźnie dozwolone w niniejszej Umowie, chyba że zostało to odrębnie uzgodnione z Licencjodawcą.

Sposoby korzystania lub rozporządzania wymienione w zdaniu poprzednim przysługują Licencjobiorcy wyłącznie po uprzednim uzyskaniu odrębnej zgody Licencjodawcy.

3.8 Jeśli nie określono inaczej w treści Umowy Licencyjnej, Zamówienia lub Umowy Subskrypcyjnej, Licencjobiorca nie może modyfikować ani zmieniać Oprogramowania ani Dokumentacji w jakikolwiek sposób ani za pomocą jakichkolwiek środków, w tym między innymi nie będzie tworzył dzieł pochodnych lub Modyfikacji. Prawo do wprowadzania jakichkolwiek Modyfikacji w Oprogramowaniu bądź w Dokumentacji przysługuje Licencjobiorcy wyłącznie po uprzednim uzyskaniu odrębnej, pisemnej zgody Licencjodawcy. W przypadku zmodyfikowania Oprogramowania bądź Dokumentacji, wszelkie prawa do takich Modyfikacji będą należały do Licencjodawcy. Licencjodawca jest upoważniony do żądania wyłącznego przeniesienia wszelkich praw do Modyfikacji ze strony Licencjobiorcy wraz z prawami do kopii Modyfikacji bez jakiegokolwiek wynagrodzenia.

4. Obowiązki Licencjobiorcy

4.1 Licencjobiorca zobowiązany jest do uiszczania Opłat zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Licencyjnej, Zamówienia oraz Umowy Subskrypcyjnej.

4.2 Licencjobiorca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji liczby i miejsca przechowywania wszystkich oryginałów i Kopii Oprogramowania.

4.3 Licencjobiorca zobowiązuje się, że w żadnej sytuacji nie usunie informacji dotyczących praw autorskich, znaku towarowego, znaku Licencjodawcy i innych licencjodawców (np. Microsoft) oraz innych informacji o zastrzeżeniu praw własności intelektualnej na wszelkich pełnych lub częściowych kopiach Oprogramowania, Dokumentacji lub Informacji zastrzeżonych w takiej samej formie i miejscu, w jakich informacje te pojawiają się na oryginalnym dziele.

5. Użytkownicy Nazwani i Użytkownicy Licencjonowani

5.1 W przypadku Edycji innych niż Edycja DEMO i Edycja EXPRESS, wszystkie osoby uzyskujące bezpośredni lub pośredni dostęp do Oprogramowania w imieniu Licencjobiorcy (lub w przypadku udzielenia sublicencji stosownie do postanowień pkt 6. niniejszej Umowy Licencyjnej – w imieniu Filii, imieniu Stron Trzecich lub Klientów Licencjobiorcy) muszą uzyskiwać go w oparciu o właściwą Licencję CAL, upoważniającą te osoby do Użytkowania Oprogramowania i Dokumentacji w zakresie licencji udzielonej Licencjobiorcy.

5.2 W przypadku Edycji innych niż Edycja DEMO i Edycja EXPRESS, maksymalna liczba Użytkowników Nazwanych musi być zgodna z liczbą Użytkowników Licencjonowanych określoną w Zamówieniach lub Umowie Subskrypcyjnej. W przypadku, gdy liczba Użytkowników Nazwanych przekroczy maksymalną liczbę Użytkowników Licencjonowanych określoną w zaakceptowanych Zamówieniach lub Umowie Subskrypcyjnej, Licencjobiorca ma obowiązek niezwłocznie poinformować na piśmie Licencjodawcę bądź Partnera WEBCON (jeśli zakup licencji następował za jego pośrednictwem) i uiścić stosowne Opłaty za wymagane dodatkowe Licencje CAL lub zaprzestać korzystania z Oprogramowania w zakresie przekraczającym ilość udzielonych Licencjobiorcy Licencji CAL.

5.3 W przypadku Edycji innych niż Edycja DEMO i Edycja EXPRESS, Licencjodawca, a także Partner WEBCON (jeśli zakup licencji następował za jego pośrednictwem), jest upoważniony do kontrolowania ilości Użytkowników Nazwanych korzystając z oprogramowania zliczającego aktywnych użytkowników. Licencjobiorca zobowiązuje się okresowo, nie częściej jednak niż dwa razy do roku, udzielić Licencjodawcy, Partnerowi WEBCON lub podmiotom przez nich wskazanym, dostępu do Środowiska i Bazy danych środowiska na potrzeby dokonania zliczenia aktywnych Użytkowników Nazwanych. Na żądanie Licencjodawcy, a także Partnera WEBCON (jeśli zakup licencji następował za jego pośrednictwem), Licencjobiorca jest zobowiązany sporządzić i dostarczyć raport z systemu wskazujący na ilość Użytkowników Nazwanych. Licencjobiorca upoważnia Licencjodawcę, a także Partnera WEBCON (jeśli zakup licencji następował za jego pośrednictwem), do wglądu do tych danych, ich przesyłania oraz przetwarzania na potrzeby weryfikacji, o której mowa w niniejszym ustępie, a Licencjobiorca zapewnia uzyskanie takiego upoważnienia od osób, których dane dotyczą.

6. Przeniesienie i sublicencje

6.1 Licencjobiorca może przenieść Środowisko lub Bazę danych środowiska z jednej Jednostki na inną bez dodatkowej opłaty licencyjnej, a w przypadku, gdy takie przeniesienie dotyczy Licencji Serwerowych, ma obowiązek powiadomić o tym Licencjodawcę bądź Partnera WEBCON (jeśli zakup licencji następował za jego pośrednictwem) na piśmie w ciągu pięciu dni od takiego przeniesienia. W takim przypadku Środowisko i Baza danych środowiska musi zostać bezzwłocznie usunięta w całości z Jednostki, na której były zainstalowane przed przeniesieniem.

6.2 Licencjobiorca może przenosić prawa udzielone mu na mocy Umowy Licencyjnej na osoby trzecie, tylko na podstawie stosownej umowy cesji oraz gdy jednocześnie:

6.2.1 wcześniej powiadomił o tym na piśmie Licencjodawcę i uzyskał jego zgodę na przeniesienie praw udzieloną na piśmie;

6.2.2 zapewnił, by nabywca praw potwierdził na piśmie, iż postanowienia Umowy Licencyjnej są mu znane, a jednocześnie nabywca praw zobowiązał się do przyjęcia na siebie i wykonywania wszelkich zobowiązań, wynikających z Umowy Licencyjnej, oraz że

6.2.3 bezzwłocznie usunie jakiekolwiek Kopie Oprogramowania i Bazy danych środowiska w całości, w tym także każdą kopię zapasową oraz archiwalną, a także

6.2.4 nie będzie przechowywał żadnych Kopii Oprogramowania, kopii Bazy danych środowiska, Dokumentacji ani Informacji zastrzeżonych.

6.3 Każda Filia Licencjobiorcy będzie uprawniona do Użytkowania Oprogramowania, Bazy danych środowiska i Dokumentacji pod warunkiem, że (i) Licencjobiorca udzieli jej sublicencji w ramach odrębnej umowy, (ii) wszyscy Użytkownicy Nazwani będący personelem Filii będą Użytkowali Oprogramowanie na podstawie nabytych przez Licencjobiorcę Licencji CAL, (iii) Filia wykorzystywać będzie jedynie Środowisko, Bazę danych środowiska i Silnik bazodanowy Użytkowane przez Licencjobiorcę.

6.4 Strona Trzecia będzie uprawniona do Użytkowania Oprogramowania i Bazy danych środowiska pod warunkiem, że (i) Licencjobiorca udzieli jej sublicencji w ramach odrębnej umowy, (ii) wszyscy Użytkownicy Nazwani będący personelem Strony Trzeciej, będą Użytkowali Oprogramowanie na podstawie nabytych przez Licencjobiorcę Licencji CAL typu WEBCON BPS User CAL lub WEBCON BPS Process CAL, lub WEBCON BPS Company CAL, lub WEBCON BPS Corporate CAL, lub WEBCON BPS Global CAL; (iii) Strona Trzecia wykorzystywać będzie jedynie Środowisko, Bazę danych środowiska i Silnik bazodanowy Użytkowane przez Licencjobiorcę.

6.5 Licencjobiorca będzie uprawniony do udzielenia Stronom Trzecim sublicencji na korzystanie z Oprogramowania wyłącznie w celu wykonywania Outsourcingu i tylko pod warunkiem, że (i) w żadnej sytuacji Strony Trzecie nie mają dostępu do kodu źródłowego Oprogramowania, (ii) Strony Trzecie mają wyraźne ograniczenie do dostępu do Oprogramowania poprzez przeglądarkę internetową lub aplikacje stanowiące komponenty Oprogramowania, (iii) Licencjobiorca posiada stosowne licencje udzielone przez Licencjodawcę, (iv) w żadnej sytuacji określone w niniejszym ustępie Strony Trzecie nie mogą Użytkować Oprogramowania w celu obsługi swojej własnej działalności, z zastrzeżeniem postanowień pkt 6.6. poniżej.

6.6 Bez względu na pozostałe postanowienia niniejszej Umowy Licencyjnej, Licencjobiorca jest uprawniony do udzielenia Stronie Trzeciej sublicencji na korzystanie z Oprogramowania wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia Stronie Trzeciej możliwości świadczenia Outsourcingu na rzecz Licencjobiorcy lub jego Filii i w ramach procesów biznesowych Licencjobiorcy lub jego Filii, do których obsługi używane jest Oprogramowanie. W celu uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że Strona Trzecia w żadnym wypadku nie jest uprawniona do udzielenia dalszej licencji (sublicencji) na korzystanie z Oprogramowania, z wyjątkiem osób fizycznych wchodzących w skład personelu Strony Trzeciej.

6.7 Licencjobiorca będzie uprawniony do udzielenia Klientom Licencjobiorcy sublicencji na korzystanie z Oprogramowania wyłącznie w zakresie niezbędnym w celu zapewnienia możliwości świadczenia przez siebie usług lub wykonywania innych świadczeń na rzecz Klientów Licencjobiorcy z wykorzystaniem Oprogramowania, wykonywanych w ramach głównego przedmiotu prowadzonej przez Licencjobiorcę lub jego Filie działalności gospodarczej, statutowej lub ustawowej i na podstawie odrębnych umów, zawartych przez Licencjobiorcę lub jego Filie z Klientami Licencjobiorcy.

6.8 Licencjobiorca jest uprawniony do udzielenia Klientom Licencjobiorcy sublicencji na korzystanie Oprogramowania w następującym zakresie:

6.8.1 Klienci Licencjobiorcy uprawnieni są do Użytkowania Oprogramowania wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia na ich rzecz usług lub wykonywania na ich rzecz przez Licencjobiorcę lub jego Filie innych świadczeń, w ramach wykonywanej przez Licencjobiorcę lub jego Filie działalności gospodarczej, statutowej lub ustawowej,

6.8.2 Klienci Licencjobiorcy mogą Użytkować Oprogramowanie wyłącznie w ramach procesów biznesowych Licencjobiorcy lub jego Filii, do których obsługi używane jest Oprogramowanie,

6.8.3 Użytkowanie Oprogramowania przez Klienta Licencjobiorcy może być dokonywane wyłącznie w ramach i w zakresie określonym przez nabyte przez Licencjobiorcę Licencje CAL typu WEBCON BPS User CAL lub licencje nabyte na podstawie Umowy Subskrypcyjnej,

6.8.4 z zastrzeżeniem postanowień pkt 6.8.1. i 6.8.2. powyżej, w żadnym wypadku Klient Licencjobiorcy nie jest uprawniony do Użytkowania Oprogramowania w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej, statutowej lub ustawowej w celu świadczenia usług lub wykonywania innych świadczeń na rzecz podmiotów trzecich. W celu uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że Klient Licencjobiorcy w żadnym wypadku nie jest uprawniony do udzielenia dalszej licencji (sublicencji) na korzystanie z Oprogramowania z wyjątkiem osób fizycznych wchodzących w skład personelu Klienta Licencjobiorcy.

6.9 Klient Licencjobiorcy będzie uprawniony do Użytkowania Oprogramowania i Bazy danych środowiska pod warunkiem, że (i) Licencjobiorca udzieli mu sublicencji w ramach odrębnej umowy, (ii) wszyscy Użytkownicy Nazwani będący personelem Klienta Licencjobiorcy będą Użytkowali Oprogramowanie na podstawie nabytych przez Licencjobiorcę Licencji CAL typu WEBCON BPS User CAL; (iii) Klient Licencjobiorcy wykorzystywać będzie jedynie Środowisko, Bazę danych środowiska i Silnik bazodanowy Użytkowane przez Licencjobiorcę.

6.10 Licencjobiorca będzie uprawniony do udzielenia Klientom Licencjobiorcy sublicencji na korzystanie z Oprogramowania wyłącznie pod warunkiem, że (i) w żadnej sytuacji Klient Licencjobiorcy nie ma dostępu do kodu źródłowego Oprogramowania, (ii) Klienci Licencjobiorcy mają wyraźne ograniczenie do dostępu do Oprogramowania poprzez przeglądarkę internetową lub aplikacje stanowiące komponenty Oprogramowania, (iii) Licencjobiorca posiada stosowne licencje udzielone przez Licencjodawcę, (iv) w żadnej sytuacji Klienci Licencjobiorcy nie mogą Użytkować Oprogramowania w celu obsługi swojej działalności gospodarczej, statutowej lub ustawowej.

6.11 Licencjobiorca będący Instytucją Edukacyjną uprawniony jest do udzielenia sublicencji na korzystanie z Oprogramowania i Bazy danych środowiska osobom fizycznym, będącym uczniami lub studentami tej Instytucji Edukacyjnej, bez ograniczeń co do ilości Użytkowników Licencjonowanych, pod warunkiem, że (i) zakupił licencję WEBCON BPS External CAL, (ii) w żadnej sytuacji uczniowie lub studenci Licencjobiorcy nie mają dostępu do kodu źródłowego Oprogramowania, (iii) uczniowie lub studenci Licencjobiorcy mają wyraźne ograniczenie do dostępu do Oprogramowania poprzez przeglądarkę internetową, (iv) udzielenie sublicencji uczniom lub studentom Licencjobiorcy następuje wyłącznie w ramach prowadzonej przez tego Licencjobiorcę działalności edukacyjnej lub naukowej i w celu jej wykonywania z wykorzystaniem Oprogramowania.

7. Naruszenia

7.1 W żadnym wypadku Licencjobiorca nie może naruszać praw Licencjodawcy do Oprogramowania. W szczególności takimi naruszeniami są: (i) zmiana kodu źródłowego Oprogramowania, (ii) korzystanie z Oprogramowania i uzyskiwanie do niego dostępu w celu stworzenia funkcjonalności aplikacji bądź interfejsu, która będzie mieć dostęp do funkcjonalności Oprogramowania lub Bazy danych środowiska w sposób inny niż określony w pkt 3.6., (iii) zezwolenie lub dopuszczenie, aby łączna liczba Użytkowników Nazwanych (mających bezpośredni lub pośredni dostęp do Oprogramowania lub Bazy danych środowiska za pośrednictwem komponentów Oprogramowania lub za pośrednictwem jakiegokolwiek oprogramowania osoby trzeciej), przekroczyła łączną liczbę Użytkowników Licencjonowanych bez uprzedniego zamówienia dodatkowych Licencji CAL.

7.2 Licencjobiorca nie może udzielać żadnych gwarancji, rękojmi pisemnych czy ustnych lub występować, jako przedstawiciel w imieniu Licencjodawcy.

7.3 Prawo wynikające z udzielonej licencji nie upoważnia Licencjobiorcy do udzielania dalszych licencji poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w Umowie Licencyjnej, ani też nie wyklucza możliwości udzielenia licencji przez Licencjodawcę innym osobom oprócz Licencjobiorcy.

8. Gwarancja i rękojmia

8.1 LICENCJODAWCA DOSTARCZA OPROGRAMOWANIE ORAZ DOKUMENTACJĘ W TAKIEJ POSTACI, JAKĄ MAJĄ I, Z ZASTRZEŻENIEM PKT 9.2., NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, RĘKOJMI ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI ZAPEWNIEŃ, NA PODSTAWIE KTÓRYCH MÓGŁBY PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRAW OSÓB TRZECICH, WARTOŚCI RYNKOWEJ, INTEGRALNOŚCI, SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO UŻYTKU ANI NIE GWARANTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE NIE ZAWIERA ŻADNYCH BŁĘDÓW, USTEREK, WAD, ŻE OPROGRAMOWANIE SPEŁNIA OCZEKIWANIA LICENCJOBIORCY, ANI ŻE OPROGRAMOWANIE WSPÓŁDZIAŁA Z JAKIMKOLWIEK INNYM OPROGRAMOWANIEM, ANI ŻE OPROGRAMOWANIE BĘDZIE W SPOSÓB PRAWIDŁOWY FUNKCJONOWAŁO NA JAKIMKOLWIEK URZĄDZENIU, ZWŁASZCZA GDY NIEZALEŻNE OPROGRAMOWANIE LUB URZĄDZENIA MAJĄ BEZPRAWNY CHARAKTER. RĘKOJMIA ZA WADY JEST WYŁĄCZONA W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA ZAKRESIE. LICENCJODAWCA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKOŚĆ UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA ANI ZA OSIĄGANE ZA JEGO POMOCĄ REZULTATY. LICENCJODAWCA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE DOŁĄCZONE DO OPROGRAMOWANIA OPROGRAMOWANIE POCHODZĄCE OD OSÓB TRZECICH.

8.2 W przypadku niedostępności subskrybowanych licencji (brak możliwości zalogowania do infrastruktury udostępnionej przez Licencjodawcę lub brak możliwości połączenia z serwisem licencji Licencjodawcy) spowodowanej z wyłącznej winy Licencjodawcy, Okres Subskrypcji zostanie nieodpłatnie przedłużony o czas takiej niedostępności.

9. Wyłączenie odpowiedzialności

9.1 LICENCJODAWCA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC LICENCJOBIORCY ANI INNEJ OSOBY Z TYTUŁU WYRZĄDZONEJ MU SZKODY, STRAT ZWIĄZANYCH Z PRZESTOJEM W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UTRATY DANYCH LUB INNYCH INFORMACJI. W SZCZEGÓLNOŚCI LICENCJOBIORCA NIE DYSPONUJE W STOSUNKU DO LICENCJODAWCY ROSZCZENIAMI O ZAPŁATĘ ODSZKODOWANIA ZA SZKODĘ NASTĘPCZĄ, POŚREDNIĄ, PRZYPADKOWĄ, SZCZEGÓLNĄ, CZYSTĄ EKONOMICZNĄ, ZAPŁATĘ ODSZKODOWANIA KARNEGO ANI Z TYTUŁU UTRATY KORZYŚCI ZWIĄZANYCH LUB WYNIKAJĄCYCH Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA LUB BAZY DANYCH ŚRODOWISKA. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄ ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA WŁAŚCIWEGO. NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI CAŁKOWITA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ LICENCJODAWCY WOBEC LICENCJOBIORCY ORAZ JAKIEJKOLWIEK INNEJ OSOBY ZA WSZELKIE SZKODY (TJ. ZA KAŻDĄ Z OSOBNA I WSZYSTKIE ŁĄCZNIE), WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI UMOWY LICENCYJNEJ LUB Z NIĄ ZWIĄZANE, NIEZALEŻNIE OD ICH PODSTAWY PRAWNEJ I ZAKRESU, NIE PRZEKROCZY RÓWNOWARTOŚCI OPŁAT FAKTYCZNIE UZYSKANYCH PRZEZ LICENCJODAWCĘ OD LICENCJOBIORCY LUB PARTNERA WEBCON, ALE, (A) W PRZYPADKU NABYCIA OPROGRAMOWANIA NA PODSTAWIE ZAMÓWIEŃ – NIE WIĘCEJ NIŻ WARTOŚĆ CENNIKOWA OPROGRAMOWANIA; (B) W PRZYPADKU SUBSKRYPCJI OPROGRAMOWANIA – NIE WIĘCEJ NIŻ SUMA OPŁAT FAKTYCZNIE OTRZYMANYCH PRZEZ LICENCJODAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY SUBSKRYPCYJNEJ W OKRESIE OSTATNICH DWUNASTU MIESIĘCY. LICENCJODAWCA NIE PONOSI WOBEC LICENCJOBIORCY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB STRATY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z EDYCJI DEMO LUB EDYCJI EXPRESS OPROGRAMOWANIA.

9.2 W przypadku zgłoszenia do Licencjobiorcy przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia praw osób trzecich, Licencjobiorca zobowiązany jest niezwłocznie, w terminie do 30 dni od daty otrzymania stosownego oświadczenia, przekazać Licencjodawcy wszelkie informacje na ten temat i umożliwić Licencjodawcy uczestnictwo w rozmowach i ewentualnym sporze z tym związanym (włącznie ze wstąpieniem do sporu sądowego po stronie pozwanej w miejsce Licencjobiorcy). Licencjodawca, wedle własnego uznania: (i) zmodyfikuje Oprogramowanie i Dokumentację w taki sposób, by usunąć naruszenie praw osób trzecich; lub (ii) nabędzie stosowną licencję dla Licencjobiorcy, tak aby mógł kontynuować korzystanie z Oprogramowania; lub (iii) wypowie Umowę Licencyjną Oprogramowania, zażąda jego zwrotu, a w przypadku nabycia licencji Oprogramowania na podstawie Zamówienia, zwróci Licencjobiorcy pozostałą, proporcjonalną do 5-letniego okresu wykorzystania część Opłat faktycznie uzyskanych przez Licencjodawcę od Licencjobiorcy lub Partnera WEBCON, nie większą niż Wartość Cennikowa Oprogramowania. W przypadku Edycji innych niż Edycja DEMO i Edycja EXPRESS, Licencjodawca zwróci Licencjobiorcy wyłącznie uzasadnione koszty prowadzenia takiego sporu i wyłącznie pod warunkiem realizacji przez Licencjobiorcę zobowiązań określonych w zdaniu powyżej.

10. Opłaty

10.1 Licencjobiorca zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty, niezależnej od faktycznego zakresu i czasu trwania korzystania z Oprogramowania przez Licencjobiorcę, na zasadach i w wysokości określonych każdorazowo w Zamówieniu lub Umowie Subskrypcyjnej. Licencjobiorca uiszcza Opłatę:

10.1.1 W przypadku, gdy udzielenie licencji na Oprogramowanie dokonywane jest na podstawie Zamówienia zawartego bezpośrednio z Licencjodawcą oraz w przypadku subskrypcji licencji Oprogramowania na podstawie Umowy Subskrypcyjnej, Licencjobiorca uiszcza Opłatę bezpośrednio na rzecz Licencjodawcy na zasadach i w wysokości określonej w Zamówieniu lub Umowie Subskrypcyjnej.

10.1.2 W przypadku, gdy udzielenie licencji na Oprogramowanie dokonywane jest przy udziale Partnera WEBCON (w szczególności gdy Zamówienie zawierane jest między Licencjobiorcą a Partnerem WEBCON), Licencjobiorca uiszcza Opłaty bezpośrednio na rzecz Partnera WEBCON w wysokości i na zasadach określonych w odrębnej umowie, zawartej między Licencjobiorcą a Partnerem WEBCON.

10.2 Opłaty za dodatkowe Licencje CAL, płatne będą, w szczególności, wraz ze wzrostem ilości Użytkowników Nazwanych powyżej maksymalnej liczby Użytkowników Licencjonowanych określonych w Zamówieniu lub Umowie Subskrypcyjnej, zgodnie z pkt 5. powyżej. Opłaty takie uiszczane będą z zachowaniem zasad określonych w pkt 10.1. powyżej.

11. Poufność

11.1 Każda ze Stron zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie Informacje zastrzeżone i tajemnice handlowe drugiej Strony uzyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy Licencyjnej. Każda ze Stron będzie traktować niniejszą Umowę Licencyjną i jej warunki jako Informacje zastrzeżone (informacje poufne drugiej Strony).

11.2 Informacje zastrzeżone nie obejmują informacji, które:

11.2.1 stały się powszechnie znane lub dostępne bez winy Strony otrzymującej,

11.2.2 muszą zostać ujawnione zgodnie z przepisami ustawowymi lub powszechnie obowiązującymi regulacjami administracyjnymi, w tym także celem zabezpieczenia lub dochodzenia uzasadnionych roszczeń z Umowy Licencyjnej, jeśli Strona, której Informacje zastrzeżone dotyczą, została bezzwłocznie powiadomiona o tym wymaganiu, a zakres takiego ujawnienia jest ograniczony w najwyższym możliwym stopniu,

11.2.3 muszą zostać ujawnione na skutek decyzji sądu, jeżeli Strona ujawniająca została bezzwłocznie powiadomiona o takiej decyzji i odwołanie od niej nie jest możliwe.

11.3 Strony mogą udostępniać Informacje zastrzeżone Filiom, Klientom Licencjobiorcy lub Stronom Trzecim oraz personelowi tych podmiotów, wyłącznie w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy Licencyjnej lub kontroli ich realizacji, z zachowaniem ograniczeń w niej określonych, oraz pod warunkiem, że osoby takie zostaną zobowiązane do zachowania poufności.

12. Aktualizacje

12.1 Z zastrzeżeniem pkt 12.2. poniżej, na podstawie Umowy Licencyjnej Licencjobiorca uprawniony jest do korzystania z Oprogramowania w Wersji wskazanej w Zamówieniu oraz Wydań i Korekt udostępnionych przez Licencjodawcę dla tej Wersji.

12.2 Jeżeli Umowa Licencyjna zawarta jest na podstawie Umowy Subskrypcyjnej, to w czasie obowiązywania tej Umowy Subskrypcyjnej Licencjobiorca uprawniony jest, bez uiszczania dodatkowej Opłaty, do korzystania z Oprogramowania w zakresie wszystkich Wersji oraz wszystkich Wydań i Korekt, udostępnionych przez Licencjodawcę w czasie obowiązywania Umowy Subskrypcyjnej.

12.3 Poza przypadkiem, o którym mowa w pkt 12.2. powyżej, nabycie przez Licencjobiorcę uprawnienia do korzystania z aktualizacji Oprogramowania w zakresie nowych Wersji możliwe jest wyłącznie na podstawie zawartej przez Strony Umowy Licencyjnej Software Assurance.

12.4 Każdorazowo warunkiem aktualizacji Oprogramowania do nowej Wersji i nabycia przez Licencjobiorcę uprawnienia do korzystania z tej nowej Wersji jest dokonanie przez Strony zmiany Umowy Licencyjnej w ten sposób, że do dalszego korzystania przez Licencjobiorcę z Oprogramowania zastosowanie będą miały postanowienia Umowy licencyjnej o treści odpowiadającej brzmieniu wzorca umowy Ogólnych Warunków Licencji, stosowanego przez Licencjodawcę w dacie dokonania aktualizacji Oprogramowania (aktualizacja wzorca umownego Ogólnych Warunków Licencji). Oświadczenie woli o zmianie Umowy Licencyjnej w sposób, opisany w zdaniu poprzednim, Licencjobiorca składa Licencjodawcy w szczególności przez jakiekolwiek rozpoczęcie Użytkowania Oprogramowania w nowej Wersji. Licencjobiorca uzyskuje uprawnienie do korzystania z nowej Wersji z chwilą złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

12.5 Postanowienie, o którym mowa w pkt 12.4. powyżej, ma zastosowanie bez względu na inne zawarte przez Strony umowy, w tym w szczególności Umowę Licencyjną Software Assurance lub Umowę Subskrypcyjną.

12.6 Jeżeli w treści Zamówienia, Umowy Subskrypcyjnej lub innych odrębnych umów zawartych przez Strony ustalono szczególne modyfikacje Umowy Licencyjnej w stosunku do treści wzorca umownego Ogólnych Warunków Licencji stosowanego przez Licencjodawcę, to takie szczególne modyfikacje będą miały zastosowanie, w zakresie najpełniej oddającym intencje Stron, również do Umowy Licencyjnej zmienionej zgodnie z pkt 12.4. powyżej, o ile aktualny wzorzec umowny Ogólnych Warunków Licencji wyraźnie nie wyłącza stosowania takich szczególnych modyfikacji.

13. Postanowienia końcowe

13.1 Niniejsza Umowa Licencyjna stanowi wzorzec umowny Licencjodawcy i dostępna jest na stronie internetowej pod adresem https://webcon.com/pl/eula/.

13.2 Umowa Licencyjna zawarta jest na czas wskazany w treści Zamówienia, Umowy Subskrypcyjnej lub odrębnej umowy, na podstawie której Licencjodawca udziela licencji na korzystanie z Oprogramowania. W przypadku braku wskazania okresu obowiązywania Umowy Licencyjnej w treści dokumentów lub umów, o których mowa w zdaniu poprzednim, Umowa Licencyjna jest zawarta:

13.2.1 dla Umowy Licencyjnej zawartej na podstawie Zamówienia – na czas nieokreślony;

13.2.2 dla Umowy Licencyjnej zawartej na podstawie Umowy Subskrypcyjnej – na czas określony przez Strony w Umowie Subskrypcyjnej jako Okres Subskrypcji;

13.2.3 dla odrębnej umowy, na podstawie której Licencjodawca udziela licencji na korzystanie z Oprogramowania – na czas nieokreślony.

13.3. Licencjodawca uprawniony jest do rozwiązania Umowy Licencyjnej z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 miesiąc, w przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę postanowień Umowy Licencyjnej. Za przypadki naruszenia Umowy Licencyjnej, o których mowa w zdaniu poprzednim, uznaje się w szczególności:

13.3.1 opóźnienie Licencjobiorcy lub innego podmiotu zobowiązanego do uiszczenia Opłaty, w zapłacie Opłaty na rzecz Licencjobiorcy lub jakiegokolwiek innego podmiotu, uprawnionego do jej pobierania;

13.3.2 naruszenie postanowień w zakresie sposobu korzystania z Oprogramowania i Modyfikacji Oprogramowania, w szczególności zawartych w pkt 2.-3. Umowy Licencyjnej;

13.3.3 naruszenie postanowień w zakresie zasad przeniesienia praw lub udzielania sublicencji na Oprogramowanie przez Licencjobiorcę, wskazanych w pkt 6. niniejszej Umowy Licencyjnej;

13.3.4 naruszenie postanowień regulujących zakres udzielonej licencji na korzystanie z Oprogramowania, w szczególności poprzez korzystanie z Oprogramowania w zakresie szerszym od dozwolonego na podstawie udzielonej licencji.

13.4 Licencjodawca uprawniony jest do skorzystania z uprawnienia do rozwiązania Umowy Licencyjnej, o którym mowa w pkt 13.3. powyżej, pod warunkiem uprzedniego wezwania Licencjobiorcy, dokonanego w formie pisemnej lub w formie wiadomości elektronicznej, do zaprzestania dokonywania naruszeń Umowy Licencyjnej oraz bezskutecznego upływu wyznaczonego Licencjobiorcy w tym celu terminu wynoszącego 7 dni. W przypadku powtarzających się naruszeń tego samego typu, Licencjodawca może skorzystać z uprawnienia do rozwiązania Umowy Licencyjnej, o którym mowa w pkt. 13.3 powyżej, bez uprzedniego wezwania Licencjobiorcy do zaprzestania dokonywania naruszeń Umowy Licencyjnej i bez wyznaczania dodatkowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

13.5 W przypadku subskrypcji licencji Oprogramowania, Umowa Licencyjna każdorazowo wygasa z chwilą wygaśnięcia Umowy Subskrypcyjnej. Strony postanawiają, że w przypadku subskrypcji licencji Umowa Licencyjna może zostać rozwiązana wyłącznie na mocy porozumienia Stron bądź w oparciu o podstawy wskazane w pkt 13.3.-13.4. powyżej, a w zakresie maksymalnie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa inne podstawy rozwiązania Umowy Licencyjnej zostają wyłączone.

13.6 Wszelkie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy Licencyjnej wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej dla oświadczeń Licencjobiorcy, a dla oświadczeń Licencjodawcy – formy pisemnej lub formy wiadomości elektronicznej (w tym wiadomości e-mail) według wyboru Licencjodawcy.

13.7 W razie rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Licencyjnej na jakiejkolwiek podstawie, w tym na skutek wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron, Licencjobiorca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty wygaśnięcia Umowy Licencyjnej, zaprzestanie Użytkowania Oprogramowania i Dokumentacji oraz usunie posiadane kopie Oprogramowania i Dokumentacji, informując o tym Licencjodawcę. Jeżeli Licencjobiorca użytkował Oprogramowanie na infrastrukturze udostępnionej przez Licencjodawcę, Licencjodawca usunie Oprogramowanie oraz wszelkie dane Licencjobiorcy (w tym Bazę danych środowiska) umieszczone w takie infrastrukturze w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy Licencyjnej nie wpływa na obowiązywanie postanowień Umowy Licencyjnej dotyczących zachowania poufności Informacji zastrzeżonych, Opłat oraz odpowiedzialności Stron.

13.8 W przypadku wygaśnięcia Umowy Licencyjnej na jakiejkolwiek podstawie, w tym w szczególności wskutek jej wypowiedzenia przez Licencjodawcę na podstawie 13.3. powyżej, Licencjobiorca nie jest uprawniony do żądania od Licencjodawcy zapłaty jakichkolwiek kwot pieniężnych, w tym w szczególności nie jest uprawniony do żądania zwrotu uiszczonej Opłaty ani w całości, ani w części.

13.9 Umowa Licencyjna podlega prawu obowiązującemu w Rzeczpospolitej Polskiej.

13.10 Wszelkie spory wynikające z Umowy Licencyjnej rozstrzygane będą przez Strony na drodze polubownej. Jeśli Strony nie dojdą do porozumienia, w terminie miesiąca od wezwania przez jedną ze Stron do jego zawarcia, wszelkie spory wynikające z tej umowy lub pozostające w związku z nią rozstrzygane będą ostatecznie przez sąd polubowny – Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, na podstawie Regulaminu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania, przez arbitra lub arbitrów powołanych zgodnie z tym Regulaminem.

13.11 W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nieważność jakiejkolwiek postanowień Umowy Licencyjnej pozostaje bez wpływu na ważność jej pozostałych postanowień.

13.12 Komunikacja pomiędzy Stronami (korespondencja) dotycząca niniejszej Umowy Licencyjnej może być prowadzona pocztą (w tym kurierską) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

13.13 Jeśli na gruncie realizacji Umowy Licencyjnej powstanie potrzeba przetwarzania przez Licencjodawcę danych osobowych będących w posiadaniu Licencjobiorcy, w szczególności w ramach uprawnień kontrolnych Licencjodawcy lub realizacji obowiązków wynikających z Umowy Licencyjnej, Licencjobiorca jest zobowiązany na wezwanie Licencjodawcy do niezwłocznego udzielenia i zapewnienia wszelkich niezbędnych zgód, złożenia oświadczeń lub zawarcia umów w zakresie niezbędnym dla realizacji uprawnień i obowiązków Licencjodawcy, o których mowa powyżej.

13.14 Licencjobiorca nie zezwoli i nie pozwoli żadnej stronie trzeciej na eksport lub reeksport jakiejkolwiek części Oprogramowania lub jakiegokolwiek jego bezpośredniego produktu: (a) do (lub do obywatela lub rezydenta) jakiegokolwiek objętego embargiem lub wspierającego terroryzm kraju; (b) do dowolnego kraju, do którego taki eksport lub reeksport jest ograniczony lub zabroniony, lub do którego obowiązujące prawo wymaga pozwolenia eksportowego lub innej zgody rządowej w momencie eksportu lub reeksportu bez uprzedniego uzyskania takiej licencji lub zgody; lub (c) w inny sposób z naruszeniem jakichkolwiek ograniczeń eksportowych lub importowych, praw lub przepisów jakiejkolwiek krajowej lub zagranicznej agencji lub organu. Licencjobiorca zgadza się z powyższym i gwarantuje, że nie znajduje się on, nie znajduje się pod kontrolą ani nie jest obywatelem ani rezydentem żadnego kraju objętego zakazem, ani nie znajduje się na żadnej takiej liście osób zakazanych.

13.15 Wszelkie załączniki do niniejszej Umowy Licencyjnej stanowią jej integralną część.

Umowa Licencyjna Software Assurance (SAL)

1. Postanowienia ogólne

1.1 Przedmiotem niniejszej Umowy Licencyjnej Software Assurance (dalej zwanej: „SAL” lub „Umowa SAL”) jest określenie warunków aktualizacji Oprogramowania do nowych Wersji.

1.2 Niniejsza Umowa SAL zawierana jest w związku z zawarciem przez Strony Umowy Licencyjnej.

1.3 Podstawą zawarcia Umowy SAL jest Zamówienie złożone przez Licencjobiorcę Licencjodawcy lub Partnerowi WEBCON. Zamówienie określa w szczególności datę startu i końca Pakietu.

1.4 Czas trwania – niniejsza Umowa SAL jest zawierana, w zależności od podstawy zawarcia Umowy Licencyjnej:

1.4.1 na czas określony w Zamówieniu na Pakiet Software Assurance lub

1.4.2 na czas określony w Umowie Udzielania Licencji Pakietów Software Assurance.

1.5 Pakiet Software Assurance, Pakiet – Licencjobiorca otrzymuje w ramach Pakietu następujące komponenty:

1.5.1 dostęp i uprawnienie do korzystania z Wersji opublikowanych w Czasie trwania i rozszerzenie zakresu Umowy Licencyjnej o takie Wersje, oraz Korekty i Wydania przypisane do tych Wersji.

1.5.2 dostęp i uprawnienie do korzystania z Dokumentacji opublikowanej w Czasie trwania i rozszerzenie zakresu Umowy Licencyjnej o taką Dokumentację.

1.6 Strony postanawiają, że komponenty Pakietu, o którym mowa w pkt 1.5. powyżej, zostaną dostarczone Licencjobiorcy w postaci elektronicznej na warunkach Umowy Licencyjnej dołączonej do tych komponentów, z zastrzeżeniem pkt 12. Umowy Licencyjnej.

1.7 Strony postanawiają, że na potrzeby realizacji SAL i rozliczeń z niej wynikających, czas trwania SAL dzielony jest na miesięczne okresy rozliczenia, w których Licencjobiorca może korzystać z usług objętych SAL.

1.8 Opłata za możliwość korzystania z Pakietu wyliczana jest każdorazowo jako iloczyn ilości wszystkich licencji nabytych przez Licencjobiorcę w ramach danej Umowy Licencyjnej, ich ceny wskazanej w Cenniku aktualnym na dzień złożenia Zamówienia na Pakiet oraz procentowo określonej wartości opłaty Software Assurance wskazanej w tymże Cenniku, przy czym:

1.8.1 w przypadku złożenia Zamówienia na Pakiet równolegle z Zamówieniem licencji (w przypadku, gdy mowa o pierwszym Pakiecie) lub przed upływem Czasu trwania (w przypadku zakupu kolejnego Pakietu) wysokość Opłaty będzie wyliczana według procentowo określonej wartości opłaty Software Assurance oznaczonej w Cenniku jako Early Software Assurance (na dzień zawarcia Umowy Licencyjnej jest to 15%).

1.8.2 w każdym innym przypadku, wysokość Opłaty za okres od wskazanej w Zamówieniu na Pakiet daty startu Pakietu do daty złożenia tego Zamówienia na Pakiet będzie wyliczana proporcjonalne (z dokładnością do pełnych miesięcy kalendarzowych, zaokrąglając w górę) do opłaty za okres 12 miesięcy, według procentu określonego w cenniku jako Software Assurance (na dzień zawarcia Umowy Licencyjnej jest to 25%). Wysokość opłaty za pozostały okres wskazany w Zamówieniu będzie wyliczana według zasad określonych w punkcie 1.8.1. powyżej.

Warunki przedstawione w niniejszym punkcie nie stanowią zobowiązania Licencjodawcy ani oferty a mają jedynie charakter informacyjny i są aktualne na dzień zawarcia niniejszej Umowy SAL.

1.9 W przypadku zakupu dodatkowych licencji na Oprogramowanie lub Dokumentację w trakcie obowiązywania Umowy SAL, Licencjobiorca zobowiązany jest do zapłaty dodatkowej Opłaty w związku ze wzrostem Wartości Cennikowej Oprogramowania.

1.10 Dodatkowa kwota Opłaty, o której mowa w pkt 1.9. powyżej, wyliczana będzie proporcjonalnie (z dokładnością do pełnych miesięcy kalendarzowych zaokrąglając w górę) do okresu obowiązywania aktualnego Pakietu na podstawie ustaleń określonych w Zamówieniu. Kwota dopłaty będzie stanowić pozycję faktury zakupu takich dodatkowych licencji Oprogramowania.

2. Postanowienia końcowe

2.1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie SAL zastosowanie mają postanowienia Umowy Licencyjnej.

2.2 Wszelkie pojęcia pisane w niniejszej Umowie SAL wielką literą mają znaczenie nadane im w Umowie Licencyjnej. Ilekroć w niniejszej Umowie SAL mowa jest o Opłacie – dotyczy to wynagrodzenia, należnego Licencjodawcy za udostępnienie Licencjobiorcy Pakietów na podstawie Umowy SAL; przy czym w pozostałym zakresie zastosowanie mają postanowienia Umowy Licencyjnej dotyczące Opłaty, zdefiniowane w tej Umowie Licencyjnej.

Załącznik nr 1 do Umowy Licencyjnej – wykaz licencji

Postanowienia wstępne

1 Na podstawie postanowień Umowy Licencyjnej oraz Zamówienia lub Umowy Subskrypcyjnej, Licencjodawca może udzielić Licencjobiorcy licencji na korzystanie z Oprogramowania lub jego poszczególnych komponentów w zakresie opisanym w Umowie Licencyjnej z uwzględnieniem postanowień niniejszego załącznika do Umowy Licencyjnej (zwanego dalej jako „Wykaz”).

2 Do poszczególnych licencji zastosowanie mają każdorazowo postanowienia Umowy Licencyjnej oraz Umowy Subskrypcyjnej lub Zamówienia. W celu uniknięcia wątpliwości Licencjodawca oświadcza, że opisany niżej w treści niniejszego wykazu zakres korzystania z Oprogramowania stanowi zmianę lub uszczegółowienie zakresu praw i obowiązków Licencjobiorcy, wskazanego w postanowieniach Umowy Licencyjnej, w szczególności w pkt 2 Umowy Licencyjnej.

3 Wszelkie pojęcia zapisane w niniejszym wykazie wielką literą mają znaczenie nadane im w Umowie Licencyjnej.

Rodzaje licencji

4 Licencjodawca na podstawie Umowy Licencyjnej oraz Zamówienia lub Umowy Subskrypcyjnej udziela Licencjobiorcy, w zakresie wskazanym w Zamówieniu lub Umowie Subskrypcyjnej, następujących licencji:

Zakres udzielanego uprawnienia do korzystania z Oprogramowania

Licencje Serwerowe

5 Licencja WEBCON BPS Enterprise Server:

5.1 na podstawie udzielonej licencji Licencjobiorca uprawniony jest do korzystania ze zbioru komponentów Oprogramowania o nazwie WEBCON BPS Enterprise Server, które wymagają do swojego funkcjonowania instalacji na systemie operacyjnym Windows Server,

5.2 Licencjobiorca uprawniony jest do zainstalowania wskazanych w pkt. 5.1 powyżej elementów Oprogramowania wyłącznie na jednym serwerze produkcyjnym, jednym serwerze testowym i jednym serwerze developerskim Windows Server na każdą zakupioną licencję WEBCON BPS Enterprise Server.

6 Licencja WEBCON BPS Enterprise Server (Designer Studio included):

6.1 na podstawie udzielonej licencji Licencjobiorca uprawniony jest do korzystania ze zbioru komponentów Oprogramowania o nazwie WEBCON BPS Enterprise Server, które wymagają do swojego funkcjonowania instalacji na systemie operacyjnym Windows Server,

6.2 Licencjobiorca uprawniony jest do zainstalowania wskazanych w pkt. 6.1 powyżej elementów Oprogramowania wyłącznie na jednym serwerze Windows Server na każdą nabytą licencję WEBCON BPS Enterprise Server (Designer Studio included),

6.3 Licencjobiorca uprawniony jest ponadto do korzystania z komponentu oprogramowania Designer Studio na zasadach, określonych w pkt 15. Wykazu przez 1 Użytkownika Licencjonowanego.

7 Licencja WEBCON BPS Standard Server:

7.1 Na podstawie udzielonej licencji Licencjobiorca uprawniony jest do korzystania ze zbioru komponentów Oprogramowania o nazwie WEBCON BPS Standard Server, które wymagają do swojego funkcjonowania instalacji na systemie operacyjnym Windows Server,

7.2 Licencjobiorca uprawniony jest do zainstalowania wskazanych w pkt. 7.1. powyżej elementów Oprogramowania wyłącznie na jednym serwerze Windows Server na każdą nabytą licencję WEBCON BPS Standard Server.

8 Licencje na komponenty rozszerzające funkcjonalności Oprogramowania:

8.1 na podstawie udzielonej licencji na dany komponent (tj. osobno na komponenty WEBCON BPS Barcode Framework, WEBCON BPS OCR Framework, WEBCON BPS SDK Framework, WEBCON BPS AI Framework), Licencjobiorca uprawniony jest do korzystania z dodatkowych komponentów Oprogramowania, rozszerzających jego funkcjonalność, tj. odpowiednio WEBCON BPS Barcode Framework, WEBCON BPS OCR Framework, WEBCON BPS SDK Framework, WEBCON BPS AI Framework;

8.2 Licencjobiorca uprawniony jest do korzystania z komponentów Oprogramowania, o których mowa w pkt. 8.1 powyżej z wyłączeniem WEBCON BPS OCR Framework bez ograniczeń co do ilości serwerów.

8.3 Licencjobiorca uprawniony jest do korzystania z komponentu WEBCON BPS OCR Framework zgodnie z ograniczeniami określonymi w Zamówieniu lub Umowie Subskrypcyjnej.

9 Każda Licencja Serwerowa wchodzi w zakres jednego Środowiska i przypisana jest do Klucza Licencyjnego. Każdorazowo do jednego Klucza Licencyjnego może być przypisana więcej niż jedna Licencja Serwerowa.

Licencje CAL

10 Licencja WEBCON BPS User CAL:

10.1 na podstawie udzielonej licencji Licencjobiorca uprawniony jest do korzystania z komponentów Oprogramowania (z wyłączeniem komponentu WEBCON BPS Designer Studio) wchodzących w zakres jednego Środowiska przez jednego Użytkownika Nazwanego, będącego częścią personelu Licencjobiorcy (lub w przypadku udzielenia sublicencji stosownie do postanowień pkt 6. Umowy Licencyjnej – będącego częścią personelu Filii, Strony Trzeciej lub Klienta Licencjobiorcy) za każdą nabytą przez Licencjobiorcę licencję WEBCON BPS User CAL,

10.2 korzystanie z Oprogramowania następuje bez ograniczeń przedmiotowych w zakresie ilości Procesów (Użytkownik Licencjonowany może korzystać ze wszystkich objętych Licencjami Serwerowymi i udostępnionych mu w ramach Oprogramowania funkcjonalności, z wyłączeniem komponentu Designer Studio).

11 Licencja WEBCON BPS Process CAL:

11.1 na podstawie udzielonej licencji Licencjobiorca uprawniony jest do korzystania z komponentów Oprogramowania (z wyłączeniem komponentu WEBCON BPS Designer Studio) wchodzących w zakres jednego Środowiska wyłącznie w ramach jednego zdefiniowanego w konfiguracji Oprogramowania Procesu przez nieograniczoną liczbę Użytkowników Nazwanych, będących częścią personelu Licencjobiorcy (lub w przypadku udzielenia sublicencji stosownie do postanowień pkt 6. Umowy Licencyjnej – będących częścią personelu Filii lub Strony Trzeciej) za każdą nabytą przez Licencjobiorcę licencję WEBCON BPS Process CAL,

11.2 korzystanie z Oprogramowania jest ograniczone przedmiotowo w zakresie wskazanego Procesu (Użytkownik Licencjonowany może korzystać ze wszystkich objętych Licencjami Serwerowymi i udostępnionych mu w ramach Oprogramowania funkcjonalności, z wyłączeniem komponentu Designer Studio).

11.3 Licencjobiorca nie jest uprawniony do udostępniania Oprogramowania Klientom Licencjobiorcy w oparciu o licencję WEBCON BPS Process CAL.

12 Licencja WEBCON BPS Company CAL:

12.1 na podstawie udzielonej licencji Licencjobiorca uprawniony jest do korzystania z komponentów Oprogramowania (z wyłączeniem komponentu Designer Studio) wchodzących w zakres jednego Środowiska bez ograniczeń co do ilości Użytkowników Nazwanych, będących częścią personelu Licencjobiorcy (lub w przypadku udzielenia sublicencji stosownie do postanowień pkt 6. Umowy Licencyjnej – będących częścią personelu Filii lub Strony Trzeciej świadczącej usługę Outsourcingu),

12.2 Licencjobiorca uprawniony jest do udzielenia sublicencji i udostępnienia Oprogramowania do korzystania przez Strony Trzecie wyłącznie w ramach Outsourcingu,

12.3 Licencjobiorca nie jest uprawniony do udostępniania Oprogramowania Klientom Licencjobiorcy w oparciu o licencję WEBCON BPS Process CAL.

13 Licencja WEBCON BPS Corporate CAL:

13.1 treść licencji i zakres uprawnień Licencjobiorcy określony w Zamówieniu lub w odrębnej umowie.

14 Licencja WEBCON BPS Global CAL:

14.1 treść licencji i zakres uprawnień Licencjobiorcy określony w Zamówieniu lub w odrębnej umowie.

15 Licencja WEBCON BPS Designer Studio CAL:

15.1 na podstawie udzielonej licencji Licencjobiorca uprawniony jest do korzystania z komponentu Oprogramowania WEBCON BPS Designer Studio wchodzącego w zakres jednego Środowiska przez jednego Użytkownika Nazwanego będącego częścią personelu Licencjobiorcy (lub w przypadku udzielenia sublicencji stosownie do postanowień pkt 6. Umowy Licencyjnej – będącego częścią personelu Filii), za każdą nabytą przez Licencjobiorcę licencję WEBCON BPS Designer Studio CAL,

15.2 Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielenia sublicencji na korzystanie z komponentu Oprogramowania WEBCON BPS Designer Studio jakimkolwiek innym niż Filia podmiotom trzecim, w tym w szczególności Stronom Trzecim lub Klientom Licencjobiorcy.

16 Licencja WEBCON BPS Designer Desk CAL:

16.1 na podstawie udzielonej licencji Licencjobiorca uprawniony jest do korzystania z komponentu Oprogramowania WEBCON BPS Designer Desk wchodzącego w zakres jednego Środowiska przez jednego Użytkownika Nazwanego będącego częścią personelu Licencjobiorcy (lub w przypadku udzielenia sublicencji stosownie do postanowień pkt 6. Umowy Licencyjnej – będącego częścią personelu Filii) za każdą nabytą przez Licencjobiorcę, odpłatnie lub nieodpłatnie, licencję WEBCON BPS Designer Desk CAL, a jednocześnie do korzystania z komponentu Oprogramowania WEBCON BPS Designer Desk uprawnieni są wyłącznie Użytkownicy Nazwani, do których przepisana jest równocześnie licencja WEBCON BPS User CAL lub korzystają z Oprogramowania w oparciu o licencje: WEBCON BPS Company CAL, WEBCON BPS Corporate CAL, WEBCON BPS Global CAL.

16.2 Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielenia sublicencji na korzystanie z komponentu Oprogramowania WEBCON BPS Designer Desk jakimkolwiek innym niż Filia podmiotom trzecim, w tym w szczególności Stronom Trzecim lub Klientom Licencjobiorcy,

16.3 licencja WEBCON BPS Designer Desk CAL udzielona jest każdorazowo na czas określony, od dnia pierwszego uruchomienia tego komponentu do dnia 31 marca 2021 r., przy czym o ile w treści Zamówienia wyraźnie nie postanowiono inaczej, powyższe postanowienie wyłącza wszelkie odmienne postanowienia Umowy Licencyjnej.

17 WEBCON BPS External CAL:

17.1 licencja udzielana wyłącznie Instytucjom Edukacyjnym, na podstawie której Licencjobiorca uprawniony jest do korzystania z komponentów Oprogramowania (z wyłączeniem komponentu WEBCON BPS Designer Studio) wchodzących w zakres jednego Środowiska bez ograniczeń co do ilości Użytkowników Nazwanych będących uczniami lub studentami tej Instytucji Edukacyjnej (co wymaga udzielenia sublicencji stosownie do postanowień pkt 6. Umowy Licencyjnej).

18 Każda Licencja CAL udzielona Licencjobiorcy wchodzi w zakres jednego Środowiska i przypisana jest do Klucza Licencyjnego. Każdorazowo do jednego Klucza Licencyjnego może być przypisana więcej niż jedna Licencja CAL.

Licencje udzielane na podstawie Umowy Subskrypcyjnej

19 W ramach Umowy Subskrypcyjnej Licencjobiorcy mogą zostać udzielone wyłącznie licencje:

19.1 WEBCON BPS Enterprise Server,

19.2 WEBCON BPS SDK Framework,

19.3 WEBCON BPS Barcode Framework,

19.4 WEBCON BPS AI Framework.

19.5 WEBCON BPS User CAL,

19.6 WEBCON BPS Designer Studio CAL,

19.7 WEBCON BPS Designer Desk CAL.

20 Ilość i rodzaj udzielanych licencji określa Umowa Subskrypcyjna.

21 Poza odrębnymi postanowieniami Umowy Subskrypcyjnej, do licencji udzielanych na jej podstawie mają zastosowanie postanowienia niniejszej Umowy Licencyjnej, w tym również niniejszego Wykazu.

JAK ZBUDOWAĆ APLIKACJĘ BIZNESOWĄ W 45 MIN.

OUR CUSTOMERS'
SUCCESS STORIES

ZACZNIJ OD DARMOWEJ WERSJI DEMO

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ WIĘCEJ O WEBCON BPS?

WEBCON is the leading European-based provider of a complete Low-code Application Platform for mass delivering business solutions. Companies choose WEBCON to dramatically reduce time and cost of app development. The platform allows them to automate and manage business processes across the entire organization – using a single, unified platform. Thanks to its unique InstantChange™ technology, WEBCON embraces change like no other platform on the market.

Contact

Get in touch with our team
Local offices

© WEBCON 2024 All rights reserved | Privacy Policy

top