Czytaj dalej Umowa Licencyjna Użytkownika

">

Umowa Licencyjna Użytkownika

Przeczytaj aktualną umowę licencyjną (EULA) wszystkich wersji WEBCON BPS

Umowa Licencyjna Użytkownika

Dziękujemy za wybór naszego oprogramowania.

Zapoznaj się z postanowieniami poniższej Umowy Licencyjnej Użytkownika zanim zainstalujesz, skopiujesz lub w inny sposób skorzystasz z naszego produktu – oprogramowania WEBCON (zwanego dalej „Oprogramowaniem”). Wszystkie postanowienia niniejszej Umowy licencyjnej są ważne i składają się na umowę licencyjną użytkownika końcowego (dalej zwana „Umową Licencyjną”), której jesteś stroną. Dokonując instalacji, sporządzając kopię Oprogramowania lub korzystając z niego w jakikolwiek inny sposób, akceptujesz w całości postanowienia Umowy Licencyjnej.

Umowa Licencyjna jest umową pomiędzy Tobą jako użytkownikiem, który nabył lub subskrybuje licencję na Oprogramowanie lub korzysta z Oprogramowania, a spółką WEBCON. Postanowienia niniejszej Umowy Licencyjnej mają zastosowanie do Oprogramowania, Dokumentacji a także nośników, na których znajduje się Oprogramowanie, jeżeli takie istnieją. Mają one zastosowanie także do aktualizacji, dodatków, uzupełnień oraz usług świadczonych drogą elektroniczną, dla Oprogramowania, świadczonych i pochodzących od WEBCON, chyba, że postanowienia szczególne stanowią inaczej.

Jeśli nie zgadzasz się z którymś z postanowień Umowy Licencyjnej nie powinieneś instalować, kopiować ani korzystać z Oprogramowania w żaden inny sposób. Wówczas powinieneś zwrócić egzemplarz Oprogramowania, jeśli takowy posiadasz, sprzedawcy lub zwrócić klucz licencyjny podmiotowi, od którego go nabyłeś, w celu uzyskania zwrotu ceny, a także odinstalować Oprogramowanie z Twojego urządzenia i powiadomić WEBCON o tym fakcie w terminie 5 dni od jego odinstalowania.

Dla Twojej wygody treść Umowy Licencyjnej została podzielona na trzy części. Pierwsza cześć – Umowa Licencyjna Szczegółowa - zawiera najważniejsze acz szczegółowe postanowienia określające treść istniejącego między Tobą a spółką WEBCON stosunku prawnego. Ogólne Warunki Licencji (dalej jako „OWL”) stanowią drugą część Umowy Licencyjnej i zawierają dodatkowe postanowienia uzupełniające treść stosunku prawnego między Tobą a spółką WEBCON. Trzecią częścią Umowy Licencyjnej jest Umowa Licencyjna Software Assurance SAL, która określa warunki aktualizacji Oprogramowania do nowych wersji.

W przypadku innym niż subskrypcja licencji Oprogramowania, Umowa Licencyjna między Tobą a spółką WEBCON może zostać zawarta za pośrednictwem Partnera. Umowa zawierana przez Ciebie i Partnera jest umową o świadczenie (udzielenie licencji) przez WEBCON, jako osobę trzecią.

Umowa Licencyjna Szczegółowa

§1 Postanowienia szczegółowe

Na podstawie Umowy Licencyjnej Użytkownik (Licencjobiorca) nabywa uprawnienia w następującym zakresie:

1. Terytorium. Zakres obowiązywania Umowy Licencyjnej nie jest ograniczony terytorialnie. Licencja upoważnia do korzystania z Oprogramowania na terytorium całego świata.

2. Czas udzielenia licencji. Umowa Licencyjna zawierana jest w momencie potwierdzenia przez Licencjodawcę udzielenia licencji na podstawie Zamówienia lub Umowy Subskrypcyjnej na Użytkowanie Oprogramowania. W przypadku nabycia licencji Oprogramowania na podstawie Zamówienia Umowa Licencyjna zawierana jest na czas nieokreślony, natomiast w przypadku subskrypcji licencji Oprogramowania na podstawie Umowy Subskrypcyjnej zawierana jest na czas określony przez Strony w Umowie Subskrypcyjnej jako Okres Subskrypcji.

3. Opłaty. Elektroniczna kopia Oprogramowania, w każdej wersji innej niż Edycja DEMO i Edycja EXPRESS, które są dostępne nieodpłatnie, zostanie udostępniona Użytkownikowi w terminie 14 dni od dnia dokonania Opłaty.

4. Zakres. Na podstawie niniejszej Umowy Licencyjnej WEBCON udziela Użytkownikowi upoważnienia do korzystania z Oprogramowania w zakresie określonym niniejszą Umową Licencyjną, w tym postanowieniami OWL, z ewentualnymi modyfikacjami uzgodnionymi w treści Zamówienia lub Umowy Subskrypcyjnej. Zakres tego upoważnienia obejmuje rodzaj, ilość (w tym liczbę przypisanych użytkowników na podstawie ilości Licencji CAL) i Wersję licencji określone w Zamówieniu lub Umowie Subskrypcyjnej.

5. OWL. Ogólne Warunki Licencji stanowią integralną część niniejszej Umowy Licencyjnej. W przypadku rozbieżności między postanowieniami Umowy Licencyjnej Szczegółowej a postanowieniami zawartymi w OWL, decydujące znaczenie mają postanowienia Umowy Licencyjnej Szczegółowej.

6. Aktualizacje. Licencjobiorca, który nabył licencje Oprogramowania, ma możliwość aktualizacji Oprogramowania w ramach zakupionej Wersji lub Wersji poprzednich bez dodatkowych opłat za poszczególne aktualizacje, natomiast warunki aktualizacji do kolejnych wersji określa Umowa Licencyjna Software Assurance („SAL”) Licencjobiorca, który subskrybuje Oprogramowanie, ma prawo do aktualizacji Oprogramowania w trakcie trwania Umowy Subskrypcyjnej – w tym także do aktualizacji do kolejnych Wersji Oprogramowania wydanych w trakcie trwania Umowy Subskrypcyjnej - bez dodatkowych opłat za poszczególne aktualizacje. Jeżeli instalowana jest aktualizacja w ramach Wersji aktualnie wykorzystywanej przez Licencjobiorcę, obowiązują oryginalne postanowienia Umowy Licencyjnej, która została zaakceptowana przy zakupie licencji Oprogramowania. Aktualizacja Oprogramowania do nowej Wersji jest jednoznaczna z akceptacją przez Licencjobiorcę aktualnej wersji Umowy Licencyjnej, przy czym ewentualne modyfikacje postanowień Umowy Licencyjnej, które zostały uzgodnione w treści Zamówienia lub Umowy Subskrypcyjnej zawartych przy zakupie licencji Oprogramowania, będą obowiązywać także dla nowej Wersji i jej Umowy Licencyjnej – w takim zakresie, który najpełniej odda intencje Stron. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z Oprogramowaniem lub niniejszą Umową Licencyjną, możesz skontaktować się ze spółką WEBCON za pośrednictwem poczty email wysyłając wiadomość pod adres: licencje@webcon.pl.

7. Użyte w niniejszej Umowie Licencyjnej Szczegółowej terminy pisane wielką literą należy interpretować zgodnie z brzmieniem definicji zawartych w Ogólnych Warunkach Licencji.

Ogólne Warunki Licencji

§1 Definicje

1. Baza danych firmy trzeciej – silnik bazodanowy Microsoft SQL Server, wykorzystywany w celu obsługi schematów baz danych Oprogramowania, w szczególności bazy danych systemu WEBCON Business Process Suite, włączywszy bazy załączników i archiwum;

2. Dokumentacja – standardowa dokumentacja spółki WEBCON (opracowana przez lub dla Licencjodawcy) odnosząca się do Oprogramowania na dowolnym nośniku lub w wersji elektronicznej, która jest dostarczana Licencjobiorcy w ramach Umowy Licencyjnej i zawiera standardowe materiały szkoleniowe Licencjodawcy, wydruki, modele danych, schematy, diagramy, specyfikacje, instrukcje oraz pełne lub częściowe kopie powyższych dokumentów.

3. Edycja – edycja Oprogramowania wskazująca zakres dostępnych funkcjonalności (np. Express, Standard lub Enterprise). Edycje mogą się różnić dostępnym funkcjonalnościami oraz sposobem licencjonowania.

4. Edycja DEMO – Oprogramowanie przeznaczone wyłącznie do użytkowania nieproduktywnego, udostępniane w celach demonstracyjnych nieodpłatnie. Edycja DEMO jest aktywna przez okres 90 dni. Niedozwolone jest jednoczesne Użytkowanie Oprogramowania w Edycji DEMO i Edycji EXPRESS; niedozwolone jest jednoczesne Użytkowanie więcej niż jednej instalacji Edycji DEMO.

5. Edycja EXPRESS – Oprogramowanie przeznaczone do użytkowania produktywnego i nieproduktywnego, udostępnione nieodpłatnie. Edycja EXPRESS jest aktywna do momentu przekroczenia 10 GB rozmiaru bazy danych systemu WEBCON Business Process Suite. Niedozwolone jest jednoczesne Użytkowanie Oprogramowania w Edycji DEMO i Edycji EXPRESS; niedozwolone jest jednoczesne Użytkowanie więcej niż jednej instalacji Edycji EXPRESS.

6. Filia – spółka, w której Licencjobiorca bezpośrednio lub pośrednio dysponuje ponad pięćdziesięcioma procentami głosów lub udziałów bądź akcji w kapitale zakładowym, chyba że w Zamówieniu określono inaczej. Każdy taki podmiot będzie uważany za Filię tylko przez okres spełnienia warunków, określonych w Umowie, Zamówieniu lub Umowie Subskrypcyjnej.

7. Informacje zastrzeżone – (i) w odniesieniu do spółki WEBCON: Oprogramowanie, Dokumentacja oraz ich wszelkie pełne bądź częściowe kopie, Koncepcje Programów, Baza danych firmy trzeciej oraz każde inne oprogramowanie firmy trzeciej licencjonowane wraz z Oprogramowaniem bądź w ramach Oprogramowania oraz (ii) informacje uznawane z uzasadnionych powodów za poufne i zastrzeżone informacje spółki WEBCON lub Licencjobiorcy bądź ich licencjodawców.

8. Jednostka – każdy komputer lub urządzenie, na którym zainstalowano Oprogramowanie i Bazę danych firmy trzeciej.

9. Koncepcje Programu – koncepcje, techniki, pomysły i wiedza know-how, wyrażone we wszelkich programach komputerowych lub modułach wchodzących w skład Oprogramowania, wraz z ich strukturą, kolejnością oraz organizacją.

10. Kopia Oprogramowania – każde trwałe zwielokrotnienie Oprogramowania lub jego części zapisane na trwałym nośniku (np. na płycie CD, DVD, pamięci przenośnej) lub w formie kopii elektronicznej.

11. Korekta – wprowadzenie na rynek Oprogramowania zawierającego poprawki funkcjonalności w ramach danej Wersji i Wydania Oprogramowania; oznacza je cyfra umieszczona po trzeciej kropce numeru (np. dla 2019.1.3.142 numer Korekty to 142).

12. Klucz Licencyjny – klucz w postaci elektronicznej, określający liczbę i rodzaj posiadanych lub subskrybowanych przez Klienta licencji Oprogramowania, niezbędny do uruchomienia Oprogramowania, przypisany do danego Licencjobiorcy, zawierający informacje pozwalające na korzystanie z Oprogramowania na warunkach określonych w Umowie Licencyjnej.

13. Licencja CAL – pojedyncza licencja przypisana do Użytkownika Licencjonowanego upoważniająca go do korzystania z Oprogramowania (do dostępu do wystąpień Oprogramowania) w ramach Umowy Licencyjnej, zawartej z Licencjobiorcą.

14. Licencja Szczegółowa, Umowa Licencyjna Szczegółowa – umowa określająca szczegółowe warunki oraz prawa i obowiązki Licencjodawcy oraz Licencjobiorcy w odniesieniu do konkretnego Oprogramowania będącego przedmiotem udzielanej licencji.

15. Licencjobiorca, Użytkownik – strona Umowy Licencyjnej, której Licencjodawca udziela licencji do Oprogramowania i Dokumentacji. Dane Licencjobiorcy wskazuje Zamówienie lub Umowa Subskrypcyjna.

16. Lokalizacja - lokalizacja, w której Oprogramowanie jest instalowane. Lokalizację wskazuje Zamówienie lub Umowa Subskrypcyjna, przy czym w braku odrębnych ustaleń, (a) w przypadku, gdy licencje Oprogramowania zostały nabyte na podstawie Zamówienia, za Lokalizację uznaje się siedzibę Licencjobiorcy określoną w tymże Zamówieniu lub (b) w przypadku, gdy licencje Oprogramowania są subskrybowane, za Lokalizację uznaje się siedzibę Licencjodawcy.

17. Modyfikacja - oznacza każdą zmianę Oprogramowania, która zmienia kod źródłowy.

18. Narzędzia Rozbudowy Oprogramowania – dostępna opcjonalnie i podlegająca licencjonowaniu aplikacja WEBCON Business Process Suite Designer Studio, dostępny opcjonalnie i podlegający licencjonowaniu pakiet WEBCON Business Process Suite SDK, a także webservices SOAP i REST dostępne w standardzie Oprogramowania, umożliwiające Licencjobiorcy rozszerzenie funkcjonalności Oprogramowania bez ingerencji w jego kod źródłowy (nie stanowiąc Modyfikacji).

19. Ogólne Warunki Licencji – niniejszy dokument regulujący ogólny zakres praw i obowiązków Licencjodawcy, Licencjobiorcy oraz Użytkowników Licencjonowanych w odniesieniu do Oprogramowania będącego przedmiotem licencji, wraz ze wszystkimi załącznikami i aneksami.

20. Okres Subskrypcji – określony w Umowie Subskrypcyjnej czas na jaki udzielana jest licencja Oprogramowania.

21. Opłata – opłata za wszystkie udzielone przez Licencjodawcę licencje, której wysokość i zasady dokonywania określa Zamówienie lub Umowa Subskrypcyjna.

22. Oprogramowanie – (i) Oprogramowanie WEBCON Business Process Suite zawierające programy elektroniczne, z wyłączeniem Bazy danych firmy trzeciej, dostarczone Licencjobiorcy na mocy Umowy Licencyjnej; (ii) wszelkie Wersje / Wydania lub Korekty Oprogramowania przewidziane Umową Licencyjną oraz (iii) wszelkie pełne lub częściowe kopie bądź zamienniki wyżej wymienionych.

23. Outsourcing – korzystanie z Oprogramowania bądź dostęp do Oprogramowania dla celów obsługi operacji gospodarczych strony trzeciej.

24. Partner – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, przy której udziale zawierana jest Umowa Licencyjna między Licencjobiorcą, a Licencjodawcą i która pobiera Opłatę od Licencjobiorcy uzgadniając z nim jej ostateczną wysokość Brak zapłaty Opłat uzgodnionych z Partnerem na jego rzecz jest równoznaczny z nie niewykonaniem obowiązku uiszczenia Opłat na podstawie Umowy Licencyjnej.

25. Rozszerzenie (Rozszerzenie Oprogramowania) - osobna, niezależna aplikacja stworzona za pomocą Oprogramowania, lub osobna, niezależna aplikacja lub interfejs poza kodem źródłowym Oprogramowania, zaprojektowana lub utworzona za pomocą Narzędzi Rozbudowy Oprogramowania, która komunikuje się z Oprogramowaniem. Rozszerzenie może komunikować się z WEBCON Business Process Suite wyłącznie z wykorzystaniem widoków i procedur na bazie danych systemu (jedynie celem pobierania informacji z baz danych WEBCON Business Process Suite) lub z wykorzystaniem Narzędzi Rozbudowy Oprogramowania (w zakresie funkcjonalnym przewidzianym w Narzędziach Rozbudowy Oprogramowania). Rozszerzenia nie obejmują Modyfikacji Oprogramowania.

26. Strona trzecia – podmiot zewnętrzny, który wymaga dostępu do Oprogramowania w związku z realizacją działalności Licencjobiorcy, w tym między innymi audytorzy, dystrybutorzy i dostawcy Licencjobiorcy. W przypadku subskrypcji licencji Oprogramowania, za Stronę trzecią uznaje się także podmioty, na rzecz których Licencjobiorca świadczy usługi, w tym usługi Outsourcingu.

27. Użytkownik Licencjonowany – użytkownik (osoba fizyczna) korzystający z Oprogramowania w Edycji Express; lub na podstawie przypisanej do niego licencji dostępowej użytkownika nazwanego t.j. WEBCON BPS User CAL lub WEBCON BPS Designer Studio CAL; lub korzysta z Oprogramowania na podstawie licencji typu WEBCON BPS Process CAL lub WEBCON BPS Corporate CAL lub WEBCON BPS Company CAL lub WEBCON BPS Global CAL, zgodnie z konfiguracją systemu. Jakikolwiek (bezpośredni i/lub pośredni) dostęp do Oprogramowania, który skutkuje zapisaniem informacji o operacji wykonanej przez użytkownika (takiej jak, ale nie ograniczonej do, uruchamiania lub akceptowania instancji workflow, przejścia ścieżką przejścia, wywołania akcji, wprowadzania lub modyfikowania lub usuwania danych na formularzach) w Bazie danych firmy trzeciej i sygnowanej loginem użytkownika oraz czasem wykonania operacji, wymaga posiadania przez użytkownika przypisanej mu licencji WEBCON BPS User CAL lub WEBCON BPS Designer Studio CAL lub musi być realizowany w oparciu o licencje WEBCON BPS Process CAL lub WEBCON BPS Corporate CAL lub WEBCON BPS Company CAL lub WEBCON BPS Global CAL. Za Użytkownika Licencjonowanego Oprogramowania nie uważa się osób mających dostęp do systemu w trybie odczytu informacji, w szczególności niewprowadzających żadnych zmian, modyfikacji, akceptacji, które skutkowałyby zapisem do bazy danych.

28. Użytkownicy Nazwani - dowolne zestawienie Użytkowników Licencjonowanych, którzy dokonali zapisu do bazy danych systemu, w wyniku czego zostały do nich przypisane Licencje CAL w ramach obowiązywania Umowy Licencyjnej.

29. Użytkowanie nieproduktywne – użytkowanie licencjonowanego Oprogramowania wyłącznie dla celów wewnętrznego szkolenia Użytkowników Licencjonowanych, zapoznającego ich z użytkowaniem Oprogramowania bezpośrednio na potrzeby obsługi działalności gospodarczej Licencjobiorcy; termin ten oznacza również Użytkowanie dla celów wewnętrznego testowania lub prac rozwojowych wspierających środowisko Użytkowania produktywnego posiadane przez Licencjobiorcę.

30. Użytkowanie produktywne – Użytkowanie Oprogramowania na potrzeby działalności gospodarczej Licencjobiorcy. W przypadku subskrypcji licencji Oprogramowania dozwolone jest również Użytkowanie Oprogramowania w celu świadczenia usług Outsourcingu.

31. Użytkowanie – bezpośrednie lub pośrednie zainstalowanie, wykonywanie, wykorzystywanie, użytkowanie, przechowywanie, wyświetlanie Oprogramowania lub uzyskiwanie do niego dostępu.

32. Wartość Cennikowa Oprogramowania – wartość poszczególnych licencji wynikająca z oficjalnego cennika Oprogramowania opublikowanego na portalu support.webcon.com.

33. WEBCON, spółka WEBCON, Licencjodawca - WEBCON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Babińskiego 69, 30-393 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000349649, posiadającą NIP: 6762414097;

34. Wersja – każde wprowadzenie na rynek Oprogramowania zawierającego istotne zmiany funkcjonalności, z wyłączeniem oprogramowania firmy trzeciej; oznaczają ją cztery pierwsze cyfry numeru (np. dla 2019.1.3.142 numer Wersji to 2019).

35. Wydanie – wprowadzenie na rynek Oprogramowania zawierającego pomniejsze zmiany oraz poprawki funkcjonalności w ramach danej Wersji Oprogramowania; oznacza je cyfra umieszczona po drugiej kropce numeru (np. dla 2019.1.3.142 numer Wydania to 3).

36. Zamówienie – dokument (zamówienie lub odrębna umowa), przy pomocy którego Licencjobiorca zamawia licencję na Oprogramowanie u Licencjodawcy lub u Partnera; warunki Zamówienia (z wyłączeniem warunków finansowych, w przypadku, gdy Zamówienie składane jest u Partnera) są następnie, w przypadku realizacji zamówienia, potwierdzane przez Licencjodawcę. Zamówienie zawiera m.in. wskazanie Wersji i Edycji Oprogramowania, liczby Użytkowników Licencjonowanych (Licencji CAL), rodzaju licencji, wysokości i warunkach Opłaty, oświadczenie o przyjęciu przez Licencjobiorcę niniejszych warunków licencyjnych, itd. W przypadku, gdy Zamówienie składane jest za pośrednictwem Partnera, treść Zamówienia składanego w imieniu Licencjobiorcy między Partnerem a Licencjodawcą, może zostać szczegółowo określona na podstawie odrębnej umowy o współpracy między Partnerem a Licencjodawcą.

37. Umowa Subskrypcyjna – dokument, przy pomocy którego Licencjobiorca dokonuje subskrypcji licencji Oprogramowania u Licencjodawcy; Umowa Subskrypcyjna zawiera m.in. wskazanie liczby Użytkowników Licencjonowanych (Licencji CAL), rodzaju licencji, wysokości i warunkach Opłaty, Okresie Subskrypcji, oświadczenie o przyjęciu przez Licencjobiorcę niniejszych warunków licencyjnych, itd.

§2 Postanowienia ogólne

1. Zgodnie z warunkami i zasadami Umowy Licencyjnej, Licencjodawca udziela, a Licencjobiorca przyjmuje niewyłączną licencję na Użytkowanie Oprogramowania dostarczonego Licencjobiorcy w zakresie wskazanym w Umowie Licencyjnej, w określonym miejscu tj. w Lokalizacji, w celu Użytkowania produktywnego i Użytkowania nieproduktywnego. W ramach Umowy Licencyjnej i na czas jej obowiązywania Licencjodawca zgadza się na udostępnienie Licencjobiorcy Kopii Oprogramowania (wyłącznie w formie kodu wykonywalnego) oraz Dokumentacji w formie i liczbie uzgodnionej z Licencjobiorcą, przy czym prawa do Kopii i egzemplarzy Oprogramowania dostarczanych lub tworzonych na podstawie Umowy Licencyjnej pozostają przy Licencjodawcy, dotyczy to zarówno praw autorskich jak i prawa własności.

2. Umowa Licencyjna wchodzi w życie z chwilą przekazania lub udostępnienia Licencjobiorcy Kopii Oprogramowania. Przyjęcie przez Licencjobiorcę Kopii Oprogramowania, zapisanie Oprogramowania lub przystąpienie do korzystania z Oprogramowania przez Licencjobiorcę w jakimkolwiek zakresie jest równoznaczne z przyjęciem Oprogramowania, jako utworu oraz akceptacją postanowień Umowy Licencyjnej. Umowa Licencyjna uprawnia do korzystania z Oprogramowania i Dokumentacji tak długo, jak Licencjobiorca nie narusza warunków Opłaty, przy czym warunek ten nie dotyczy Edycji DEMO i Edycji EXPRESS.

3. LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE JEST UDZIELANA NA NASTĘPUJĄCYCH POLACH EKSPLOATACJI:

a. TRWAŁE LUB CZASOWE ZWIELOKROTNIANIE ORAZ UTRWALANIE KOPII PROGRAMU KOMPUTEROWEGO W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI JAKIMIKOLWIEK ŚRODKAMI I W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, WYŁĄCZNIE DLA WŁASNYCH POTRZEB, W TYM ZAKRESIE TAKŻE WPROWADZANIE DO PAMIĘCI KOMPUTERA, INSTALOWANIE, WYŚWIETLANIE, STOSOWANIE I PRZECHOWYWANIE;

b. PRZYSTOSOWYWANIE I WPROWADZANIE KONFIGURACJI OPROGRAMOWANIA NA WARUNKACH OKREŚLONYCH UMOWĄ LICENCYJNĄ ORAZ INNYMI UMOWAMI ZAWARTYMI PRZEZ LICENCJONDAWCĘ Z LICENCJOBIORCĄ;

c. WYKORZYSTYWANIE FUNKCJI OPROGRAMOWANIA DLA POTRZEB PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ;

d. TWORZENIE KOPII SZKOLENIOWYCH NA POTRZEBY UŻYTKOWNIKÓW LICENCJONOWANYCH,

e. SPORZĄDZANIE KOPII ARCHIWALNYCH OPROGRAMOWANIA,

f. SPORZĄDZANIE KOPII ZAPASOWYCH OPROGRAMOWANIA.

4. LICENCJA NA KORZYSTANIE Z DOKUMENTACJI JAKO POMOCY PRZY POSŁUGIWANIU SIĘ OPROGRAMOWANIEM W SPOSÓB ZGODNY Z UMOWĄ LICENCYJNĄ, DLA REALIZACJI UPRAWNIEŃ Z NIEJ WYNIKAJĄCYCH ORAZ CELEM UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA, OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE POLA EKSPLOATACJI:

a. ZWIELOKROTNIANIE W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI JAKIMIKOLWIEK ŚRODKAMI I W JAKIEJKOLWIEK FORMIE WYŁĄCZNIE NA POTRZEBY WEWNĘTRZNE, W TYM ZAKRESIE TAKŻE WPROWADZANIE DO PAMIĘCI KOMPUTERA, ZAPISYWANIE, PRZECHOWYWANIE, WYŚWIETLANIE I UDOSTĘPNIANIE KOPII ELEKTRONICZNYCH DOKUMENTACJI;

b. TWORZENIE KOPII SZKOLENIOWYCH NA POTRZEBY UŻYTKOWNIKÓW LICENCJONOWANYCH;

c. SPORZĄDZANIE KOPII ARCHIWALNEJ DOKUMENTACJI.

5. W przypadku udostępnienia Licencjobiorcy Edycji DEMO, Licencjobiorca zostaje upoważniony jedynie do Użytkowania nieproduktywnego (w szczególności testowania i sprawdzania funkcjonalności Oprogramowania).

6. W ramach jakichkolwiek rozbieżności między treścią Zamówienia lub Umowy Subskrypcyjnej a niniejszą Umową, pierwszeństwo mają zapisy Zamówienia lub Umowy Subskrypcyjnej.

§3 Dozwolony użytek i jego ograniczenia

7. Niniejsza Umowa Licencyjna upoważnia Licencjobiorcę do sporządzenia kopii zapasowych Oprogramowana w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla Użytkowania Oprogramowania zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Licencyjnej.

8. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Licencjobiorca nie jest upoważniony do podejmowania czynności polegających na dekompilacji (inżynierii wstecznej) Oprogramowania.

9. Wszystkie czynności mające za przedmiot Oprogramowanie a wykraczające poza zakres udzielonego Licencjobiorcy na podstawie niniejszej Umowy Licencyjnej upoważnienia stanowią naruszenie praw Licencjodawcy.

10. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Licencjobiorca nie jest upoważniony do obserwowania, badania i testowania Oprogramowania w celu poznania jego idei i zasad dotyczących poszczególnych elementów Oprogramowania.

11. Każda czynność obchodzenia lub usuwania zabezpieczeń technicznych lub technicznych środków ochrony, takich jak Klucz licencyjny, stanowi naruszenie praw Licencjodawcy.

12. Licencjobiorca nie może samodzielnie dokonywać Rozszerzeń Oprogramowania w sposób inny niż przez wykorzystanie Narzędzi Rozbudowy Oprogramowania. Udzielona licencja nie upoważnia Licencjobiorcy do korzystania z Oprogramowania, kopii Oprogramowania, Dokumentacji, Bazy danych firmy zewnętrznej oraz innych Informacji zastrzeżonych poza zakresem wskazanym wyraźnie w Umowie Licencyjnej, z uwzględnieniem jednak bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku nabycia licencji Oprogramowania na podstawie Zamówienia niedozwolone są:

a. Użytkowanie na potrzeby Outsourcingu, za wyjątkiem Outsourcingu na potrzeby Filii;

b. udzielanie sublicencji, za wyjątkiem udzielenia sublicencji na potrzeby Filii;

c. dostarczanie szkoleń z ich wykorzystaniem lub ich dotyczących, wobec osób trzecich, za wyjątkiem szkolenia Filii oraz przypadków określonych w Umowie Licencyjnej;

d. odsprzedaż (zarówno jednorazową, jak i stałą), w zakresie innym niż wobec Filii;

e. rozpowszechnianie, w tym wprowadzanie do obrotu egzemplarzy lub kopii, wynajmowanie lub użyczanie, w zakresie innym niż wobec Filii;

f. Użytkowanie dla celów innych niż wyraźnie dozwolone w niniejszej Umowie, chyba że zostało to odrębnie uzgodnione z Licencjodawcą.

Sposoby korzystania lub rozporządzania wymienione w zdaniu poprzednim przysługują Licencjodawcy wyłącznie po uprzednim uzyskaniu odrębnej zgody Licencjodawcy.

13. Jeśli nie określono inaczej w Umowie Licencyjnej Szczegółowej, Licencjobiorca nie może modyfikować ani zmieniać Oprogramowania ani Dokumentacji w jakikolwiek sposób ani za pomocą jakichkolwiek środków, w tym między innymi nie będzie tworzył dzieł pochodnych lub Modyfikacji. Prawo do wprowadzania jakichkolwiek Modyfikacji w Oprogramowaniu bądź w Dokumentacji przysługuje Licencjobiorcy wyłącznie po uprzednim uzyskaniu odrębnej, pisemnej zgody Licencjodawcy. W przypadku zmodyfikowania Oprogramowania bądź Dokumentacji, wszelkie prawa do takich Modyfikacji będą należały do Licencjodawcy. Licencjodawca jest upoważniony do żądania wyłącznego przeniesienia wszelkich praw do Modyfikacji ze strony Licencjobiorcy wraz z prawami do kopii Modyfikacji bez jakiegokolwiek wynagrodzenia.

§4 Obowiązki Licencjobiorcy

14. Licencjobiorca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji liczby i miejsca przechowywania wszystkich oryginałów i Kopii Oprogramowania.

15. Licencjobiorca zobowiązuje się, że w żadnej sytuacji nie usunie informacji dotyczących praw autorskich, znaku towarowego, znaku Licencjodawcy i innych licencjodawców (np. Microsoft) oraz innych informacji o zastrzeżeniu praw własności intelektualnej na wszelkich pełnych lub częściowych kopiach Oprogramowania, Dokumentacji lub Informacji zastrzeżonych w takiej samej formie i miejscu, w jakich informacje te pojawiają się na oryginalnym dziele.

§5 Użytkownik Końcowy i Użytkownicy Nazwani

16. W przypadku Edycji innych niż Edycja DEMO i Edycja EXPRESS, wszystkie osoby uzyskujące bezpośredni lub pośredni dostęp do Oprogramowania w imieniu Licencjobiorcy lub jego Filii lub w imieniu Stron trzecich muszą posiadać licencje Użytkowników Licencjonowanych (przypisane Licencje CAL), upoważniające te osoby do Użytkowania Oprogramowania i Dokumentacji w zakresie licencji udzielonej Licencjobiorcy.

17. W przypadku Edycji innych niż Edycja DEMO i Edycja EXPRESS, maksymalna liczba Użytkowników Nazwanych, którzy mogą uzyskiwać bezpośredni lub pośredni dostęp do Oprogramowania i/lub Bazy danych osoby trzeciej musi być zgodna z liczbą Użytkowników Licencjonowanych określoną w Zamówieniach lub Umowie Subskrypcyjnej. W przypadku przekroczenia maksymalnej liczby Użytkowników Licencjonowanych określonej w zaakceptowanych Zamówieniach lub Umowie Subskrypcyjnej Licencjobiorca ma obowiązek niezwłocznie poinformować na piśmie Licencjodawcę bądź Partnera WEBCON (jeśli zakup licencji następował za jego pośrednictwem) i uiścić stosowne Opłaty za wymagane dodatkowe Licencje CAL lub zaprzestać korzystania z Oprogramowania.

18. W przypadku Edycji innych niż Edycja DEMO i Edycja EXPRESS, Licencjodawca, a także Partner WEBCON (jeśli zakup licencji następował za jego pośrednictwem), jest upoważniony do kontrolowania ilości Użytkowników Nazwanych korzystając z oprogramowania zliczającego aktywnych użytkowników oraz, w razie stwierdzenia przekroczenia maksymalnej liczby Użytkowników Licencjonowanych przez Licencjobiorcę, do wystawienia faktury VAT obejmującej wynagrodzenie za dodatkowe Licencje CAL. Licencjobiorca zobowiązuje się okresowo, nie częściej jednak niż dwa razy do roku, udzielić dostępu do systemu na potrzeby dokonania zliczenia aktywnych Użytkowników Nazwanych. Na żądanie Licencjodawcy, a także Partnera WEBCON (jeśli zakup licencji następował za jego pośrednictwem), Licencjobiorca jest zobowiązany sporządzić i dostarczyć raport z systemu wskazujący na ilość Użytkowników Oprogramowania. Licencjobiorca upoważnia Licencjodawcę, a także Partnera WEBCON (jeśli zakup licencji następował za jego pośrednictwem), do wglądu do tych danych, ich przesyłania oraz przetwarzania na potrzeby weryfikacji, o której mowa w niniejszym ustępie, a Licencjobiorca zapewnia uzyskanie takiego upoważnienia od osób, których dane dotyczą.

§6 Przeniesienie

19. Licencjobiorca może przenieść Oprogramowanie i Bazę danych osoby trzeciej z jednej Jednostki na inną bez dodatkowej opłaty licencyjnej, a w przypadku, gdy takie przeniesienie dotyczy licencji WEBCON BPS Enterprise Server lub WEBCON BPS Standard Server, ma obowiązek powiadomić o tym Licencjodawcę bądź Partnera WEBCON (jeśli zakup licencji następował za jego pośrednictwem) na piśmie w ciągu pięciu dni roboczych od takiej instalacji. W takim przypadku Oprogramowanie i Baza danych firmy trzeciej musi zostać bezzwłocznie usunięta w całości z Jednostki, która nie jest już użytkowana.

20. Licencjobiorca może przenosić prawa udzielone mu na mocy Umowy Licencyjnej na osoby trzecie, tylko w przypadku nabycia licencji Oprogramowania na podstawie Zamówienia i tylko wówczas, gdy:

a. wcześniej powiadomił o tym na piśmie Licencjodawcę i uzyskał jego zgodę udzieloną na piśmie;

b. zapewnił by odbiorca potwierdził na piśmie, iż postanowienia Umowy Licencyjnej w zakresie praw i obowiązków Użytkownika Końcowego oraz zasad udostępniania Oprogramowania Użytkownikom Licencjonowanym są dla niego wiążące, oraz że

c. bezzwłocznie usunie jakiekolwiek Kopie Oprogramowania w całości, w tym także każdą kopię zapasową oraz archiwalną, a także

d. nie będzie przechowywał żadnych Kopii Oprogramowania, kopii Dokumentacji ani innych Informacji zastrzeżonych.

21. Każda Filia Licencjobiorcy będzie uprawniona do Użytkowania Oprogramowania i Bazy danych osoby trzeciej pod warunkiem, że (i) Filia wcześniej podpisze i dostarczy Licencjodawcy swoją zgodę na przestrzeganie warunków zawartych w Umowie Licencyjnej, (ii) wszystkie osoby uzyskujące bezpośredni lub pośredni dostęp do Oprogramowania ze strony Filii będą posiadać licencje Użytkowników Nazwanych, (iii) Filia wykorzystywać będzie jedynie instalację Oprogramowania i Bazy danych osoby trzeciej Użytkowaną przez Licencjobiorcę.

22. W przypadku subskrypcji licencji Oprogramowania na podstawie Umowy Subskrypcyjnej, Strony trzecie będą uprawnione do użytkowania Oprogramowania i Bazy danych osoby trzeciej na warunkach Filii.

23. W przypadku nabycia licencji Oprogramowania na podstawie Zamówienia, Licencjobiorca będzie uprawniony do zezwalania Stronom trzecim na uzyskiwanie dostępu do Oprogramowania w celu wsparcia Licencjobiorcy w Użytkowaniu przez niego Oprogramowania na mocy Umowy Licencyjnej (Uprawnienie Stron trzecich do dostępu do Oprogramowania) tylko pod warunkiem, że (i) w żadnej sytuacji Strony trzecie nie mają dostępu do kodu źródłowego Oprogramowania, (ii) Strony trzecie mają wyraźne ograniczenie do dostępu do Oprogramowania poprzez ekran, (iii) Licencjobiorca posiada stosowne licencje udzielone przez Licencjodawcę, (iv) w żadnej sytuacji określone w niniejszym ustępie Strony trzecie nie mogą Użytkować Oprogramowania w celu obsługi swojej działalności.

§7 Naruszenia

24. W żadnym wypadku Licencjobiorca nie może naruszać praw Licencjodawcy do Oprogramowania. W szczególności takimi naruszeniami są: (i) zmiana kodu źródłowego Oprogramowania, (ii) korzystanie z Oprogramowania i uzyskiwanie do niego dostępu w celu stworzenia funkcjonalności aplikacji bądź interfejsu, która będzie mieć dostęp do funkcjonalności Oprogramowania lub bazy danych używanej z Oprogramowaniem w jakikolwiek inny sposób niż poprzez użycie Narzędzi Rozbudowy Oprogramowania, (iii) zezwolenie lub dopuszczenie, aby łączna liczba użytkowników mających bezpośredni lub pośredni dostęp do Oprogramowania i/lub jakiejkolwiek bazy danych używanej wraz z Oprogramowaniem za pośrednictwem jakiegokolwiek oprogramowania osoby trzeciej przekroczyła łączną liczbę Użytkowników Licencjonowanych posiadających przypisane im Licencje CAL na korzystanie z Oprogramowania, bez uprzedniego zamówienia dodatkowych Licencji CAL.

25. Licencjobiorca nie może udzielać żadnych gwarancji, rękojmi pisemnych czy ustnych lub występować, jako przedstawiciel w imieniu Licencjodawcy.

26. Prawo wynikające z udzielonej licencji nie upoważnia Licencjobiorcy do udzielania dalszych licencji, ani też nie wyklucza możliwości udzielenia licencji przez Licencjodawcę innym osobom oprócz Licencjobiorcy.

27. Licencjobiorca może udzielić sublicencji Filiom, a w przypadku subskrypcji licencji Oprogramowania na podstawie Umowy Subskrypcyjnej również Stronom trzecim, na warunkach i w zakresie w jakim korzystanie z Oprogramowania przez Filie i Strony trzecie zostało uregulowane w umowie.

§8 Gwarancja i rękojmia

28. LICENCJODAWCA DOSTARCZA OPROGRAMOWANIE ORAZ DOKUMENTACJĘ W TAKIEJ POSTACI, JAKĄ MAJĄ I, Z ZASTRZEŻENIEM §9 UST. 30, NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, RĘKOJMI ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI ZAPEWNIEŃ, NA PODSTAWIE KTÓRYCH MÓGŁBY PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRAW OSÓB TRZECICH, WARTOŚCI RYNKOWEJ, INTEGRALNOŚCI, SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO UŻYTKU ANI NIE GWARANTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE NIE ZAWIERA ŻADNYCH BŁĘDÓW, USTEREK, WAD, ŻE OPROGRAMOWANIE SPEŁNIA OCZEKIWANIA LICENCJOBIORCY, ANI ŻE OPROGRAMOWANIE WSPÓŁDZIAŁA Z JAKIMKOLWIEK INNYM OPROGRAMOWANIEM, ANI ŻE OPROGRAMOWANIE BĘDZIE W SPOSÓB PRAWIDŁOWY FUNKCJONOWAŁO NA JAKIMKOLWIEK URZĄDZENIU, ZWŁASZCZA GDY NIEZALEŻNE OPROGRAMOWANIE LUB URZĄDZENIA MAJĄ BEZPRAWNY CHARAKTER. SPÓŁKA WEBCON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKOŚĆ UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA ANI ZA OSIĄGANE ZA JEGO POMOCĄ REZULTATY. SPÓŁKA WEBCON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE DOŁĄCZONE DO OPROGRAMOWANIA OPROGRAMOWANIE POCHODZĄCE OD OSÓB TRZECICH.

29. W przypadku niedostępności subskrybowanych licencji (brak możliwości zalogowania do infrastruktury udostępnionej przez Licencjodawcę lub brak możliwości połączenia z serwisem licencji Licencjodawcy) spowodowanej z wyłącznej winy Licencjodawcy, Okres Subskrypcji zostanie nieodpłatnie przedłużony o czas takiej niedostępności.

§9 Wyłączenie odpowiedzialności

30. LICENCJODAWCA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC LICENCJOBIORCY ANI INNEJ OSOBY Z TYTUŁU WYRZĄDZONEJ MU SZKODY, STRAT ZWIĄZANYCH Z PRZESTOJEM W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UTRATY DANYCH LUB INNYCH INFORMACJI. W SZCZEGÓLNOŚCI LICENCJOBIORCA NIE DYSPONUJE W STOSUNKU DO LICENCJODAWCY ROSZCZENIAMI O ZAPŁATĘ ODSZKODOWANIA ZA SZKODĘ NASTĘPCZĄ, POŚREDNIĄ, PRZYPADKOWĄ, SZCZEGÓLNĄ, CZYSTĄ EKONOMICZNĄ, ZAPŁATĘ ODSZKODOWANIA KARNEGO ANI Z TYTUŁU UTRATY KORZYŚCI ZWIĄZANYCH LUB WYNIKAJĄCYCH Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA LUB BAZY DANYCH FIRMY TRZECIEJ. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄ ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA WŁAŚCIWEGO. NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI CAŁKOWITA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ LICENCJODAWCY WOBEC LICENCJOBIORCY ORAZ JAKIEJKOLWIEK INNEJ OSOBY ZA WSZELKIE SZKODY (TJ. ZA KAŻDĄ Z OSOBNA I WSZYSTKIE ŁĄCZNIE), WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI UMOWY LICENCYJNEJ LUB Z NIĄ ZWIĄZANE, NIEZALEŻNIE OD ICH PODSTAWY PRAWNEJ I ZAKRESU, NIE PRZEKROCZY RÓWNOWARTOŚCI OPŁAT FAKTYCZNIE UZYSKANYCH PRZEZ LICENCJODAWCĘ OD LICENCJOBIORCY LUB PARTNERA, ALE, (A) W PRZYPADKU NABYCIA OPROGRAMOWANIA NA PODSTAWIE ZAMÓWIENIA, NIE WIĘCEJ NIŻ WARTOŚĆ CENNIKOWA OPROGRAMOWANIA, Z DNIA ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA; (B) W PRZYPADKU SUBSKRYPCJI OPROGRAMOWANIA, NIE WIĘCEJ NIŻ SUMA OPŁAT FAKTYCZNIE DOKONANYCH NA PODSTAWIE UMOWY SUBSKRYPCYJNEJ, W OKRESIE OSTATNICH DWUNASTU MIESIĘCY. LICENCJODAWCA NIE PONOSI WOBEC LICENCJOBIORCY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB STRATY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z WERSJI DEMO LUB WERSJI EXPRESS OPROGRAMOWANIA.

31. Licencjodawca oświadcza, że udzielenie licencji na Oprogramowanie i Dokumentację nie narusza żadnych praw osób trzecich. W przypadku zgłoszenia do Licencjobiorcy przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, Licencjobiorca zobowiązany jest niezwłocznie, w terminie do 30 dni od daty otrzymania stosownego oświadczenia, przekazać Licencjodawcy wszelkie informacje na ten temat i umożliwić Licencjodawcy uczestnictwo w rozmowach i ewentualnym sporze z tym związanym (włącznie ze wstąpieniem do sporu sądowego po stronie pozwanej w miejsce Licencjobiorcy). Licencjodawca, wedle własnego uznania: (i) zmodyfikuje Oprogramowanie i Dokumentację w taki sposób, by usunąć naruszenie praw osób trzecich; lub (ii) nabędzie stosowną licencję dla Licencjobiorcy, tak aby mógł kontynuować korzystanie z Oprogramowania; lub (iii) wypowie Umowę Licencyjną Oprogramowania, zażąda jego zwrotu, a, w przypadku nabycia licencji Oprogramowania na podstawie Zamówienia, zwróci Licencjobiorcy pozostałą, proporcjonalną do 5 letniego okresu wykorzystania część Opłat faktycznie uzyskanych przez Licencjodawcę od Licencjobiorcy lub Partnera, nie większą niż Wartość Rynkowa Oprogramowania z dnia złożenia Zamówienia. W przypadku Edycji innych niż Edycja DEMO i Edycja EXPRESS, Licencjodawca zwróci Licencjobiorcy wyłącznie uzasadnione koszty prowadzenia takiego sporu i wyłącznie pod warunkiem realizacji przez Licencjobiorcę zobowiązania określonego w zdaniu powyżej.

§10 Opłaty

32. Licencjobiorca zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty, niezależnej od faktycznego zakresu i czasu trwania korzystania z Oprogramowania przez Licencjobiorcę.

a. W przypadku, gdy zamówienie licencji na Oprogramowanie odbywa się bezpośrednio u Licencjodawcy oraz w przypadku subskrypcji licencji Oprogramowania na podstawie Umowy Subskrypcyjnej, Licencjobiorca uiszcza Opłatę bezpośrednio na rzecz Licencjodawcy w wysokości określonej w Zamówieniu.

b. W przypadku, gdy zamówienie licencji na Oprogramowanie odbywa się z udziałem Partnera, Licencjobiorca uiszcza Opłaty bezpośrednio na rzecz Partnera w wysokości i na zasadach, określonych w odrębnej umowie, zawartej między Licencjobiorcą a Partnerem.

33. Opłaty za dodatkowe Licencje CAL, płatne będą, w szczególności, wraz ze wzrostem ilości Użytkowników Oprogramowania powyżej maksymalnej liczby Użytkowników Licencjonowanych określonych w Zamówieniu lub Umowie Subskrypcyjnej, zgodnie z § 5 powyżej. Opłaty takie uiszczane będą z zachowaniem zasad określonych w ust. 32 powyżej.

§11 Poufność

34. Każda ze Stron zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie Informacje zastrzeżone i tajemnice handlowe drugiej Strony uzyskane w związku z niniejszą Umową. Każda ze Stron będzie traktować niniejszą Umowę i jej warunki, jako Informacje zastrzeżone (informacje poufne drugiej Strony).

35. Informacje zastrzeżone nie obejmują informacji, które:

a. stały się powszechnie znane lub dostępne bez winy Strony otrzymującej,

b. muszą zostać ujawnione zgodnie z przepisami ustawowymi lub powszechnie obowiązującymi regulacjami administracyjnymi, w tym także celem zabezpieczenia lub dochodzenia uzasadnionych roszczeń z Umowy Licencyjnej, jeśli Strona, której Informacje zastrzeżone dotyczą została bezzwłocznie powiadomiona o tym wymaganiu, a zakres takiego ujawnienia jest ograniczony w najwyższym możliwym stopniu,

c. muszą zostać ujawnione na skutek decyzji sądu, jeżeli Strona ujawniająca została bezzwłocznie powiadomiona o takiej decyzji i odwołanie od niej nie jest możliwe.

36. Strony mogą udostępniać Informacje zastrzeżone Użytkownikom Licencjonowanym lub Stronom trzecim, wyłącznie w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy Licencyjnej lub kontroli ich realizacji, z zachowaniem ograniczeń w niej określonych, oraz pod warunkiem, że osoby takie zostaną zobowiązane do zachowania poufności.

37. Strony mogą zawrzeć dodatkową umowę o poufności. Zasady odpowiedzialności określone w Umowie Licencyjnej stosuje się do praw i obowiązków Stron wynikających z zawartej umowy o poufności.

§12 Postanowienia końcowe

38. W przypadku subskrypcji licencji Oprogramowania, Umowa Licencyjna jest każdorazowo automatycznie rozwiązywana w wyniku wygaśnięcia Umowy Subskrypcyjnej. Strony postanawiają, że Umowa Licencyjna może zostać ponadto rozwiązana wyłącznie na mocy porozumienia Stron bądź w oparciu o podstawy wskazane w ust. 39-40 poniżej, a w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa inne podstawy rozwiązania Umowy zostają wyłączone.

39. Umowa Licencyjna może zostać wypowiedziana przez Licencjodawcę, gdy Licencjobiorca narusza postanowienia Umowy Licencyjnej.

40. W przypadku nabycia licencji Oprogramowania na podstawie Zamówienia, Licencjobiorca może wypowiedzieć Umowę Licencyjną w każdym czasie, jednakże w razie zawarcia przez Licencjobiorcę dodatkowych umów licencyjnych bazujących na Umowie Licencyjnej np. Umowy Licencyjnej Software Assurance, Licencjobiorca może rozwiązać Umowę Licencyjną wyłącznie łącznie z taką umową dodatkową.

41. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Licencyjnej na jakiejkolwiek podstawie, w tym na skutek wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron, Licencjobiorca zaprzestanie Użytkowania Oprogramowania i Dokumentacji oraz usunie posiadane kopie Oprogramowania i Dokumentacji, informując o tym Licencjodawcę. Jeżeli Licencjobiorca użytkował Oprogramowanie na infrastrukturze udostępnionej przez Licencjodawcę, Licencjodawca usunie Oprogramowanie oraz wszelkie dane Licencjobiorcy umieszczone w takie infrastrukturze. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy Licencyjnej nie wpływa na obowiązywanie postanowień Umowy Licencyjnej dotyczących zachowania poufności Informacji zastrzeżonych, opłat licencyjnych oraz odpowiedzialności Stron. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Licencyjnej uiszczone Opłaty nie podlegają zwrotowi.

42. Umowa podlega prawu obowiązującemu w Rzeczpospolitej Polskiej.

43. Wszelkie spory wynikające z Umowy rozstrzygane będą przez Strony na drodze polubownej. Jeśli Strony nie dojdą do porozumienia, w terminie miesiąca od wezwania przez jedną ze Stron do jego zawarcia, wszelkie spory wynikające z tej umowy lub pozostające w związku z nią rozstrzygane będą ostatecznie na podstawie Regulaminu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania, przez arbitra lub arbitrów powołanych zgodnie z tym Regulaminem.

44. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność jakiejkolwiek części Umowy Licencyjnej, pozostaje bez wpływu na ważność jej pozostałych postanowień.

45. Komunikacja pomiędzy Stronami (korespondencja) dotycząca niniejszej Umowy, może być prowadzona pocztą (w tym kurierską) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

46. W razie, jeśli na gruncie realizacji Umowy Licencyjnej powstanie potrzeba uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Licencjodawcę, w szczególności w ramach uprawnień kontrolnych Licencjodawcy lub realizacji obowiązków z gwarancji, Licencjobiorca jest zobowiązany do udzielenia i zapewnienia takich zgód w zakresie niezbędnym dla realizacji uprawnień i obowiązków Licencjodawcy.

Umowa Licencyjna Software Assurance (SAL)

Przedmiotem niniejszej Umowy Licencyjnej Software Assurance (dalej zwanej: „SAL” lub „Umowa SAL”) jest określenie warunków Aktualizacji Oprogramowania do nowych Wersji.

SAL implementuje całość postanowień Umowy Licencyjnej, Umowy Licencyjnej Szczegółowej oraz Ogólnych Warunków Licencji, a ich postanowienia, stosuje się odpowiednio do niniejszej Umowy SAL. Jednakże w razie jakichkolwiek rozbieżności odnoszących się do przedmiotu Umowy Licencyjnej Szczegółowej lub Ogólnych Warunków Licencji, przeważa treść niniejszej Umowy SAL.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Czas trwania - niniejsza Umowa SAL jest zawierana:

a. na czas trwania Umowy Subskrypcyjnej lub

b. na czas określony w Zamówieniu na Pakiet Software Assurance lub

c. na czas określony w Umowie Udzielania Licencji Pakietów Software Assurance.

2. Pakiet Software Assurance, Pakiet - Licencjobiorca otrzymuje w ramach Pakietu następujące komponenty:

a. Dostęp do Wersji Oprogramowania opublikowanych w Czasie trwania i rozszerzenie Zakresu Umowy Licencyjnej o takie Wersje.

b. Dostęp do Dokumentacji opublikowanej w Czasie trwania i rozszerzenie Zakresu Umowy Licencyjnej o taka Dokumentację.

3. Strony postanawiają, że komponenty Pakietu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, zostaną dostarczone Licencjobiorcy w postaci elektronicznej na warunkach Umowy Licencyjnej dołączonej do tych komponentów, z zastrzeżeniem zapisów §1 ust. 6 Umowy Licencyjnej Szczegółowej.

4. Strony postanawiają, że na potrzeby realizacji SAL i rozliczeń z niej wynikających czas trwania SAL dzielony jest na miesięczne okresy rozliczenia. w których Licencjobiorca może korzystać z usług objętych SAL.

5. Opłata za możliwość korzystania z Pakietu wyliczana jest każdorazowo jako określony w cenniku lub Zamówieniu procent Wartości Cennikowej Oprogramowania (w dniu złożenia Zamówienia na Pakiet Software Assurance), przy czym:

a. W przypadku złożenia Zamówienia na Pakiet Software Assurance równolegle z Zamówieniem licencji (w przypadku, gdy mowa o pierwszym Pakiecie), lub przed upływem Czasu trwania (w przypadku zakupu kolejnego Pakietu) wysokość Opłaty będzie wyliczana według procentu określonego w cenniku jako Early Software Assurance (na dzień 19.04.2019 jest to 15%).

b. W każdym innym przypadku, wysokość Opłaty za okres od daty startu Pakietu do daty złożenia Zamówienia będzie wyliczana proporcjonalne (z dokładnością do pełnych miesięcy kalendarzowych, zaokrąglając w górę) do opłaty za okres 12 miesięcy, według procentu określonego w cenniku jako Software Assurance (na dzień 19.04.2019 jest to 25%).

Warunki przedstawione w niniejszym punkcie nie stanowią zobowiązania Licencjodawcy ani oferty a mają jedynie charakter informacyjny i są aktualne na dzień zawarcia niniejszej Umowy SAL.

W przypadku zakupu dodatkowych licencji na Oprogramowanie lub Dokumentację Licencjodawcy w trakcie obowiązywania Pakietu, kwota dopłaty związanej z takim rozszerzeniem zakresu SAL wyliczana będzie proporcjonalnie (z dokładnością do pełnych miesięcy kalendarzowych zaokrąglając w górę) do okresu obowiązywania aktualnego Pakietu na podstawie ustaleń określonych w Zamówieniu. Kwota dopłaty będzie stanowić pozycję faktury zakupu takich dodatkowych licencji Oprogramowania.

JAK ZBUDOWAĆ APLIKACJĘ BIZNESOWĄ W 45 MIN.

POZNAJ HISTORIE
NASZYCH KLIENTÓW

ZOBACZ I WYPRÓBUJ
ZA DARMO

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
O WEBCON BPS?

top