Elektroniczny obieg umów

Wdrożenie elektronicznego obiegu umów prawnych w WEBCON BPS pozwala usprawnić proces tworzenia, negocjacji, akceptacji i zbierania podpisów. Jednocześnie tworzy bezpieczne elektroniczne archiwum, pozwalając zredukować koszty magazynowania i przyspieszyć dostęp do dokumentów.

Powszechne oczekiwania w stosunku do obiegu umów prawnych koncentrują się na procesie elektronicznej akceptacji przygotowanych wcześniej dokumentów. Tymczasem właściwie wdrożone narzędzie do elektronicznego obiegu dokumentów, umożliwia wsparcie na każdym etapie cyklu życia umowy – od generacji umowy (w oparciu o właściwy i aktualny szablon), przez proces nanoszenia uzgodnionych z klientem zmian, aż po zbieranie podpisów – zarówno tych cyfrowych, jak i tych składanych w sposób tradycyjny.

Trafiająca do repozytorium elektroniczna wersja umowy nie tylko staje się łatwo dostępna dla uprawnionych użytkowników, ale może – dzięki integracji z systemami ERP – inicjować procesy wystawiania faktur oraz stanowić punkt odniesienia dla dekretacji kosztów wynikających z umowy (obieg faktur kosztowych).

Elektroniczny obieg umów w WEBCON BPS

Najczęstszym schematem obiegu umów wspieranego przez WEBCON BPS jest:

 • Inicjacja pracy nad umową jest najczęściej podejmowana intencjonalnie przez pracownika firmy dysponującego odpowiednimi uprawnieniami. Niekiedy jednak, proces rozpoczyna się w wyniku działań podejmowanych w ramach procesów biznesowych realizowanych we właściwych im systemach informatycznych (np. w wyniku akceptacji przez klienta złożonej mu oferty, rezygnacji z umowy przesłanej za pośrednictwem BOK, czy intencji wyrażonej za pośrednictwem wykorzystywanej do kontaktu z klientami skrzynki pocztowej).
 • Określenie rodzaju umowy oraz wprowadzenie za pośrednictwem formularza jej parametrów – w zależności od rodzaju umowy zbierane są inne informacje (np. dla umowy o poufności, zbierana jest informacja o wysokości kary umownej za incydent naruszenia; dla umowy kosztowej, wprowadzane są m.in. poszczególne etapy umowy i jej harmonogram płatności) – dane te będą następnie dostępne na potrzeby raportowania (np. pozwolą określić średnią wartość kontraktów czy kar umownych w ramach dokumentów danego typu).
 • Generacja dokumentu umowy w oparciu o szablon obowiązujący w firmie w momencie generacji – w trakcie generowania system pobiera wartości z formularza i automatycznie wstawia je do umowy; możliwe jest przy tym warunkowe generowanie konkretnych klauzul i części umowy w zależności od zawartości formularza (np. komparycja uzupełniana jest danymi klienta pochodzącymi z CRM i/lub KRS) lub reguł biznesowych (np. ustępy dotyczące zachowania poufności generowane są jedynie w przypadku, gdy nie ma obowiązującej między stronami umowy tego typu).
 • Negocjacje zawartości kontraktu realizowane z klientem i angażujące wewnętrzny dział prawny lub zewnętrzną kancelarię (w modelu BPO) – system stanowi repozytorium wymienianych plików, pozwala śledzić całość korespondencji pomiędzy uczestnikami procesu i automatycznie (lub ‘na żądanie’) generuje wersję ‘redline’ (porównującą zmiany wprowadzone od momentu wysłania dokumentu do klienta do momentu otrzymania dokumentu z powrotem - nawet te zmiany, które nie zostały wprowadzone w trybie zmian). System pozwala przy tym monitorować ilość czasu poświęcanego na pracę nad umową.
 • Akceptacja treści umowy i odstępstw od szablonu jest realizowana zgodnie z matrycą akceptacji funkcjonującą w przedsiębiorstwie i może przyjąć zarówno formę prostej akceptacji menadżera, departamentu prawnego i zarządu, jak i uwzględnić w procesie konieczność zebrania akceptacji dla konspektu umowy - od np. menadżerów liniowych zaangażowanych w realizację zobowiązań umownych (często spotykane w przypadku umów usługowych realizowanych przez ‘nas’) lub kierowników centrów kosztowych (MPK, dla kontraktów zakupowych - takie rozwiązanie pozwala następnie zautomatyzować akceptację i dekretację kosztów dla faktur powiązanych z umową). Na tym etapie system może wygenerować ‘redline’ w stosunku do pierwotnej (tj. pochodzącej z szablonu) wersji umowy, aby umożliwić wychwycenie wszystkich uzgodnionych na etapie negocjacji odstępstw. Jednocześnie możliwe jest wprowadzenie rejestru ryzyk (natury prawnej i biznesowej) dla podpisywanej umowy oraz śledzenie czasu poświęconego na weryfikację dokumentów.
 • Proces zbierania podpisów może być realizowany zarówno tradycyjną drogą podpisu odręcznego, poprzez wykorzystanie urządzeń mobilnych (podobnie jak w przypadku potwierdzania odbioru przesyłki u kuriera), jak i za pośrednictwem podpisów elektronicznych (w tym kwalifikowanych - realizowanych poprzez dedykowane narzędzia, takie jak DocuSign, Adobe Sign, Autenti, Skribble i innych). Niezależnie od wybranej metody zbierania podpisów system na bieżąco informuje właściwe osoby (np. asystentów zarządu) o konieczności podjęcia działań oraz w przejrzysty sposób prezentuje status umowy w podpisie.
 • Uruchomienie działań wynikających z faktu zawarcia umowy może zostać częściowo lub w pełni zautomatyzowane. Jeśli w wyniku podpisania umowy konieczne jest podjęcie konkretnych kroków (np. konieczność poinformowania właściwych osób, organizacji spotkania w określonym gronie, utworzenia wpisu w systemie informatycznym itp.), system automatycznie wyśle notyfikacje e-mailowe, zlecając zadania, których realizację użytkownik będzie musiał potwierdzić lub – za pośrednictwem webservice – prześle informacje do właściwego systemu. Dzięki temu proces zawierania umów pozostaje w bezpośredniej relacji i sprzężeniu z faktycznymi procesami biznesowymi firmy, stanowiąc ich początek lub zwieńczenie.
 • Digitalizacja archiwum umów. W wyjątkowych sytuacjach – i dla uprawnionych użytkowników - dostępne są szybkie ścieżki rejestracji umowy już podpisanej, w którym to przypadku pomijane są kroki tworzenia, negocjacji i podpisywania umowy a niekiedy również samej jej akceptacji (np. w sytuacji digitalizacji archiwum umów już zawartych). System obsługuje przy tym masowe skanowanie i OCR (Optyczne Rozpoznawanie Znaków) dokumentów, tak aby dokumenty trafiające do elektronicznego archiwum można było wyszukiwać poprzez wpisywanie słów i fraz występujących w treści umowy. Dla tak rejestrowanych umów możliwe jest również uzupełnienie metryki dokumentu (wprowadzenie metadanych opisujących ustalenia zawarte w umowie, zgodnie z obowiązującym dla danego typu umowy formularzem).

Elektroniczny obieg umów prawnych może być dowolnie rozbudowywany i modyfikowany na etapie wdrożenia i utrzymania systemu - także w przypadku wprowadzania zmian w procedurach i strukturze organizacyjnej firmy, które wystąpią już po uruchomieniu produkcyjnym rozwiązania.

Najważniejsze korzyści biznesowe

Korzyści biznesowe związane z wdrożeniem w firmie elektronicznego obiegu umów prawnych w oparciu o WEBCON BPS związane są z:

 • Natychmiastową dostępnością aktualnych szablonów umów – pracownicy nie tracą czasu na odnalezienie obowiązujących wzorów dokumentów a nieporozumienia i ryzyka wynikające z pracy na niewłaściwym szablonie są eliminowane.
 • Automatyczną generacją umowy redukującą pracę manualną użytkownika – wzór umowy jest uzupełniany informacjami (takimi jak dane kontrahenta na potrzeby komparycji, parametry umowy, klauzule warunkowe) pochodzącymi z formularza lub zewnętrznych systemów informatycznych.
 • Zachowaniem w systemie pełnej historii prac nad umową – każda zmiana umowy realizowana w imieniu kontrahenta lub po ‘naszej’ stronie jest zapisywana w historii i dostępna na potrzeby audytu (tzw. audytowalność).
 • Automatyzacją procesu generacji wersji redline – użytkownicy nie tracą czasu na porównywanie kolejnych wersji umowy i łatwiej znajdują i identyfikują wprowadzone przez kontrahentów zmiany, redukując ryzyko po stronie firmy.
 • Automatyzacją procesu akceptacji treści i konspektu umowy w zgodzie z obowiązującą w firmie procedurą – użytkownicy nie muszą mieć świadomości „kto następny”, wszelkie akceptacje są realizowane elektronicznie, zarówno poprzez przeglądarkę jak i urządzenia mobilne.
 • Wykorzystaniem sztucznej inteligencji, która pozwala wychwycić występujące w procesie pracy nad umową anomalie – znaczne odchylenia od wartości standardowych dla danego typu umowy, jak również sytuacje, które nie powinny wystąpić – np. zmiany kontrahenta umowy na etapie akceptacji.
 • Kontrolą i automatyzacją procesu podpisywania umów – prowadzącymi do znacznego przyspieszenia tego etapu i jednocześnie pomagającymi utrzymać porządek i transparentność.
 • Dostępnością elektronicznego archiwum (repozytorium) umów – za pomocą przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego, realizowaną w sposób bezpieczny i w ramach przydzielonych użytkownikowi uprawnień.
 • Ewidencją czasu pracy nad umową na jej poszczególnych etapach – otwierającą drogę do optymalizacji procesu i lepszego wykorzystania zasobów.
 • Ewidencją ryzyk natury prawnej i biznesowej – pozwalają zachować transparentność procesu i jednoznaczną odpowiedzialność za podejmowane na etapach negocjacji ustalenia i decyzje biznesowe.

Szczególnie istotne cechy i funkcjonalności WEBCON BPS:

Bardzo istotnymi z praktycznego punktu widzenia cechami i funkcjami platformy WEBCON BPS w kontekście realizacji elektronicznego obiegu dokumentów, a w tym workflow umów są:

 • Obsługa kodów kreskowych dla wsparcia procesu skanowania (w tym skanowania wsadowego).
 • Możliwość zamodelowania dowolnego obiegu akceptacji umowy, w tym akceptacji wielopoziomowej warunkowej, uwzględniającej specyfikę danego typu umowy i strukturę organizacyjną firmy.
 • Dostęp do systemu i możliwość realizacji procesu tworzenia i akceptacji umów przez przeglądarkę internetową lub dedykowane aplikacje mobilne (Android, iOS), jak również w obrębie portalu Microsoft SharePoint Online, Microsoft SharePoint Server, Microsoft Office 365, Microsoft Teams oraz bezpośrednio w Microsoft Outlook.
 • Sprawna obsługa zastępstw okresowych oraz możliwość delegacji zadań.
 • Możliwość łatwej modyfikacji istniejącego obiegu w przypadku zmiany procedur akceptacji – dzięki autorskiej technologii InstantChange™.
 • Przejrzyste raportowanie rejestrowanych i procesowanych umów wraz z historią akceptacji i wprowadzanych zmian.
 • Raportowanie przebiegu procesu pracy nad umową, w tym identyfikacja wąskich gardeł (kroków i osób wstrzymujących proces przygotowania, negocjacji, akceptacji i zbierania podpisów).
 • Integracja z systemami informatycznymi firmy zarówno w celu wykorzystania słowników (np. słownik dostawców zewnętrznych z systemu ERP), jak i wprowadzenia parametrów umowy.
 • Wbudowana skalowalność, która pozwala na obsługę dużych wolumenów danych i dużej ilości pracowników (również powyżej kilkunastu tysięcy osób).
 • Możliwość rozszerzenia elektronicznego obiegu umów o obsługę procesów powiązanych, takich jak rejestracja i walidacja kontrahentów, obsługa płatności wynikających z umowy, polecenia fakturowania, w tym fakturowania cyklicznego, akceptacja faktur kosztowych etc.
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Skontaktuj się z nami

Czy chcesz dowiedzieć się jak wspieramy naszych klientów?

 

Umów się na indywidualne demo platformy lub opowiedz nam o swoich potrzebach biznesowych, a my powiemy Ci, jak możemy je zaadresować.

 

Poznaj opinie naszych klientów i dowiedz się, dlaczego wybrali właśnie WEBCON BPS

WEBCON jest producentem WEBCON BPS – platformy low-code klasy BPM (Business Process Management). To idealne rozwiązanie zwłaszcza dla dużych firm i korporacji, szukających systemu workflow do elektronicznego obiegu dokumentów czy digitalizacji i automatyzacji procesów biznesowych. WEBCON BPS umożliwia szybkie budowanie aplikacji biznesowych bez kodowania. Pozwala również na – elastyczne i z natychmiastowym efektem – dostosowywanie ich do zmieniających się potrzeb.

Kontakt

Napisz do nas
Nasze biura:

© WEBCON 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności

top

ECR Management

An engineering change request (ECR) to alter a product design can be triggered by various sources: audits, enhancement ideas, customer complaints, etc. A fix to a product design can be issued by any employee and the ultimate goal is quality improvement, which can directly influence revenue. By automating the Engineering Change Management (ECM) process, you can bring better products to market faster. Forget missing deadlines, loosing documents, flawed decision-making due to poor visibility of the process, duplicating change requests. Instead, with a dedicated application, gain an overview of the changes that are underway, boost productivity, lower the process costs, eliminate bottlenecks and gather all information related to the ECRs in one place.

New Product Development

A well-managed product lifecycle process allows to bring better products to market faster. With WEBCON BPS, you can provide an enterprise-wide solution that will streamline product development process, improve collaboration between departments, and provide seamless access to all product-related data. From submitting an idea, through research, creating a prototype, testing, designing the packaging, up to manufacturing, introducing the product to the market, and analyzing the feedback – a dedicated application will make sure everyone involved is well-informed on the assigned tasks, and the management gains visibility to improve productivity, and spot any bottlenecks along the way.